person_outline
phone
Головна » Файли » Положення » Положення ЗДО "ВЕСЕЛКА"

ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність педагогічних працівників ЗДО "ВЕСЕЛКА"
[ Викачати з сервера (23.8 Kb) ] 22.11.2018, 12:55

Положення

про академічну доброчесність педагогічних працівників 

закладу дошкільної освіти «Веселка»

Шевченківської сільської ради

  • Загальні положення.

1.1. Положення про академічну доброчесність у закладі дошкільної освіти

«Веселка» Шевченківської сільської ради (далі - Положення) визначає та закріплює норми, правила етичної поведінки, професійного спілкування між педагогічними працівниками та їх трудової діяльності.

1.2.Це Положення розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, Статуту закладу освіти, Правил внутрішнього розпорядку.

1.3. Мета Положення полягає у дотриманні високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності закладу (освітній та методичній), підтримки особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками, запобігання порушенню академічної доброчесності та забезпечення довіри до результатів освітнього процесу та освітньої діяльності.

1.4. Норми цього Положення закріплюють етичні принципи та правила, якими мають керуватися педагогічні працівники під час освітнього процесу, упровадження інноваційної діяльності та безпосередньо в ході спілкування (морально-психологічний клімат у колективі).

1.5. Дія Положення поширюється на всіх педагогічних працівників закладу.

     1.6. Педагогічні працівники, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання посадових обов’язків, формування сприятливого освітнього середовища  та мікроклімату в колективі для забезпечення результативності освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу закладу, зобов’язуються виконувати норми даного Положення.   

 

 2.    Поняття та принципи академічної доброчесності

2.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, та провадження творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання (набутих компетентностей) здобувачів освіти, творчих досягнень.

2.2. Для забезпечення академічної доброчесності в закладі освіти необхідно дотримуватися наступних принципів:

- демократизму;

- відповідності чинному законодавству;

- соціальної справедливості;

- пріоритету прав та свобод людини і громадянина;

- рівноправності;

- прозорості та відкритості;

- професіоналізму та компетентності;

- партнерства і взаємодопомоги;

- толерантності;

  - поваги та взаємної довіри;

- відповідальності за забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності.

2.3. Кожен учасник освітньої діяльності наділений правом вільного вибору своєї громадської позиції, яка проголошується відкрито при обговоренні рішень та внутрішніх документів.

2.4. Офіційне висвітлення діяльності закладу дошкільної освіти та окремих напрямів його розвитку може здійснювати керівник закладу або особа за його дорученням.

 

2.6. Гідним для педагогічних працівників закладу дошкільної освіти є:

- дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку;

- повага особистості здобувача освіти, батьків, колег;

- дотримання культури зовнішнього вигляду;

       - дотримання правил ділової етики у спілкуванні, веденні переговорів, у тому числі телефонних.

 

2.7. Неприйнятним для педагогічних працівників закладу дошкільної освіти є:

- навмисне перешкоджання освітній та трудовій діяльності працівників закладу;

- участь у будь-якій діяльності, що пов’язана з обманом, нечесністю;

  - порушення норм законодавства про авторське право і суміжні права;

- перевищення повноважень, визначених посадовими інструкціями;

- ведення в закладі політичної, релігійної та іншої пропаганди;

- використання мобільних телефонів під час освітнього процесу, нарад або офіційних заходів;

- вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин, паління в закладі, поява у стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп’яніння;

- принесення до закладу зброї, використання газових балончиків та інших речей, що можуть зашкодити здоров’ю та життю людини.

 

     3. Забезпечення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу.

3.1. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

- дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, законів України;

- утвердження позитивного іміджу закладу дошкільної освіти, утвердження його традицій;

- дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;

- запобігання корупції, хабарництву;

- збереження, поліпшення та раціональне використання навчально-матеріальної бази закладу;

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

- дотримання норм про авторські права;

- надання правдивої інформації про методики і результати власної освітньої діяльності;

- об’єктивне й неупереджене оцінювання результатів навчання (набуття компетентностей);

- надання якісних освітніх послуг із використанням у практичній професійній діяльності інноваційних здобутків у галузі освіти;

- дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики.

3.2. Порушенням академічної доброчесності в закладі дошкільної освіти вважається:

- академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власних досліджень (творчості) або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

- фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі;

- фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу;

- обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (творчої) діяльності та організації освітнього процесу. Формами обману є, зокрема академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

- хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

- відмова своєчасно надавати інформацію (усно або письмово) про методики, технології, прийоми, методи, які використовуються в освітньому процесі, стан виконання освітньої програми, рівень сформованості компетентностей здобувачами освіти;

- необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження результатів навчання (набутих компетентностей) здобувачів освіти;

- невиконання обов’язків педагогічного працівника, передбачених статтею 54 Закону України «Про освіту».

 

4.  Відповідальність за порушення академічної доброчесності.

4.1. Академічна відповідальність за конкретне порушення академічної доброчесності визначається спеціальними законами та даним Положенням.

4.2. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники закладу дошкільної освіти можуть бути притягнуті до такої академічної відповідальності:

- відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

- дисциплінарні покарання: попередження, догана;

- проведення позапланових заходів із підвищення кваліфікаціх педагогічного працівника

- доведення інформації до загальних зборів закладу освіти, засновника, органу виконавчої влади, правоохоронних органів.

 

5. Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності.

5.1. Заходи спрямовані на дотримання академічної доброчесності, включають: 

– ознайомлення педагогічних працівників із вимогами щодо належного оформлення посилань на використані джерела інформації; 

–  ознайомлення  педагогічних працівників із  документами,  що  унормовують дотримання академічної доброчесності та встановлюють відповідальність за її порушення;

– проведення методичних заходів, що забезпечують формування загальних  компетентностей з дотриманням правових та етичних норм і принципів, коректного менеджменту інформації при роботі з інформаційними ресурсами й об’єктами інтелектуальної власності; 

– розміщення на веб-сайті закладу правових та етичних норм, принципів та правил, якими мають керуватися педагогічні працівники.

5.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення із правилами внутрішнього трудового розпорядку освітнього закладу.

5.2. Положення доводиться до батьківської громадськості.

5.3. Педагогічні працівники в процесі своєї освітньої діяльності дотримуються етики та академічної доброчесності, умов даного Положення.

 

6. Виявлення порушень академічної доброчесності.

Виявлення порушень академічної доброчесності в закладі дошкільної освіти здійснюється наступним чином.

Особа, яка виявила порушення академічної доброчесності педагогічним працівником має право звернутися до керівника закладу освіти з усною чи письмовою заявою. Заява щодо зазначеного порушення розглядається на засіданні педагогічної ради, яка ухвалює рішення про притягнення до академічної відповідальності (за погодження з уповноваженою особою від трудового колективу)

6.1. Комісія з питань академічної доброчесності (далі – Комісія) - це незалежний орган, що діє в закладі з метою забезпечення дотримання учасниками освітнього процесу морально-етичних та правових норм цього Положення.

6.2. До складу Комісії входять представники педагогічного колективу. Склад Комісії затверджується наказом керівника закладу дошкільної освіти за поданням  рішення педагогічної ради. Термін повноважень Комісії – 3 роки.

     6.3. Комісія зі свого складу обирає Голову, заступника та секретаря. Голова комісії веде засідання, підписує протоколи. За відсутності Голови його обов'язки виконує заступник. Повноваження відносно ведення протоколу засідання, підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданні здійснює секретар.

    6.4. Організаційною формою роботи  комісії є засідання. Засідання можуть бути чергові, що проводяться у строки визначені планом роботи та позачергові, що скликаються при  необхідності вирішення нагальних питань  (за заявою учасників освітнього процесу). Комісія розглядає питання порушення морально-етичних норм поведінки та правових норм цього Положення

   6.5.  Рішення приймаються відкритим голосуванням.

   6.6. Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписує голова та секретар.

6.7. Комісія звітує про свою роботу раз на рік.

 

  7.       Заключні положення

7.1. Учасники освітнього процесу мають знати Положення про академічну доброчесність. Незнання або нерозуміння норм цього Положення не є виправданням неетичної поведінки.

7.2. Прийняття принципів і норм Положення засвідчується підписами членів педагогічного колективу.

7.3. Положення про академічну доброчесність закладу дошкільної освіти «Веселка» Шевченківської сільської ради схвалюється педагогічною радою та вводиться в дію наказом керівника.

7.4. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені будь-яким учасником освітнього процесу за поданням до педагогічної ради закладу дошкільної освіти.

      7.5. Це Положення затверджується рішенням Педагогічної ради закладу дошкільної освіти «Веселка» Шевченківської сільської ради та вводиться в дію наказом директора закладу.

      7.6. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педради

закладу дошкільної освіти «Веселка» Шевченківської сільської ради та вводиться в дію наказом директора закладу.

 

Положення розглянуто і затверджено на засіданні Педагогічної ради

закладу дошкільної освіти «Веселка» Шевченківської  сільської ради № 2 від 19.11.2018 року.

 

Категорія: Положення ЗДО "ВЕСЕЛКА" | Додав: Сергей_Тодорчук
Переглядів: 27 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar