person_outline
phone
Головна » Файли » Положення » Положення

ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність учасників освітнього процесу
[ Викачати з сервера (23.3 Kb) ] 04.11.2018, 21:17

ПОЛОЖЕННЯ

про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Скадовської районної ради Херсонської області

 

 

 

І. Загальні положення

 

1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання  здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

У Шевченківській загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Скадовської районної ради Херсонської області (далі - Заклад) трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і освітнього процесу. Правила внутрішнього розпорядку Закладу  визначають коло обов’язків педагогічних та інших працівників, передбачених нормами, та встановлюють внутрішній розпорядок у Закладі.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

2. Дотримання академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу гарантує довіру, прозорість та якість освітньої діяльності.

 

II. Принципи, норми етики та академічної доброчесності Закладу

 

 1. Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження освітньої (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання, попередження порушень освітнього процесу.
 2. Порушеннями академічної доброчесності згідно з ст.42 п. 4 Закону України «Про освіту» вважається: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання.
 3. Етика та академічна доброчесність забезпечуються:
  1. учасниками освітнього процесу шляхом:
 • дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про наукову і науково-технічну творчість», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», Правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • утвердження позитивного іміджу Закладу, примноження його традицій;
 • дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;
 • запобігання корупції, хабарництву;
 • дотримання вимог спеціальних законів щодо виконання правил академічної доброчесності та даного Положення, зокрема, посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм про авторські права;
 • надання правдивої інформації про результати власної навчальної (освітньої, наукової, творчої) діяльності;
 • невідворотності відповідальності з підстав та в порядку, визначених відповідно Законом України «Про освіту» та іншими спеціальними законами.
  1. здобувачами освіти шляхом:
 • самостійного виконання навчальних завдань поточного та підсумкового контролю без використання зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання (самостійні, контрольні, ДПА);
 • особистою присутністю на всіх заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами.

3.3. педагогічними працівниками шляхом:

- надання якісних освітніх послуг з використанням в практичній професійній діяльності інноваційних здобутків у галузі освіти;

- обов'язкової присутності, активної участі на засіданнях педагогічної ради та колегіальної відповідальності за прийняті управлінські рішення;

- незалежності професійної діяльності від політичних партій, громадських і релігійних організацій;

- підвищення професійного рівня шляхом саморозвитку і самовдосконалення та підвищення кваліфікації;

- дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики;

- об’єктивного і неупередженого оцінювання результатів навчання здобувачів освіти;

- здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

- інформування здобувачів освіти про типові порушення академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення.

 

III. Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів порушення педагогічної етики та академічної доброчесності

 

1. При прийнятті на роботу працівник знайомиться з цим Положенням.

2. Положення оприлюднюється на сайті закладу.

3. Заступники директора Закладу:

-  забезпечують попередження порушень академічної доброчесності шляхом практикумів, консультацій та інших колективних та індивідуальних форм навчання з педагогічними працівниками щодо створення, оформлення ними методичних розробок (робіт) для публікацій;

- використовують у своїй діяльності (рецензування робіт на курси різного рівня, на присвоєння педагогічного звання) та рекомендують учителям сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.

Педагогічні працівники в процесі своєї освітньої діяльності дотримуються етики та академічної доброчесності, умов цього Положення, проводять роз'яснювальну роботу із здобувачами освіти щодо норм етичної поведінки та неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання на джерела інформації, списування).

4. Для прийняття рішення про призначення відповідальності за списування створюється Комісія з попередження списування здобувачами освіти (далі – Комісія) у складі класного керівника, вчителя-предметника, представника учнівського самоврядування класу.

5. Комісія, в разі встановлення фактів списування, надає рекомендації щодо обрання форми відповідальності (повторне проходження оцінювання, відповідного освітнього компонента освітньої програми) з урахуванням індивідуальних результатів освітньої діяльності здобувача.

 

IV. Види відповідальності за порушення академічної доброчесності

 1. Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчесності визначають спеціальні закони та дане Положення. (додаток 1)

V. Комісія з питань академічної доброчесності та етики педагогічних працівників

 

 1. Комісія з питань академічної доброчесності та етики педагогічних працівників - незалежний орган для розгляду питань, пов'язаних із порушенням цього Положення та моніторингу щодо взаємного дотримання усіма учасниками освітнього процесу морально-етичних норм поведінки та правових норм цього Положення.
 2. До складу Комісії входять представники педагогічного колективу та здобувачів освіти.

Персональний склад Комісії затверджується рішенням педагогічної ради.

Термін повноважень Комісії - 1 рік.

3. Комісія розглядає питання порушення морально-етичних норм поведінки та правових норм цього Положення за потребою або ж заявою учасників освітнього процесу.

4. Комісія звітує про свою роботу двічі на рік.

 

VI. Прикінцеві положення

 

Положення ухвалюється педагогічною радою закладу більшістю голосів і набирає чинності з моменту затвердження наказом директора Закладу.

 

додаток 1 до положення про академічну доброчесність

Види відповідальності за порушення академічної доброчесності

Порушення

академічної

доброчесності

Суб’єкти

порушення

Обставини та умови

порушення

академічної

доброчесності

Наслідки і форма відповідальності

Орган/посадова особа, який приймає рішення про призначення виду

відповідальності

Списування

Здобувачі освіти

- самостійні роботи;

-контрольні роботи;

-моніторинги якості знань

Повторне письмове проходження оцінювання Термін - 1 тиждень або повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми

Учителі-предметники

Державна підсумкова атестація

Повторне проходження ДПА

Атестаційна

комісія

І етап (шкільний) Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів

Робота учасника анулюється, не оцінюється. У разі повторних випадків списування учасник не допускається до участі в інших олімпіадах, конкурсах

Оргкомітет, журі

Необ'єктивне оцінювання

результатів

навчання

здобувачів освіти

Педагогічні працівники

Свідоме завищення або

заниження оцінки результатів навчання:

- усні відповіді;

- домашні роботи;

- контрольні роботи;

- лабораторні та практичні роботи:

-ДПА;

- тематичне оцінювання;

- моніторинги;

- олімпіадні та конкурсні роботи

Педагогічному працівнику рекомендується опрацювати критерії оцінювання навчальних досягнень. Факти систематичних порушень враховуються при встановленні кваліфікаційної категорії, присвоєнні педагогічних звань

Адміністрація

закладу,

атестаційні комісії усіх рівнів

Обман:

 

Фальсифікація

 

Фабрикація

 

Плагіат

 

Педагогічні працівники як автори

Навчально-методичні освітні продукти, створені педагогічними працівниками:

- методичні рекомендації;

- навчальний посібник;

- навчально-методичний посібник;

- наочний посібник;

- практичний посібник;

- навчальний наочний посібник;

- збірка;

- методична збірка;

- методичний вісник;

- стаття;

- методична розробка

Встановлення порушень такого порядку як спотворене представлення у методичних розробках, публікаціях чужих розробок, ідей, синтезу або компіляції чужих джерел, використання Інтернету без посилань, фальсифікація наукових досліджень, неправдива інформація про власну освітню діяльність

є підставою для відмови

в присвоєнні або

позбавлені раніше

присвоєного

педагогічного звання,

кваліфікаційної категорії

Педагогічна та методичні ради Закладу,  атестаційна  комісія

 

Категорія: Положення | Додав: Сергей_Тодорчук
Переглядів: 10 | Завантажень: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar