person_outline
phone
Головна » Файли » Положення » Положення

ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти
[ Викачати з сервера (320.4 Kb) ] 14.11.2018, 08:19

ПОЛОЖЕННЯ

про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Скадовської районної ради Херсонської області

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності (далі -внутрішня система забезпечення якості) інтегрована в загальну систему управління якістю Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів (далі Навчального заклад). Вона має гарантувати якість освітньої діяльності навчального закладу і забезпечувати стабільне виконання ним вимог чинного законодавства, державних та галузевих стандартів освіти, органів ліцензування та акредитації.
 2. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Шевченківській ЗОШ І-ІІІ ступенів розроблено на підставі статті 41 ч. 2 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VІІІ і передбачає здійснення таких процедур і заходів:
 • визначення принципів та процедур забезпечення якості освіти;
 • здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
 • забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів освіти, за кожною освітньою програмою:
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
 • забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені освіти та кваліфікації;
 • забезпечення ефективної системи та механізмів академічної доброчесності працівників навчального закладу і здобувачів освіти;
 • інші процедури і заходи.
 1. Забезпечення якості освіти на рівні державних стандартів є пріоритетним напрямом та метою спільної діяльності всіх працівників навчального закладу.

Забезпечення якості освіти є багатоплановим і включає: наявність необхідних ресурсів (кадрових, фінансових, матеріальних, інформаційних, наукових, навчально- методичних тощо); організацію освітнього процесу, яка найбільш адекватно відповідає сучасним тенденціям розвитку національної та світової економіки та освіти; контроль освітньої діяльності у навчальному закладі.

 

 1. Внутрішня система забезпечення якості освіти у навчальному закладі спрямована на вдосконалення всіх напрямів діяльності закладу.

 

ІІ.   Принципи та процедури забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти

 1.  Внутрішня система забезпечення якості освіти у навчальному закладі базується на таких принципах:
 • урахування вимог та інтересів усіх учасників освітнього процесу із забезпечення якості освіти: держави, роботодавців, адміністрації, здобувачів освіти, викладачів та допоміжного персоналу;
 • компетентнісного підходу до формування мети, змісту та результатів навчання;
 • упровадження продуктивного навчання, що ґрунтується на інтеграції виховної та навчальної діяльності;
 • практичної спрямованості освітнього процесу;
 • сприяння системи внутрішнього моніторингу підвищенню рівня якості освіти в навчальному закладі;
 • активної участі усіх працівників навчального закладу у реалізації стандартів із забезпечення якості освіти.
 1.  Внутрішня система забезпечення навчальним закладем якості освіти повинна бути об’єктивною, відкритою, інформативною, прозорою.

 

ІІІ.  Планування освітньої діяльності: Механізм розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм

 1.  Стандарт забезпечення якості освіти - це нормативний документ, який регламентує діяльність адміністрації, викладачів і здобувачів освіти із забезпечення якості освіти та визначає міру їхньої відповідальності.
 2. Освітня програма має відповідати вимогам стандарту освіти.
 3. На підставі типової освітньої програми навчальний заклад розробляє навчальні програми для кожного ступеню окремо. навчальні програми є частиною освітньої програми та нормативним документом, який визначає зміст навчання та регламентує організацію освітнього процесу. Освітня програма схвалюється педагогічною радою та затверджується директором навчального закладу про що видається відповідний наказ.
 4. Освітню програму розробляють робочі групи у складі заступника директора з навчальної-виховної роботи, керівників шкільних методичних комісій.

 

IV.  Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм

 1. Перегляд освітніх програм відбувається за результатами їхнього моніторингу.
 2. Удосконалення освітніх програм передбачає таку систему заходів: забезпечення розробки структури навчального плану; визначення переліку та змісту навчальних дисциплін; розподіл навчального часу здобувачів освіти; визначення підходів до викладання та навчання, а також методів оцінювання.
 3. Критерії, за якими відбувається перегляд освітніх програм, формулюються як у результаті зворотного зв’язку із педагогічними працівниками, здобувачами освіти, випускниками і батьками, так і внаслідок прогнозування розвитку освітньої галузі та потреб суспільства.
 4. Відповідальними за впровадження та виконання освітньої програми є викладачі, керівники методичних комісій, заступник директора з навчально-виховної роботи.

 

V.   Оцінювання здобувачів освіти

 1. Навчального заклад регулярно контролює й оцінює показники, пов’язані з внутрішнім забезпеченням якості освіти, використовуючи системи контролю й рейтингової оцінки (викладачів, здобувачів освіти), що дозволяє оцінювати якість надання послуг у сфері освіти та їх відповідність встановленим вимогам.

Внутрішня система моніторингу рівня знань здобувачів освіти діє відповідно до нормативних документів навчального закладу:

 • Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
 1.  Процедура оцінювання повинна відповідати таким вимогам:
 • проводитися для вимірювання досягнень визначених результатів навчання;
 • бути об’єктивними;
 • мати чіткі та оприлюднені критерії оцінювання;
 • відповідати призначенню (діагностичний, поточний або підсумковий контроль);
 • гарантувати дотримання вимог законодавства про нерозповсюдження конфіденційної інформації;
 • бути співставними в межах навчального закладу;
 • підлягати внутрішній (а за необхідності – зовнішній) експертизі;
 • підлягати перевіркам на дотримання затверджених процедур.
 1. Система оцінювання знань здобувачів освіти включає діагностичний, поточний, семестровий, директорський контроль знань, моніторинг набутих знань здобувачів освіти.
 2. Для впровадження ефективної системи моніторингу рівня знань здобувачів освіти з кожного предмету навчального плану розробляється методичне забезпечення проведення поточного, проміжного і підсумкового контролю: складаються засоби діагностики, тестові комплекси та комплексні контрольні роботи, які забезпечать успішне навчання здобувачів освіти і можливість самоконтролю здобувачів освіти отриманих ними знань і вмінь.
 3. Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення тематичних, практичних, лабораторних робіт. Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв’язку між вчителями та здобувачами освіти у процесі навчання, управління навчальною мотивацією здобувачів освіти. Поточний контроль проводиться у формі усного опитування або письмового контролю.
 4. Семестровий підсумковий контроль проводиться в обсязі навчального матеріалу, визначеному робочою програмою навчальної дисципліни.
 5. Директорський контроль якості підготовки здобувачів освіти з дисципліни є контролем рівня знань, умінь та навичок і може проводитись за темами дисципліни, що була вивчена в попередньому семестрі, або за навчальною програмою всієї дисципліни як для перевірки готовності здобувачів освіти до підсумкового контролю, так і для перевірки залишкових знань здобувачів освіти.
 6. Пакет завдань для проведення директорського контролю розробляють вчителі які викладають відповідні дисципліни, обговорюються та схвалюються на засіданні методичної комісії, затверджує заступник директора з навчально-виховної роботи.
 7. Директорський контроль проводиться у письмовій формі або / та у формі тестування, в тому числі, комп’ютерного. Контроль проводять члени адміністрації навчального закладу.
 8. За підсумками проведення директорського контролю знань здобувачів освіти адміністрація закладу проводить детальний аналіз, результати якого розглядаються на засіданнях методичної комісії, педагогічної рад навчального закладу.
 9. Державна підсумкова атестація здобувачів освіти (далі Атестація) – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів освіти.
 10. Державна підсумкова атестація випускників здійснюється екзаменаційними комісіями.
 11. Відповідальні за впровадження та вдосконалення: директор, заступники директора, голови методичних комісій, практичний психолог, соціальний педагог.
 12. Показники: рівень успішності, кількість переможців всеукраїнських і міжнародних конкурсів та олімпіад.

 

VI.  Гарантування якості викладацького складу

Професійно-кваліфікаційний рівень викладацького складу навчального закладу відповідає державним вимогам.

 1. Процедура відбору та прийому на роботу педагогічних працівників регламентується нормами державного законодавства. Відбір здійснюється з урахуванням здатності претендентів до педагогічної роботи. Дотримання процедури відбору та прийому на роботу контролюється адміністрацією закладу.
 2. Забезпечення ефективності педагогічної діяльності викладача передбачає створення умов для якісної навчальної, виховної, методичної та соціально-гуманітарної роботи його діяльності.
 3. Якість викладання педагогічних працівників оцінюють 1 раз на рік.

Під час оцінювання педагогічних працівників, як правило, застосовують:

- регулярні опитування здобувачів освіти щодо якості роботи конкретних педагогічних працівників;

- проведення відкритих занять з подальшим їх оцінюванням педагогічними працівниками та членами адміністрації;

- директорські контрольні роботи.

 1. Результати оцінювання поширюються шляхом внутрішнього інформування:

- оприлюднення й обговорення на засіданнях методичних комісій, педагогічних радах, зборах трудового колективу;

- інші методи, що не суперечать чинній нормативно-правовій базі.

 1. За результатами оцінювання якості викладання може бути використане наступне:

- індивідуальна бесіда керівника з педагогічним працівником;

- преміювання найкращих педагогічних працівників;

- зобов’язання педагогічних працівників пройти курси підвищення кваліфікації, тренінги тощо;

- перегляд кадрового складу;

- звільнення педагогічного працівника з дотриманням чинного законодавства та ін.

Вхідними даними процесу підвищення кваліфікації персоналу є вимоги до підготовленості персоналу, фактичний рівень підготовленості працівників, пропозиції щодо підвищення кваліфікації та навчання.

 1. Підтвердженням здобуття чи підвищення кваліфікації персоналу є:

- дипломи, посвідчення, інші документи встановленого зразка, що підтверджують рівень кваліфікації персоналу;

- записи щодо освіти, професійної підготовленості, навичок та досвіду працівників навчального закладу (особові справи, посадові інструкції, індивідуальні облікові картки), які веде й зберігає відповідна особа;

- дані про підготовку персоналу, зареєстровані в журналах внутрішніх навчань (за місцем їх проведення) та засвідчені відповідними документами (посвідченнями, сертифікатами тощо);

- протоколи засідання атестаційної комісії з атестації працівника або відмітки у плані підготовки та підвищення кваліфікації персоналу.

 1. Відповідальний адміністрація закладу.

 

VII. Заходи, спрямовані на вдосконалення фахової майстерності педагогічних працівників

 1. Метою підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників навчального закладу є вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей педагогічних працівників.
 2.  Навчальний заклад забезпечує підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників не рідше одного разу на п’ять років із збереженням середньої заробітної плати.
 3. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників організовується та проводиться згідно з планом-графіком, який є складовою Річного плану роботи навчального закладу.
 4. Підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників здійснюється за такими видами: довгострокове підвищення кваліфікації – курси, стажування; короткострокове підвищення кваліфікації – семінари, семінари-практикуми, тренінги, конференції, вебінари, «круглі столи» тощо.
 5. Для вдосконалення фахової майстерності, підвищення професійного потенціалу викладацького складу в навчального закладі передбачено:
 • посилення роботи з молодими вчителями, запровадження обов’язкової 3‑річної програми підготовки для штатних викладачів, які залучаються до педагогічної роботи вперше;
 • запровадження семінарів з підвищення рівня володіння педагогічними працівниками інформаційними технологіями в сучасному педагогічному процесі, врахування його в ході атестації викладачів.
 1. Відповідальні за розробку та впровадження: директор, заступник директора з навчально-виховної роботи.

 

VIII.    Моніторинг якості освітньої діяльності педагогічних працівників

 1. Оцінювання освітньої діяльності педагогічних працівників забезпечує об’єктивний аналіз її якості та активізації професійної діяльності.
 2. Оцінювання педагогічних працівників здійснюється шляхом аналізу виконання ними посадових обов’язків.
 3. Моніторинг якості освітньої діяльності є основою для стимулювання педагогічних працівників: преміювання, представлення до присвоєння почесних звань тощо.
 4. Показники моніторингу ґрунтуються на переліку видів роботи педагогічних працівників, вимогах посадових інструкцій педагогічних працівників, вимогах до діяльності навчального закладу.
 5. Критерії оцінки охоплюють кваліфікаційні показники педагогічних працівників, навчальну, виховну, організаційну та науково-методичну діяльність.
 6. Відповідальні за розробку і впровадження: адміністрація закладу, практичний психолог.

 

IX.  Забезпечення необхідних ресурсів для організації освітнього процесу

 1. Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу та підтримки здобувачів освіти в навчальному закладі відповідає ліцензійним та акредитаційним вимогам.
 2. Навчальний заклад складається з навчального корпусу в якому знаходяться, бібліотека, столова, спортивна зала, актова зала, шкільна майстерня. Споруда відповідає паспортним даним і санітарно-гігієнічним нормам. Усі приміщення використовуються упродовж навчального року з повним навантаженням, утримуються в належному стані.
 3. Навчальні кабінети навчального закладу – це окремі приміщення, які відповідають своїм призначенням санітарно-гігієнічним нормам та обладнані технічними засобами навчання. Кількість навчальних приміщень забезпечує навчання здобувачів освіти в одну зміну.
 4. Для забезпечення ефективної організації й оптимізації освітнього процесу створені методичні комплекси. У кабінетах в наявності є необхідні технічні засоби навчання: сучасні технічні засоби навчання на основі комп’ютерної техніки, спортивне знаряддя, наочні посібники, навчальні моделі, прилади, пристрої та інше.
 5. Необхідними ресурсами освітнього процесу та підтримки здобувачів освіти в навчальному закладі є методичне забезпечення навчальних дисциплін.
 6. У Навчальному закладі створено умови для доступу здобувачів освіти до Інтернету діє WiFi мережа.
 7. Освітній процес забезпечено навчальною, методичною та науковою літературою на паперових та електронних носіях завдяки фондам бібліотеки, веб-ресурсам навчального закладу.
 8. Відповідальні за впровадження: адміністрація закладу, завідуючий господарством.
 9. Показники: відповідність ліцензійним та акредитаційним вимогам.

 

X.   Забезпечення наявності Інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом

 1. Інформаційна система управління освітнім процесом Навчального закладу – це програмно-апаратний комплекс, який забезпечує основні функції роботи з документами в електронному вигляді. До її основних функцій належить реєстрація документів, розробка та збереження документів в електронному вигляді, направлення документів на розгляд та виконання, контроль проходження та виконання документів, пошук документів за різним параметрам, введення, підтримка та зберігання будь-яких типів документів, захист від несанкціонованого доступу.
 2. Інформаційна система управління зводить до мінімуму переміщення паперів у Навчального закладі, створює оптимальні умови автоматизації робочих місць учасників освітнього процесу та застосування програмного забезпечення, що допомагає систематизувати роботу суб'єктів управління навчальним закладом на усіх рівнях системи менеджменту.
 3. Основними заходами розвитку інформатизації є створення її належної та ефективної інфраструктури, упровадження уніфікованих засобів доступу до корпоративних даних, покращення керування всіма комплексами інформаційних ресурсів навчального закладу.
 4. Структура інформаційних систем навчального закладу включає такі підсистеми:

-      Комп'ютерна програма «КУРС: Школа» призначена для ведення єдиної бази даних ЗНЗ, керування шкільними процесами, розрахунку навантажень вчителів, складання розкладу занять, обліку дітей шкільного віку, автоматичного складання обов'язкових звітів ЗНЗ-1, 77-РВК та 83-РВК, ведення електронних шкільних журналів;

 1. Електронні освітні ресурси забезпечують публічність інформації про освітні програми: перелік навчальних дисциплін, логічну послідовність їх вивчення, розклад занять, структуру та режим роботи навчального закладу.
 2. Електронні освітні ресурси в навчального закладі використовуються для реалізації одного з ключових аспектів освітньої програми – це забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі самостійної роботи здобувачів освіти, як доступне, оперативне джерело інформації, сформоване на основі якісної, навчально-методичної бази.
 3. Електронні освітні ресурси дозволяють забезпечити здобувачів освіти та їх батьків необхідною інформацією, підвищують рівень та якість освітніх послуг, є засобом створення умов для розвитку креативних здібностей учня, підвищення компетентності викладача, індивідуалізації процесу навчання.

З цією метою у навчальному закладі розроблено і реалізується збалансована система заходів спрямована на:

 • стимулювання та спонукання викладачів до впровадження мультимедійних технологій під час викладання предметів та проведення лабораторних робіт (віртуальні лабораторії);
 • оснащення аудиторій мультимедійним обладнанням;
 • розширення внутрішньої комп’ютерної мережі;
 • формування інформаційної культури педагогічних працівників і здобувачів освіти.
 1. Відповідальні за впровадження: адміністрація закладу, завідуючий господарством, бібліотекар.

 

XI.  Забезпечення публічності інформації про діяльність Навчального закладу

1. Публічність інформації про діяльність навчального закладу забезпечується відповідно до вимог Закону України «Про освіту», згідно Статті 30. «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти».

 1. На офіційному сайті навчального закладу розміщується інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню, а саме:
 • статут закладу освіти;
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • сертифікати про акредитацію освітніх програм;
 • структура та органи управління закладу освіти;
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником;
 • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
 • мова освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти;
 • правила прийому до закладу освіти;
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.
 1. Відповідальні: директор школи, особа призначена відповідальною за ведення шкільного сату.

 

XII. забезпечення академічної доброчесності

 1. Педагогічні працівники у своїй діяльності зобов’язані дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти. Особи, які навчаються у навчального закладі, зі свого боку, зобов’язані виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись академічної доброчесності, та досягати відповідного рівня результатів навчання.
 2. Адміністрація навчального закладу визначає основні принципи та механізми забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату.
 3. Основними завданнями запобігання плагіату в навчальному закладі є формування академічної етики та поваги до інтелектуальних надбань, дотримання норм законодавства про авторське право і покликане сприяти впровадженню практики належного цитування через визначення поняття та форм плагіату, методів запобігання його поширенню, процедури розгляду та фіксування фактів плагіату, а також формалізації можливих наслідків його вчинення у межах навчального закладу.
 4. Профілактика плагіату (компіляції) в навчальному закладі здійснюється у відповідності до положення про академічну доброчесність схваленого педагогічною радою школи.

 

Категорія: Положення | Додав: Сергей_Тодорчук
Переглядів: 35 | Завантажень: 7 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar