person_outline
phone
Головна » Файли » Положення » Положення ЗДО "ВЕСЕЛКА"

Положення про внутрішню систему забезпечення  якості освіти в Шевченківському дошкільному навчальному  закладі ясла-садку «Веселка»
[ Викачати з сервера (36.6 Kb) ] 22.11.2018, 12:59

«Схвалено»                                                                                                                                           «Затверджено»

педагогічною радою                                                                                                                  наказ №  65   від   19.11.2018

ясел-садка «Веселка»                                                                                                               Завідувач  ЗДО  я/с «Веселка                    

протокол  №2   від        19 .11.2018                                                                                                      _____ Т.О.Сінгаєвська

 

Положення про внутрішню систему забезпечення  якості освіти

в Шевченківському дошкільному навчальному

 закладі ясла-садку «Веселка»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Шевченківському  ЗДО ясла-садку «Веселка розроблено відповідно до вимог закону про Освіту ( ст.41), закону про дошкільну освіту зі змінами, Базового компоненту, статуту закладу освіти.

 

2. Стратегія (політика) забезпечення якості освіти базується на таких принципах:

- відповідності Базовому компоненту дошкільної освіти;

- відповідальності за забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;

- системності в управлінні якістю на всіх стадіях освітнього процесу;

- демократизації в освітній діяльності;

- здійснення обгрунтованого моніторингу якості;

- готовності суб’єктів освітньої діяльності до ефективних змін;

- відкритості  інформації  на  всіх  етапах  забезпечення  якості  та  прозорості  процедур  системи забезпечення якості освітньої діяльності.

   - толерантності  і рівності учасників;

3. Метою формування та функціонування внутрішньої системи якості освіти є  забезпечення гарантування якості освіти;

формування довіри суспільства до системи та закладів освіти, органів управління освітою;

постійне та послідовне підвищення якості освіти;

допомога закладам освіти та іншим суб’єктам освітньої діяльності у підвищенні якості освіти.

 4. Заклад працює у взаємодії з усіма зацікавленими суб’єктами , до яких відносяться:

- здобувачі освіти та їх батьки;

-педагогічні працівники закладу;

-засновник ;

- громадськість.

5. Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:

1. Відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.

2. Відповідність узагальнених показників результату освітньої  роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового  компонента  дошкільної  освіти.

3. Ефективність реалізації варіативної складової змісту дошкільної освіти відповідно до індивідуальних інтересів і потреб дітей, запитів і побажань батьків, наявних умов розвитку дошкільників.

4. Якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників.

5. Показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу.

6..Зміст внутрішньої системи якості освіти закладу формується та реалізується за напрямами: «Освітнє середовище», «Педагогічна діяльність», «Здобувачі освіти. Результати навчання, виховання», «Управління закладом освіти», «Формування іміджу сучасного закладу освіти».

6.1. Напрям «Освітнє середовище» відображає показники забезпечення внутрішньої якості освіти.

Для забезпечення якісних показників розвитку здобувачів освіти необхідно створити сприятливі умови для навчання, виховання і перебування дітей у закладі. Для цього у закладі можуть бути створені спеціальні ігрові зони, куточки тощо. Підвищенню якості освітньої діяльності сприяє забезпечення навчально- методичного обладнання ,для цього можуть передплачуватись педагогічні та методичні видання, вдосконалюватись змістова база методичного кабінету.

Для ефективного функціонування закладу створюється єдиний інформаційний простір , а саме:

сформована інформаційна база даних засобами програми  «Курс Дошкілля ».

При оцінці якості освітнього процесу можуть бути використані комп’ютерні технології: для обробки результатів моніторингу. Для обміну інформації з питань якості освітнього процесу використовуються аудіо, відео носії, розмножувальна техніка.

Спрямовується діяльність на створення мережі Інтернет .Для забезпечення формування єдиного інформаційного простору в закладі функціонує сторінка закладу на сайті Шевченківської ЗОШ.

Створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.

У  ЗДО проводиться робота щодо включення до освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів.

Право на доступну освіту зазначеної категорії дітей реалізується за бажанням батьків  шляхом організації індивідуальної форми навчання.

В освітній процес закладу залучено 1 дитину -інваліда.

6.2. У напрямі «Педагогічна діяльність» визначені критерії забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності ,  і повинні передбачати підвищення якості професійної підготовки фахівців відповідно до очікувань суспільства.

Вимоги до педагогічних працівників ЗДО встановлюються у відповідності до  законів України «Про освіту»,  «Про  дошкільну освіту». 

Основними критеріями оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників у ЗДО  є:

- стан забезпечення кадрами відповідно фахової освіти;

- освітній рівень педагогічних працівників;

- результати атестації;

- систематичність підвищення кваліфікації;

- участь в експериментальній діяльності;

- результати освітньої діяльності;

- оптимальність розподілу педагогічного навантаження;

- показник плинності кадрів.

З метою вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетент-

ностей організовується підвищення кваліфікації  педагогічних працівників.

Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту". Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Підвищення  кваліфікації  педагогічних працівників здійснюється за такими видами:

- довгострокове підвищення кваліфікації: курси; 

- короткострокове підвищення кваліфікації: семінари, семінари-практикуми,  тренінги, конференції, «круглі столи» тощо.

Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджує педагогічна рада закладу.

Показником ефективності та результативності діяльності педагогічних працівників є їх атестація.

Атестація педагогічних працівників є обов'язковою і здійснюється один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

6.3  У напрямі ««Здобувачі освіти. Результати навчання, виховання» відображено рівні оцінювання здобувачів освіти.

Оцінювання в ЗДО буде здійснюватись шляхом моніторингових досліджень  за освітніми лініями Базового компоненту.

Моніторинг може проводись шляхом:

Спостережень за здобувачами освіти;

Проведення кваліметричних досліджень.

Результати моніторингу узагальнюються  у текстовому, графічному і табличному вигляді та відображають якісні показники. Зважаючи на викладене, у даному розділі внутрішньої системи  якості освіти зазначаються критерії, правила і процедури визначення рівня розвитку здобувачів освіти, що використовуються в закладі дошкільної освіти (наприклад, кваліметричної моделі оцінювання рівня розвитку дитини).

Можливим є узагальнення показників розвитку дитини в картах індивідуального освітнього маршруту (траекторії) дітей.

Показниками ефективності освітнього процесу, якості надання освітніх послуг можуть бути:

-     % здобувачів освіти, які мають достатній і високий рівень компетентності;

- позитивна динаміка розвитку дітей, засвоєння дітьми вимог комплексної програми;

- відповідність узагальнених показників результату освітньої  роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового  компонента  дошкільної  освіти;

- відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.

6.4 У напрямі «Управління закладом освіти», визначено страгегію розвитку закладу.

Внутрішня система забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності визначає стратегію управління в закладі освіти, напрямки ефективних змін та розвитку освітньої системи. Для цього застосовується моніторинг якості освітнього процесу в закладі освіти як систему збору, обробки, збереження та розповсюдження інформації про стан освітнього процесу чи окремих його елементів із метою інформаційного забезпечення управління та прийняття оптимальних управлінських рішень щодо підвищення ефективності функціонування усіх складових освітнього процесу, їхній взаємодії для досягнення очікуваних й запланованих результатів, а також інноваційного розвитку закладу освіти.

Управління процесом забезпечення якості освіти в ЗДО забезпечується  внутрішніми нормативно-правовими документами (статут, положення, рішення, накази тощо), що визначають зміст внутрішньої системи забезпечення якості освіти та механізми її забезпечення.

Процедура управління процесом забезпечення якості освіти включає:

- ухвалення рішення про початок формування системи внутрішнього забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;

- призначення відповідальних за розробку, впровадження та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- навчання педпрацівників правилам і процедурам впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- формування та підготовка аналітичної групи з визначення ефективності впровадження та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти на окремих етапах та у цілому;

- формування Політики та Цілей у сфері якості (на перспективу, навчальний рік тощо);

- визначення видів діяльності та процесів у рамках складових внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- розробка процедур для визначених процесів (дій, заходів) (внутрішні нормативні основи закладу освіти);

- визначення та розвиток системи моніторингу якості в закладі;

- удосконалення системи аналізу та прийняття підсумкових рішень.

Відповідальні  за  впровадження  та  вдосконалення системи забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності є педагогічні  працівники, методичні об’єднання (кафедри), педагогічна рада закладу освіти, директор , шляхом узгодженості (координації) діяльності щодо забезпечення необхідного рівня якості освітнього процесу.

З метою позитивного впливу на якість освіти необхідним є організаційний компонент у процесі формування внутрішньої системи, а саме:

виокремлення в структурі закладу освіти осіб, що беруть участь у процесі управління якістю освіти (педагогічні працівники);

проведення заходів щодо навчання педагогічних працівників навичкам роботи щодо забезпечення якості освітнього процесу, підвищення оцінної культури педагогів;

розширенні зв'язків закладу освіти з іншими освітніми установами, науковими організаціями, що спеціалізуються на рішенні проблем управління якістю освіти.

Критерії ефективності управлінської діяльності щодо забезпечення функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

- наявність нормативних документів, де закріплені вимоги за якістю освітнього процесу (модель випускника, програма розвитку і т.д.);

- оптимальність та дієвість управлінських рішень;

- керованість процесу управління забезпеченням функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти (наявність підрозділу або посадової особи, які відповідають за управління якістю освітнього процесу);

- формування освітньої програми закладу освіти (раціональність використання інваріантної, варіативної складової, використання парціальних програм ;

- підвищення показника відповідності засвоєних здобувачами освіти рівня та обсягу знань, умінь, навичок, інших компетентностей вимогам стандартів освіти;

- кореляція показників успішності з результатами державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання;

- наявність та ефективність системи моральних стимулів для досягнення високого рівня якості освітнього процесу.

Напрям «Формування іміджу сучасного закладу освіти»

Формування іміджу сучасного закладу освіти здійснюється шляхом

1) Оприлюднення інформації про якість освітнього процесу , освітньої діяльності на сайті закладі ( ст. 30 Закону про освіту).

2) Публічність про здобутки діяльності закладу можуть забезпечувати  публікації педагогічних працівників ,батьків здобувачів освіти у ЗМІ, друкована продукція педагогічних працівників  у фахових виданнях

3) Формуванню позитивного іміджу сприятимуть іміджеві заходи на рівні громади ,району тощо.

4) Публічність інформації про розвиток закладу освіти забезпечується шляхом проведення щорічного звітування керівника закладу.

 

 

Категорія: Положення ЗДО "ВЕСЕЛКА" | Додав: Сергей_Тодорчук
Переглядів: 8 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar