person_outline
phone
Головна » Файли » Педагогічна рада » Протоколи педагогічної ради

ПРОТОКОЛ № 3 засідання педагогічної ради від 03 січня 2019 року
[ Викачати з сервера (54.6 Kb) ] 18.03.2019, 10:28

ПРОТОКОЛ № 3

засідання педагогічної ради

Шевченківської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів

Скадовської районної ради Херсонської області

від 03 січня 2019 року

 

Голова педагогічної ради: С.Г. Тодорчук

Секретар педагогічної ради: О.В. Поленок

Присутні: усі члени педагогічної ради.

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

 

1.         Про виконання рішень попередньої педради № 2 від  02.10.2018  року.

2.         Підвищення фахової майстерності вчителів. Інноваційні підходи до творчої індивідуальної діяльності учнів з метою виховання в них стійкої позитивної мотивації  навчальної діяльності як важливого фактора формування соціально активної особистості.

3.         Наступність навчання при переході учнів молодшої ланки у середню.

4.         Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з фізики.

5.         Про хід атестації педагогічних працівників у 2018/2019 навчальному році.

6.         Про роботу класних керівників щодо профілактики правопорушень та злочинності, алкоголізму.

            Позаурочна діяльність  школярів .

7. Сучасні підходи до організації роботи з обдарованими дітьми. Аналіз роботи педколективу з обдарованими учнями за І семестр 2018-2019 навчального року.

8. Соціологічний супровід адаптації до нових умов навчання учнів 1-го класу НУШ в І семестрі поточного навчального року.

9. Стан охорони праці в школі.

10. Про організацію роботи шкільної бібліотеки щодо розвитку творчих здібностей школярів.

11. Про підсумки роботи педагогічного колективу за І семестр 2018-2019 н. р.

12. Оцінювання учнів 2 класу.

 

1. Про виконання рішень попередньої педради № 2 від  02.10.2018  року.

СЛУХАЛИ:

 Директора школи Тодорчука С.Г. про виконання рішень попередньої педради.

Всі рішення попередньої педради виконуються.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Роботу педагогічного колективу вважати задовільною.

 

2. Підвищення фахової майстерності вчителів. Інноваційні підходи до творчої індивідуальної діяльності учнів з метою виховання в них стійкої позитивної мотивації  навчальної діяльності як важливого фактора формування соціально активної особистості.

 

 СЛУХАЛИ:

  Заступника директора школи  з навчально-виховної роботи Гришко Н.М. про підвищення фахової майстерності вчителів та інноваційні підходи до творчої індивідуальної діяльності учнів з метою виховання в них стійкої позитивної мотивації  навчальної діяльності як важливого фактора формування соціально-активної особистості .Формування в Україні нової системи освіти, орієнтованої на входження в світовий освітній простір, супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і  практиці навчально- виховного  процесу.

    Тому у сучасному вимогливому та швидкозмінному соціально-економічному середовищі рівень освіти, її вплив на особистісній розвиток дитини, значною мірою залежатиме від результативності запровадження технологій навчання, що ґрунтуються на нових методологічних засадах, сучасних дидактичних принципах та психолого-педагогічних теоріях, які розвивають діяльнісний підхід до навчання. Кожній педагогічній технології повинна бути притаманна опора на певну наукову концепцію, що містить філософське, психологічне, дидактичне та соціально-педагогічне обґрунтування досягнення освітньої мети.

Порівнюючи традиційну та інноваційну освіту, які сьогодні паралельно існують в Україні, І. Зязюн зробив висновки, традиційна система навчання є безособистісною, "бездітною... без людською". У ній "людина... постає... об'єктом, яким можна керувати за допомогою зовнішніх впливів, загальних стандартів і нормативів".

Не всі згідні з цією оцінкою. Але всі серед головних недоліків традиційної системи навчання називають: авторитарний стиль керівництва; домінування пояснювально-ілюстративного типу навчання і репродуктивної діяльності учнів; перевагу фронтальної роботи, обмеженість діалогічного спілкування; породжені цими факторами невміння і небажання дітей учитися; відсутність у них поцінування освіти, самоосвіти Світ заговорив про компетентності як спроможність особистості застосовувати засвоєні знання й набуті уміння у нестандартних ситуаціях, "готовність і уміння діяти", здатність до саморозвитку".

Потрібно крок за кроком, переборюючи власну інертність і неготовність освітнього середовища до сприйняття інновацій, долати шлях від орієнтації на предметні знання до оволодіння надпредметними уміннями, формуючи, так чином, в учня внутрішню готовність прийняття рішень, застосування набутих знань у будь-яких ситуаціях. І головною дійовою особою у цьому процесі стає учень. "Освіта XXI століття, - це освіта для людини. ЇЇ стрижень - розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості яка здатна до самоосвіти і саморозвитку вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв'язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни".

     Педагогічній технології мають бути притаманні всі ознаки системи: логіка процесу, взаємозв'язок всіх його частин, цілісність.

     Кожній педагогічній технології повинна бути притаманна опора на певну наукову концепцію, що містить філософське, психологічне, дидактичне та соціально-педагогічне обґрунтування досягнення освітньої мети. З метою підвищення якості знань учнів та виховання в них стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності як важливого фактора формування соціальної активності особистості, вчителі школи на своїх уроках впроваджують інноваційні  технології.

Відвідуючи уроки вчителів початкових класів Більської Г.М., іноземної мови (вч. Дорошенко С.І.), історії (вч Бабенко В. В., математики (вч. Швороб Н.В.), хімії (Дудченко А.М.), української літератури (вч. Кравець Т.Л.) спостерігається реалізація  інноваційних технологій, що сприяє пробудженню думки учнів, викликає пізнавальну потребу,  створює внутрішні умови для засвоєння нового матеріалу.

Ефективність інтерактивних технологій залежить від уміння вчителя:

-           об’єднувати учнів у групи (однорідні ), (різнорідні ), давати завдання учням для попередньої підготовки (вч. природознавства біології, хімії ) Дудченко А.М.);

-           відбирати для уроку такі інтерактивні вправи, які дали б учням «ключ» до засвоєння теми (вч. інформатики Тодорчук С.Г.);

-           під час інтерактивних вправ давати учням час подумати над завданням, щоб вони сприйняли його серйозно, а не механічно, або «граючись» виконали його (вч. української мови Кравець Т.Л.);

-           на одному занятті використовувати одну-дві інтерактивні вправи, а не їх калейдоскоп (вч. природознавства Дудченко А.М.);

-           презентувати проблему та чітко формулювати проблемні питання пропонувати всім висловити ідеї, коментарі, навести фрази чи слова ,пов’язані з цією проблемою (вч. основи  здоров’я Коптілєц А.В.).

 

ВИСТУПИЛИ:

      Кравець Т.Л., вчитель української мови та літератури, голова ШМО гуманітарного циклу.

Моніторингове дослідження, яке запроваджено в школі, дозволяє оцінити ефективність навчально-виховного процесу в школі, визначити вчителів, які використовують потенціал своїх учнів максимально повно, створюють сприятливі умови  для особистісного розвитку школярів, які впевнені  в ефективності обраної методики викладання.

 

Ухвалили:

2.1. Заступнику директора школи з НВР Гришко Н.М. постійно контролювати впровадження інноваційних технологій вчителями школи.

2.2. Результати  моніторингових  дослідження обговорювати на засіданнях педагогічних рад, нарадах при директору, засіданнях шкільних методичних об’єднань з метою вдосконалення способів діяльності та стилів мислення вчителів.

2.3. Забезпечити якісний методичний супровід викладання предметів, планування контрольно-аналітичної діяльності адміністрації та методичної роботи в школі на підставі результатів моніторингових досліджень і діагностування. Об’єктивний аналіз та моніторинг шкільних процесів у ШМО.

2.4. Впроваджувати інноваційні технології навчання на уроках тільки тоді, якщо вони є методично виправданими. 

 

3. Наступність навчання при переході учнів молодшої ланки у середню.

 

СЛУХАЛИ: 

 Гришко Н. М., заступника  директора школи з навчально – виховної роботи, яка розповіла про наслідки класно – узагальнюючого контролю «Адаптація учнів 5 класу до навчання у школі ІІ ступеня». Наталія Миколаївна звернула увагу присутніх на те, що були відвідані уроки, проведено співбесіди з учнями, вчителями, які викладають у 5 класі. Виявлено, що учням 10-11-річного віку важко пристосовуватися до нових умов, тому вчителям в цей перехідний період потрібно звертати більше уваги на учнів, більш старанніше готуватися до уроків.  (Виступ додається).

 

ВИСТУПИЛИ:

1. Поленок О.В., вчитель початкових класів, яка розповіла про рівень знань цих учнів у минулому навчальному році.

2. Вчителі суспільно - гуманітарного циклу, природничо – математичного циклу: Гнатів В.П., Меркотан І. П.,  розповіли про адаптацію учнів 5 класу на своїх уроках.

3. Треніна Л.Є . - психолог школи,  ознайомила вчителів з  Аналітичною  довідкою  за результатами дослідження адаптації дітей 5-го класу до навчання в середній школі.  (Довідка додається ).                    

 

 УХВАЛИЛИ:

3.1.Вчителям – предметникам, які викладають у 5 класі:

- забезпечувати систему оптимальних вимог до знань і поведінки учнів;

- упроваджувати засоби стимулювання та заохочення дітей до пізнавальної діяльності;

- враховувати фізіологічні  перебудови організму, характерні для раннього підліткового віку, а також дані психодіагностики;

- створювати атмосферу доброзичливості, щирості; розвивати рефлексивні уміння учнів дивитися на себе з боку,формувати навички самоконтролю та самооцінки ;всіляко будити активність,формувати більш високу зацікавленість у навчанні та його результатах.

 

4. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з фізики.

 

СЛУХАЛИ:

 4.1. Гришко Н. М., заступника директора школи  з навчально-виховної роботи,  про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з фізики.

Згідно з річним планом роботи школи, планом внутрішньо шкільного контролю на 2018-2019 н. р. у листопаді - грудні  було здійснено перевірку стану викладання фізики у школі.

У процесі вивчення були відвідані 10 уроків вчителя фізики Швороб Н.В., проведено індивідуальні бесіди з учителем з питань вдосконалення навчально-виховної та самоосвітньої роботи, проаналізовано стан матеріально-технічного і навчально-методичного забезпечення викладання предмета, рівень використання наявної бази, перевірена вчительська документація, вивчено рівень навчальних досягнень учнів 7–11 класів.

Клас

Дата проведеної контрольної роботи

Кількість учнів за списком

Писало

Початковий рівень

%

Середній рівень

%

Достатній рівень

%

Високий рівень

%

7

06.12.

9

8

-

 

2

25

5

62.5

1

12.5

8

17.12.

8

8

-

 

3

37,5

3

37,5

2

25

9

22.12

6

4

-

 

2

50

1

25

1

25

10

21.12

7

7

-

 

6

85,7

1

14,2

-

 

11

19.11

3

3

1

33,3

2

66,6

-

 

-

 

 

Аналіз контрольних робіт показав, що в основному учні слабо володіють знаннями з фізики, не вміють застосовувати знання на практиці, допускають помилки при використанні формул у розв’язках фізичних задач.

Швороб Н.В.,  вчитель фізики, викладає в 7–11 класах, вчитель першої категорії, стаж роботи – 20 років. Закінчила Херсонський державний педагогічний університет, спеціальність - фізика та математика.

Учитель добре ознайомлений з навчальними програмами, нормативними документами з питань освіти, методичними рекомендаціями щодо викладання фізики у 2018/2019 навчальному році.

Кабінет фізики в основному забезпечений навчальним обладнанням, матеріалами, що дозволяють проводити всі необхідні демонстраційні досліди, виконувати експериментальні завдання та передбачені навчальними програмами лабораторні роботи і роботи фізичного практикуму.

Наявне обладнання, плакати, посібники та роздатковий матеріал оп­тимально систематизовано, що сприяє значній економії часу під час підготовки до уроків та в процесі їх проведення. Навчально-матеріальна база кабінету добре зберігається, своєчасно проводиться ремонт облад­нання, поповнення наочності, роздаткового матеріалу.

Вчитель дотримується правил техніки безпеки та пожежної безпеки під час проведення навчальних занять, відповідно до діючого Положення проводить цю роботу з учнями.

У кабінеті фізики зібрано довідники, збірники задач, тестові завдання,наявні ключі до тестових завдань.

Календарне планування Швороб Н.В.  складено відповідно до дію­чих програм. Доцільно проведено розподіл тем за тематичними оці­нюваннями, передбачено форми проведення тематичних оцінювань. Систематично ведеться поурочне планування.

Під час перевірки виконання навчальної програми за І семестр виявлено, що у всіх класах програму виконано.

Вчитель веде класні журнали згідно «Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів», дотримується єдиних вимог щодо ведення тематичного обліку навчальних досягнень школярів, своєчасно виставляються оцінки за лабораторні та контрольні роботи.

Відвідані уроки підтвердили, що вчителем вдало визначаються та реалізуються навчальні, виховні та розвивальні завдання.

Висока науково-методична підготовка Швороб Н.В. дає змогу проводити уроки на належному навчально-методичному рівні, опти­мально застосовувати словесні, наочні, практичні методи (розповідь, пояснення, бесіди, лекції, демонстраційний експеримент, демонстрації, лабораторні роботи і лабораторні практикуми, досліди, розв’язування задач), фронтальні, індивідуальні, групові форми навчальної роботи з учнями з елементами гри. Вчитель наголошує: перемагає не той, хто скоріше виконає завдання, а той, хто його виконає правильно. Вчитель раціонально використовувати кожну хвилину уроку.

При виборі методів навчання вчитель враховує характер матеріалу, що вивчається, можливості відповідного класу та фактичний рівень загальноосвітньої підготовки школярів. Використовує сучасні інноваційні педагогічні технології. Вчитель рекомендує додаткові інтернет-ресурси з вивчених тем.

Вчитель постійно планує та організовує різні види самостій­ної роботи учнів на уроці (робота з підручником, науково-популярною та довідковою літературою, розв'язування розра­хункових та якісних задач тощо). Після кожного виду роботи підводяться підсумки.

Пояснення нового матеріалу проводиться у вигляді евристичної бесіди, а не розповіді. Швороб Н.В. намагається не робити висновки, а підводить до них учнів і тільки після цього чітко їх формулює. Учень повинен не лише чути, а й бачити. Швороб Н.В. вважає важливими на уроках фізики демонстрації і фронтальний експеримент. Він сприяє утворенню достовірних уявлень про фізичні явища і процеси, слугує базою для розвитку мислення учнів. За його допомогою вчитель розв’язує фізичні проблеми, формує практичні вміння, розвиває практичні навички й пізнавальний інтерес учнів. Завдяки  короткочасності виконання, цей експеримент застосовується на будь-якому етапі уроку: при поясненні нового матеріалу, відпрацьовуванні практичних навичок, повторенні і узагальненні вивченого на уроці.

Закріплення теоретичних знань проводилося у вигляді гри-відповіді «хрестики-нолики».

Так, у процесі оз­найомлення учнів 8-х класів з визначенням механічної роботи, сили тертя, змін швидкості було використано фронтальний дослідницький експеримент.

Слід зазначити, що зміст кожного досліду достатньо забез­печував належний рівень пізнавальної активності учнів. Реалізація частково-пошукового методу забезпечувала ефективність навчання.

Якість більшості уроків з фізики значною мірою залежить від того, наскільки вдало було підготовлено і проведено демонстраційний експеримент.

Для вчителя, розвиток пізнавального інтересу – один із важливих факторів організації пізнавальної діяльності учнів, він створює ефект зацікавленості вивчення матеріалу на кожному з етапів уроку (цікаві задачі, загадки, пізнавальні ігри, кросворди, кубик із формул, вправа «знайди помилку» та інші). На кожному уроці вчитель намагається оптимально поєднати різні методи і прийоми навчання (усні вправи різного характеру, частково-пошукові методи, роботу з підручником і довідковою літературою та інші.) З метою перевірки і оцінки рівня навчальних досягнень школярів використовує різні форми, прийоми та засоби контролю, а саме: кросворди, словникові диктанти, вправи «Знайди помилку» у схемах, текстах, «Пізнай прилад» (за його характеристикою) та інші, що дає змогу оцінювати якість знань на різних етапах вивчення теми. Щоб залучити дітей до активної співпраці, зацікавити їх, впроваджує в систему роботи нетрадиційні види уроків. Групове ланцюжкове розв’язування завдань активізує діяльність учнів на уроці та сприяє кращому засвоєнню матеріалу.

 • них — уроки-дослідження, уроки-змагання, уроки-конференції та інші. Виконуючи творчі домашні завдання учні готують цікаві доповіді, повідомлення, складають кросворди.

Чітко простежується робота вчителя фізики з використання внутрішньо предметних і міжпредметних зв’язків з математикою, хімією, біологією та іншими предметами. Це сприяє забезпеченню узгодженості й наступності у викладанні, розвитку пізнавального інтересу, якісному засвоєнню навчального матеріалу не лише з фізики, а й ін­ших навчальних предметів.

Наприклад, з біологією при вивченні простих механізмів, з географії при вивченні атмосфери і майже на кожному уроці з математикою.

У 9-му класі при вивченні теми «Електроліз та його застосування» на уроках фізики просліджується міжпредметний зв’язок з хімією. Учні повторюють валентність, види зв’язку, добування міді, алюмінію в чистому виді.

У процесі вивчення нового матеріалу вчитель опирається на здобуті учнями знання на попередніх уроках, їхній життєвий досвід, важливу роль при цьому відіграє якісно організоване повторення пройденого матеріалу.

Належна увага вчителем приділяється розкриттю ролі фізичних знань для роз­витку техніки, виробництва, повсякденного життя людини, що сприяє підвищенню інтересу школярів до вивчення предмета, їх підготовці до свідомого вибору професії.

Враховуючи матеріал, який вивчається, вчитель розкриває перед школярами елементи історичного шляху розвитку фізичної науки, фун­даментальних ідей та принципів фізики, ознайомлює з діяльністю та внеском відомих вітчизняних і зарубіжних фізиків у розвиток науки, підводить учнів до розуміння сутності наукового пізнання засобами фізики.

Моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр дозволяє стверджувати, що приблизно _47,2_% учнів успішно засвоює зміст шкільного курсу, розуміє суть основних фізичних понять, законів і теорій, може свідомо застосовувати набуті знання і вміння у навчально-пізнавальній практиці при пояснені явищ природи.

_52,7_% учнів за І семестр мають середній  рівень навчальних досягнень.

 Прогалини в знаннях, уміннях та навичках учнів обумовлені різними причинами:

 • при розв'язуванні фізичних задач недостатня увага приділяється розвитку в учнів умінь робити їх фізичний аналіз;
  • мало розв'язується на уроці якісних задач; у процесі вивчення питання не спостерігалося такої важливої форми роботи з учнями, як складання ними задач, які за фізичним зміс­том подібні до тих, що були розв'язані на уроці;
  • мало уваги приділяється індивідуальній роботі з учнями, слід активізувати роботу з обдарованими та здібними школярами.

 

СЛУХАЛИ:

Швороб Н. В.,вчителя фізики ,яка розповіла про свої здобутки та плани на майбутнє.

 

УХВАЛИ:

1. Вчителю фізики Швороб Н.В. :

 1.      З метою розвитку творчих здібностей учнів систематично працювати над підвищенням мето­дичного рівня викладання предмета, застосовуючи ефективні форми і методи навчання, зокрема про­блемний, частково-пошуковий, дослідницький.
 2.      Налагодити диференційовану роботу з різними за підготов­кою категоріями учнів, ширше практикувати групові, індивідуальні форми роботи.
 3.      З метою підвищення рівня навчальних досягнень учнів використовувати дидактич­ний та роздавальний матеріал, опорні конспекти з ура­хуванням індивідуальних можливостей та здійснення диференційованого  підходу до учнів.
 4.      З метою підвищення ефективності стану викладання фізики та рівня самоосвіти ширше використовувати методичну та фахову літературу, матеріали періодики і науково-популярної довідкової лі­тератури.
 5.       Активізувати роботу з обдаро­ваними дітьми з підготовки їх до предметних олім­піад.
 6.       З метою якісної фізичної освіти ширше запроваджувати в практику роботи інформаційні технології.

     Кабінет фізики постійно поповнювати методичною, довідниковою літературою, дидактичними матеріалами, необхідними засобами навчання.

 

5. Про хід атестації педагогічних працівників у 2018/2019 навчальному році.

СЛУХАЛИ:

 Тодорчука С.Г., голову атестаційної комісії, який розповів,що в 2018/2019 навчальному році згідно з графіком атестації атестуються Бабенко В. В.. /вчитель історії та правознавства/;Гнатів В.П. (вчитель історії та етики ); Тодорчук С .Г. (вчитель інформатики); Швороб Н.В.. /вчитель фізики та основ інформатики).

Пропоную заслухати інформацію про роботу даних вчителів над своїми науково-методичними темами та реалізацію їх  в навчально-виховному процесі.

 

ВИСТУПИЛИ :

Бабенко В.В., Гнатів В. П.,Тодорчук С.Г.,Швороб Н.В., які розповіли, що

за час роботи постійно вдосконалюють свій професійний рівень. Використовують  диференційований та індивідуальний підхід до учнів, сучасні інноваційні технології.

Постійно  підвищують професійний рівень, педагогічну, методичну майстерність, загальну культуру. Беруть активну участь у засіданнях районного методичного об’єднання вчителів .

 

Ухвалили :

5. Заступнику директора школи  з навчально-виховної роботи Гришко Н.М.:

5.1. Продовжувати вивчати роботу вчителів ,які  атестуються.

5.2. З метою забезпечення підвищення ефективності навчально-виховного процесу організувати відстеження динаміки розвитку навчальної діяльності як кожного учня так і класу в цілому , атестуючи вчителів.

 

6.Про роботу класних керівників щодо профілактики     правопорушень та злочинності, алкоголізму.

Позаурочна діяльність  школярів .

 

СЛУХАЛИ:

Заступника директора школи  з виховної роботи Теленик Г.О. про роботу класних керівників щодо профілактики правопорушень та злочинності,  алкоголізму , про позаурочну діяльність школярів .

Результати перевірки свідчать, що в школі з метою профілактики правопорушень серед учнів класні керівники особливу увагу звертають на створення системи ранньої профілактики, психологічно-педагогічне діагностування, індивідуальну роботу. В школі складено заходи щодо виконання комплексної Програми профілактики правопорушень та дитячої бездоглядності з учнями  школи.

Питання виконання  заходів профілактики правопорушень та дитячої бездоглядності з учнями  школи розглядалось:

- на  нараді при директору: «Про роботу педколективу з організації контролю  за відвідуванням учнями навчальних занять » (жовтень 2018);

- на засіданні ШМО класних керівників «Про роботу з профілактики правопорушень, злочинності, тютюнопаління, алкоголізму».

На загальношкільних батьківських зборах розглянуто питання про захист прав дітей та застереження від скоєння правопорушень, про відповідальність батьків за виховання дітей (жовтень 2018 року).

Питання правового виховання учнів розглянуто на класних батьківських зборах. Проведено бесіди з батьками про заборону перебування дітей на вулиці у пізній час.

 

ВИСТУПИЛИ:

Гнатів В.П., соціальний педагог, який зазначив, що здійснювались заходи щодо профілактики дитячої бездоглядності та правопорушень, правової і психологічної підтримки дітей, які потрапили в складні життєві обставини. З метою запобігання негативним проявам серед неповнолітніх, у тому числі пияцтву, наркоманії, дитячої бездоглядності і безпритульності, ведеться облік дітей, які схильні до правопорушень. Складено план роботи з цими дітьми. Створено банк даних учнів школи, які виховуються в сім’ях, що потрапили в складні життєві обставини, перевірено матеріально-побутові умови проживання дітей в цих сім’ях, складено акти перевірки / вересень 2018/.

З метою розв’язання проблеми профілактики бездоглядності дітей та скоєння ними правопорушень, створення належних умов для їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку та підвищення рівня організації змістовного дозвілля у школі створено раду профілактики правопорушень.

На засіданні ради профілактики правопорушень розглядались питання:

- «Про організацію правовиховної роботи з учнями в 2018/2019 навчальному році та проведення в школі Тижня профілактики правопорушень»

Протягом вересня- жовтня 2018 року в школі проведено:

- День здоров’я /вересень/

- Всеукраїнський тиждень фізкультури (вересень)

- Тиждень профілактики правопорушень /жовтень/

- Тренінг «Булінг в учнівському колективі».

Проведено бесіди, виховні години на теми:

 «Згубний вплив алкоголю, наркотиків на здоров’я людини»;

«Хочеш жити – кидай палити»;

«Відповідальність неповнолітніх за правопорушення».

В школі використовуються різні форми та методи роботи з метою реалізації заходів, забезпечується змістовний відпочинок дітей під час канікул, ведеться просвітницька робота щодо запобігання протиправній поведінці, алкоголізму.

Але не всі заплановані заходи щодо профілактики правопорушень серед учнів виконано. Необхідно звернути увагу на індивідуальну роботу з учнями девіантної поведінки,  вжити заходів щодо поліпшення ефективності співпраці з органами і службами, відповідальними за роботу з неповнолітніми.

 

Ухвалили :

6..Класним керівникам

6.1.1.Постійно проводити індивідуальну роботу з учнями девіантної поведінки,заохочувати їх до роботи в гуртках, спортивних секціях

6.1.2. Постійно  проводити антиалкогольну і антинікотинову пропаганду, заходи проти бродяжництва.

6.2. Заступнику директора школи з виховної роботи:

6.2.1. Вжити заходів щодо поліпшення ефективності співпраці з органами і службами, відповідальними за роботу з неповнолітніми.

 

 1.  
Категорія: Протоколи педагогічної ради | Додав: Сергей_Геннадиевич
Переглядів: 43 | Завантажень: 9 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar