person_outline
phone
Головна » Файли » Психологічна служба » Для колег

ДІЛОВА ГРА ДЛЯ ПЕДАГОГІВ " СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ"
01.03.2016, 20:52

ДІЛОВА ГРА ДЛЯ ПЕДАГОГІВ " СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ"

 

 

„ Діяльність педагогічного колективу щодо реалізації   завдань соціально орієнтованої освіти „

 

 

 

Соціальний педагог

Шевченківської ЗОШ

І-ІІІ ступенів

Гнатів В.П.

 

ДІЛОВА ГРА ДЛЯ ПЕДАГОГІВ " СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ"

ДІЛОВА ГРА „   Діяльність педагогічного колективу щодо реалізації   завдань соціально орієнтованої освіти „

 Підготовчий етап

Мета: забезпечити достатній рівень теоретичної підготовки вчителів із проблем соціалізації особистості, мотиваційне поле для змін педагогічної установки кожного вчителя, визначення рівня сформованості в учнів навичок соціальної компетентності.

Задачі:

·        створити умови для дієвої самоосвітньої діяльності педагогів;

 окреслити шляхи переструктурування змісту навчальних занять на основі діагностики і корекції навчальних можливостей школярів, здоров`язберігаючого фактору.

·        провести психологічні тренінги особистісного зростання вчителів;

·        акцентувати увагу на формуванні навичок соціальної компетентності школярів . 

                 Заходи з підготовки ділової гри

 1.      Відвідування уроків з метою визначення рівня підготовки вчителів до здійснення інноваційної навчальної діяльності – соціалізації учнів.

                                                                                 Адміністрація.

2.      Проведення відкритих уроків учителями початкової, середньої та старшої школи за окремим графіком.

3.       Робота над теоретичним матеріалом із метою самопідготовки.                                          ( Вчителі - предметники ).

4.       Проведення опитування   школярів. (Соціальний педагог)

5.       Оформлення виставки літератури для самопідготовки вчителів. (Бібліотекар) 

Визначення ключових питань :

-         Сутність поняття „ соціалізація”.  

-             Розробка раціональних методичних, психолого – педагогічних шляхів для формування, прояву в учнів соціальних, інформаційних, комунікативних компетенцій.

-             Визначення ефективних заходів для саморозвитку, самоосвіти, продуктивної творчої діяльності, збереження здоров`я дітей у рамках соціалізації особистості.

Підготовка пропозицій щодо технологізації навчально – виховного процесу на основі соціалізації. (Творча група)

ТЕОРЕТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ

вчителів до проведення ділової гри

 Особистість – соціальна істота, введена в соціальні відношення, яка є діячем суспільного розвитку.

Соціалізація - засвоєння соціального досвіду та ціннісно - моральних орієнтирів, необхідних для виконання соціальних ролей у суспільстві.

Поняття „соціалізація було розроблено в кінці 40-х – на початку 50-х років ХХ століття у працях американських соціальних педагогів А. Парка, Д.Доллерда, Дж. Кульмана , А. Бандури, В. Уолтерса та ін.

У подальшому , в кінці 60-х – на початку 70-х років інтерес до цієї проблеми проявили представники практично усіх шкіл та течій : неофрейдисти, представники біхевіоризму, необіхервіоризму, теорії когнітивного дисонанса, символічного інтеракціонізму.

Проблема соціалізації знайшла своє відображення в працях Б. Ананьєва, В. Мерліна,

І. Кона, Є. Кузьміна, Б. Ломова, Р. Гурової.

Б. Ананьєв відзначав, що процес соціалізації здійснюється в результаті цілеспрямованих виховних зусиль родини, навчально - виховного закладу, безпосереднього впливу оточуючого середовища при активному вибірковому ставленні індивіда до норм, цінностей свого оточення, до виховних впливів, активній взаємодії з оточенням і самостійному відтворенні соціальних зв`язків.

  Головна мета української освіти - створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, формувати покоління , здатні навчатися упродовж життя , створювати й розвивати цінності громадянського суспільства. ( Національна доктрина розвитку освіти України у ХХ столітті ).

Якість освіти має два аспекти - відповідність стандартам і відповідність запитам споживача.

 Основна задача школи – надати можливість учням одержати якісну освіту відповідно до характеру вимог навченості майбутньої установи – споживача освітніх послуг.

     Адаптація соціальна :

 1. Соціальне пристосування , процес або результат процесу, який передбачає гармонійне з точки зору індивідуальних прагнень людини задоволення її потреб, створення умов для її здорового, щасливого життя в суспільстві.
 2. Процес активного пристосування індивіда до умов нового соціального середовища.
 3. Результат цього процесу, її соціально – психологічним змістом є зближення цілей та ціннісних орієнтацій групи та індивіда, що входить до неї, засвоєння ним норм, традицій, групової культури, входження до рольової структури групи.

М. Каган у книзі „ Людська діяльність” виділяє чотири види діяльності: пізнавальну, ціннісно-орієнтовану, комунікативну і перетворювальну.

 

А. Кирилова виділяє шість соціальних функцій учнів як соціальної групи:

 1. Функція пізнання.
 2. Рольового та міжособистісного спілкування.
 3. Оцінювання, диференційованого ставлення до людей і явищ світу.
 4. Соціального творення.
 5.  Дотримання норм моралі і права, цінностей культури.
 6. Саморозвиток, самовизначення і самореалізація.

Результатом правильного здійснення учнями своїх соціальних функцій повинна стати особистість із багатим внутрішнім змістом, з високим рівнем соціалізованості.

Соціалізація проходить етапи , які співпадають із так званими життєвими циклами, кожний із яких супроводжується двома взаємозбагачуючими процесами: десоціалізацією і ресоціалізацією.

Десоціалізація - це процес відлучення від старих цінностей, норм, ролей і правил поведінки.

Ресоціалізація – це процес навчання новим цінностям, нормам, ролям і правилам поведінки.

Виховання основ самоорганізації особистості – педагогічно організований процес, метою якого є не тільки навчання виконанню соціально - професійних функцій, але й розвиток їх змісту за рахунок створення умов для вивчення „ принципів життя”.

Ділова гра виконує навчаючі функції. Це форма знаково - контексного навчання, яка відтворює реальну ситуацію діяльності. Ці задачі створюють умови для зближення теорії з практикою, їх змикання у конкретних «виконавчих» задачах. Гра, як метод навчання, дозволяє ніби прожити конкретну ситуацію, вивчити її в безпосередній дії.

Весь процес організації ділової гри можна розділити приблизно на шість етапів:

I етап — розробка гри, складання сценарію (організація гри, написання плану, розстановка меблів у класі, за для створення конференц-зали).

II етап — організаційний: необхідно роз’яснити учасникам гри цілі та зміст, ознайомити їх із програмою та правилами, розподілити ролі, поставити конкретні задачі, призначити та вибрати експертів (журі), визначити регламент виступів. Ролі можна розподілити за бажанням;

III етап — розігрування ситуацій і пошук рішення всередині кожної групи. Робота у групі може проходити у вигляді «мозкового штурму», дискусії, тренінгу під керівництвом ігротехніка, обраного групою;

IV етап — міжгрупова дискусія: виступ учнів, захист ідей, проектів, взаємооцінки, «відкритий мікрофон»;

V етап — підбиття підсумків: аналізуються й узагальнюються результати (це роблять експерти), приймається загальне колективне рішення. При оцінці гри експерти (керівники) особливу увагу звертають на актуальність, реальність, економічність, оптимальність і оригінальність рішень;

VI етап досить складний: треба перенести досвід мислення діяльності із гри в реальне життя освітньої установи.

Для підготовки ділової гри можуть використатися всі дидактичні методи: пояснювально-ілюстративний (зображення карти світу, ілюстрація аналізу діяльності кожної країни,оголошення виконання бюджету за попередній рік), репродуктивний, частково-пошуковий, дослідницький. Так само слід дотриматися методичних вимог:

 • гра повинна бути логічним завершенням і узагальненням знань з дисципліни «Економіка», розділу «Світова економіка» практичним доповненням вивчення дисципліни в цілому;
 • максимальна наближеність до реальних професійних умов;
 • створення атмосфери пошуку й невимушеності;
 • ретельна підготовка учбово-методичної документації;
 • чітко сформульовані завдання; умови й правила гри;
 • виявлення можливих варіантів рішення зазначеної проблеми;
 • наявність необхідного устаткування.

У використанні ділової гри можна відзначити позитивні й негативні моменти.

-Хід ділової гри • І. Знайомство

  Робота в парах «Прорекламуй партнера»

  Охарактеризувати свого партнера за професійними якостями. Скласти рекомендацію для прийому на роботу.

  ІІ. Правила роботи в групі
   
 • Повага до іншого.
 • Щирість і відвертість.
 • Конфіденційність.
 • Тут і зараз.
 • Відповідальність під час обговорення.
 • Активно брати участь у роботі семінару.
   
 • Мислити нестандартно!

Карусель":
1. Групи формуються за бажанням вчителів.
2. Кожна група обирає лідера, в обов’язки якого входить керівництво процесом обговорення й узагальнення колективної думки.
3. Протягом певного часу (5-10 хв.) кожна група ґрунтовно опрацьовує запропоноване головою педради питання. Сформовані відповіді записуються на планшеті (листі паперу).
4. За сигналом голови педагогічної ради групи обмінюються формулярами, передаючи їх по колу: перша – другій, друга третій і т.д.
5. Кожна група, ознайомившись з відповідями, думкою всіх колег протягом 3-5 хв. вносить свої доповнення, зміни, робить відповідний запис. 
6. Групи обмінюються формулярами доти, доки кожна з них не отримає свій власний варіант розробки обраного питання з доповненнями інших груп. 
7. Повідомлення ідей лідерами груп.
8. Експерти узагальнюють ці пропозиції, виробляють проект рішення педради, який виносяться головою на затвердження.

"Акваріум":
1. Сформуйте групу (3-6 осіб), включивши до її складу найкомпетентніших з даної проблеми педпрацівників.
2. Членам групи запропонуйте місце за окремим столом у центрі приміщення. Це – "риби". Їхнє завдання – почергово висловлювати свою думку з приводу даного питання та ефективних шляхів його вирішення. Виступ – 2-3 хв. В залежності від складності проблеми визначається 2-3 кола для обговорення. Кожен із членів групи може виконувати певну роль (директора, керівника гуртка, методиста тощо) і висловлювати своє бачення проблеми і пропозиції щодо її розв’язання з точки зору обраної ролі.
3. Всі інші члени педради слідкують за ходом обговорення проблеми в "акваріумі", записують незрозуміле, сумнівне, продумують запитання членам творчої групи (рибам) і зміст своїх власних пропозицій.
4. Експедиційна група узагальнює висловлені пропозиції і виробляє проект рішення педагогічної ради.
5. Голова педради ставить запропонований проект на голосування.
В окремих випадках, коли проблема носить гострий характер, доцільно створити два "акваріуми", які могли б представити різні точки зору, 2 погляди на одну і ту ж проблему.

"Діамант":
1. Голова педради, обґрунтувавши актуальність проблеми, яка виноситься на обговорення, дає завдання назвати найважливіші аспекти

даної проблеми найголовніші чинники , без яких неможливе їхнє розв’язання (їх має бути не менше дев’яти).
2. Пропонується кожному з присутніх намалювати "діамант" (ромб, поділений на дев’ять клітинок) в розташувати в ньому 9-обраних проблем у порядку їх важливості, значущості:
- у верхній частині – найважливіший, на думку кожного, чинник;
- у двох клітинах нижче – важливі;
- у трьох середніх – менш важливі; 
- у двох нижчих – чинники, які не мають особливого значення;
- у найнижчій – той, що значення не має.
3. Пропонується зробити спільний діамант із сусідом по парті, в четвірці, вісімці, знайшовши оптимальний варіант розташування колегіально названих чинників. 
4. По одному представнику від четвірки (вісімки) виходять до дошки і малюють спільний "діамант".
5. Порівняння індивідуальних, групових і колегіальних "діамантів".
6. Рішення педагогічної ради.

"Лабораторія":
Члени педагогічної ради діляться на кілька груп: 2-4 наукові лабораторії, прес-центр, гурт аналітиків, соціологів. 
Члени наукової лабораторії під керівництвом обраного завідувача проводять активну дослідницьку роботу з обговорюваних питань. 
Прес-центр у складі головного редактора, художника, кореспондентів висвітлюють хід досліджень у прес-бюлетенях. 
Група аналітиків (2-3 особи), аналізуючи матеріали наукових лабораторій і прес-центру, готує стисле узагальнення результатів розгляду проблеми. 
Група соціологів проводить експрес-дослідження, узагальнює матеріали, підбиває підсумки.
Ведучий формулює питання дає уточнення, стислі узагальнення, слідкує за дотриманням регламенту (5-10 хв.). Після обговорення приймається відповідне рішення.

"Захист інновацій":
Створені творчі мікрогрупи готують лаконічні повідомлення про інновації та досвід застосування їх у практичній діяльності.
Підготовка: вивчення педагогічної теорії, аналіз наявного досвіду, проведення відкритих уроків, методичні заходи тощо. 
У групах визначаються виконавці ролей: автор-новатор, песимісти (супротивники, скептики)., реалісти (аналітики, які, врахувавши всі "за" і "проти", роблять необхідні висновки про доцільність застосування даної інновації).
Носії інформації готують наочність: графіки, схеми, малюнки тощо. 
У результаті активного обговорення приймається запропоноване аналітиками рішення. 

Хід гри

2.Аналіз-дискусія з питань: 

- ставлення до закладу (відданість справі, ефективність справі, відчуття себе часткою цілого);

- ставлення до роботи (відповідальність за доручену справу, гармонія та співпраця, наполегливість у досягненні мети);

- стосунки з колегами (ставлення до співрозмовника, повага, рівність у поведінці);

- ставлення до дітей: (особистісно орієнтований підхід, створення ситуації успіху).

3.Робота в групах над кодексом поведінки.

4.Організація спільної дискусії: захист кожною підгрупою своєї концепції. (Одна з підгруп готує проект Кодексу честі вихователя).

5. Колективне творче обґрунтування найбільш вдалого Кодексу і обговорення його впливу на створення позитивного іміджу закладу .

6.Виступ робочої групи, прийняття рішення щодо затвердження.

7. Підбиття підсумків ділової гри.

Результат ділової гри – Кодекс честі вихователя
Маю за честь:

 • вчитися бачити і поважати в іншій людині особистість; 

 • бути доброзичливим, чуйним, толерантним;

 • бути інтелігентним;

 • вчитися бачити у собі недоліки і вибачати їх іншим;

 • не дозволяти собі поганого настрою;

 • бути чесним у думках, не робити погано словом; 

 • проявляти педагогічний такт у співпраці з дитиною та дорослими;

 • навчатися упродовж всього свого життя;

 • підвищувати свій рівень психологічних знань; 

 • підвищувати свій інтелект; 

 • щиро ділитися своєю педагогічною майстерністю;

 • вчитися радіти успіху своїх колег;

 • бути порядною людиною;

 • відстоювати почуття власної гідності;

 • пам’ятати, що зовнішній вигляд зіставляється із твоїм внутрішнім змістом;

 • хвалити щиро;

 • вірити і довіряти дитині;

 • не докоряти і не виставляти дитину при всіх, принижуючи її гідність;

 • гарно виконувати свої функціональні обов’язки вихователя;

 • цілеспрямовано йти до професійної майстерності;

 • дбати про дошкільний заклад як про свою власну оселю, бути патріотом;

 • бути відповідальним за кожну дитину;

 • як можна повніше використовувати свої сили та можливості в роботі;

 • бути підпорядкованим;

 • пишатися закладом, в якому працюю;

 • служити нації.

   ЗАСІДАННЯ ТВОРЧОЇ ГРУПИ
   
Категорія: Для колег | Додав: Василь_Петрович
Переглядів: 1611 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
avatar