person_outline
phone
Головна » Файли » Накази » 2018-2019 навчальний рік

№89 Про розподіл функціональних обов'язків  між адміністрацією школи та допоміжним персоналом на 2018/2019 н. р.
[ Викачати з сервера (46.2 Kb) ] 13.08.2018, 20:57

Н А К А З

13.08.2018                                                                                                                            № 89

Про розподіл функціональних обов'язків

 між адміністрацією школи та

допоміжним персоналом на 2018/2019 н. р.

З метою створення умов для ефективного функціонування шкільного колективу , здійснення управління навчально-виховним процесом та фінансово-господарською діяльністю школи й контролю за ними, а також підвищення відповідальності працівників школи

 НАКАЗУЮ:

Розподілити обов’язки між членами шкільної адміністрації та допоміжним персоналом наступним чином :

1. Директор школи Тодорчук Сергій Геннадійович.:

1.1. Відповідає за:

 • забезпечення школи кадрами, прийом на роботу і звільнення з ро­боти навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу школи;
 • організацію та проведення атестації учителів і подання атестаційних листів та документів для нагородження педпрацівників та вста­новлення їм вищої категорії до атестаційних комісій вищого рівня;
 • підготовку та проведення педагогічних рад, нарад за участю директора;
 • правильне складання річного плану роботи школи і плану її перспективного розвитку;
 • підготовку школи до нового навчального року;
 • належне ведення особових справ;
 • здійснення набору учнів до 1-х та 10-х класів, прийом дітей до школи;
 • дотримання єдиних педагогічних вимог у школі, режиму на­вчальних занять;
 • створення сприятливих умов для підвищення професійного рівня працівників школи;
 • організацію і якість навчально-виховної роботи серед учнів, зміцнення їх здоров'я та фізичний розвиток;
 • забезпечення належного фінансово-господарського стану школи;
 • забезпечення об'єктивності оцінювання знань, умінь та навичок учнів;
 • поповнення бібліотеки навчально-методичною літературою, профільними журналами та газетами.

1.2. Безпосередньо керує:

 • роботою заступника із навчально-виховної роботи, заступни­ка з виховної роботи, завгоспа школи;
 • педагогічної ради та педагогічного колективу;
 • роботою бібліотеки школи, практичного психолога.

1.3. Організовує:

 • роботу відповідно до річного плану роботи школи;
 • роботу з батьками і громадськими організаціями.

1.3. Погоджує свою діяльність із районним відділом освіти, міським та обласним управліннями освіти.

1.4. Здійснює контроль за:

 • виконанням річного плану роботи школи, навчального плану, рішень педагогічної ради та рекомендацій нарад за участю директора;
 • організацією безкоштовного харчування;
 • виконанням єдиних педагогічних вимог.

1.5. Звітує про організацію, здійснення та результати навчаль­но-виховної роботи і стан матеріально-технічного забезпечення школи перед органами управління освітою та іншими вищими владними органами.

1.6. Складає річний та перспективний плани роботи школи; ви­дає накази, розпорядження та інші документи, які стосуються шкільного життя.

2. Заступник директора з навчально-виховної роботи Поленок О.В. :

2.1. Відповідає за:

 • своєчасне складання й коригування розкладу уроків;
 •  правильність організації навчально-виховної роботи з учнями 1-11класів;
 • виконання навчальних програм і календарних планів учителя­ми школи;
 • ведення класних журналів та іншої документації у школі;
 • вивчення, узагальнення і впровадження перспективного педа­гогічного досвіду учителів школи;
 • впровадження досягнень педагогічної науки в практику на­вчально-виховної роботи вчителів, реалізацію принципів наукової організації праці та гуманізації взаємовідносин у колективі;
 • підготовку звітних документів по школі, складання документів для нарахування заробітної плати вчителям та іншим працівникам школи, зв'язок з бухгалтерією з питань виплати зарплати працівникам школи;
 • ведення статистичних звітів по школі;
 • проходження вчителями курсової та семінарської перепідготовки;
 • роботу методичної ради та методичних об'єднань у школі, про­ведення методичних днів та тематичних декад;
 • роботу з молодими вчителями;
 • дотримання санітарно-гігієнічного режиму в навчальних кабі­нетах;
 • здійснення контролю за відвідуванням учнями школи, охоплен­ням дітей загальною середньою освітою;
 • організацію та облік працевлаштування випускників 9-х та 11-х класів;
 • організацію та облік оформлення бланків документів на отри­мання документів про освіту;
 • створення сприятливого морально-психологічного клімату в педагогічному колективі;
 • організацію роботи з учнями та їхніми батьками;
 • виконання правил техніки безпеки в школі та оформлення до­кументів з техніки безпеки;
 • організацію роботи з учнями та їхніми батьками.
 • координацію роботи педагогічних та інших працівників підрозділу;
 • виконання колективного договору, створює необхідні умови для нормальної роботи профспілкової організації;
 • збереження і поновлення матеріально-технічної бази, облік та збереження документації підрозділу;
 • охорону життя та здоров’я дітей;
 • здійснення батьківської плати за утримання дітей у дошкільному закладі;

2.2. Безпосередньо керує:

 • роботою вчителів школи;
 • роботою класних керівників з питань організації навчальної діяльності учнів;
 • роботою методичного об'єднання та методич­ного кабінету;
 • проведенням контрольних, практичних і лабораторних робіт, навчальних екскурсій;
 • підготовкою та проведенням екзаменів;
 • роботою завідувачів кабінетів; проведенням аналізу результативності навчально-виховної роботи школи, якості роботи окремих педагогічних працівників;
 • виконанням планів роботи вихователями;
 • виконанням санітарно-гігієнічних норм, правил з охорони праці, пожежної безпеки під час проведення виховних заходів за межами навчального закладу;
 • якістю ведення документації.

2.3. Організовує:

 • дотримання у школі єдиних педагогічних вимог та режиму на­вчальних занять;
 • підготовку й проведення загальношкільних заходів навчаль­ного характеру (олімпіад, предметно-тематичних тижнів та вечорів);
 • облік успішності учнів 1—11-х класів та відвідування ними уроків;
 • експериментальну роботу вчителів;
 • проведення відкритих уроків і взаємовідвідування уроків учи­телями;
 • роботу з учнями, які за заявою батьків та у зв'язку зі станом здоров'я працюють за індивідуальними планами відповідно до чин­ного положення;
 • перепідготовку працівників школи та проходження атестації педагогічними працівниками;
 • підготовку матеріалів до складання річного плану;
 • своєчасну заміну уроків.

2.4. Погоджує свою діяльність із директором школи, методич­ним кабінетом відділу освіти райдержадміністрації,  з іншим заступником директора.

2.5. Здійснює контроль за:

 • роботою вчителів - предметників щодо орга­нізації навчального процесу;
 • станом успішності учнів 1—11-х  класів і відвідуванням ними уроків;
 • роботою класних керівників щодо організації навчальної діяль­ності учнів;
 • навчальним навантаженням учнів 1—11-х  класів;
 • дотриманням у школі єдиних педагогічних вимог, режиму на­вчальних занять;
 • проведенням контрольних робіт та інших обов'язкових уроків, визначених програмою;
 • роботою з групами учнів із початковим рівнем навчальних до­сягнень і незадовільною поведінкою, а також із обдарованими дітьми.

2.6. Інструктує й консультує:

 • вчителів щодо проведення навчальних занять і організації са­моосвіти;
 • вчителів і класних керівників щодо складання планів та звітів;
 • молодих учителів щодо планування й ефективного проведення уроків та позакласних заходів із навчальних предметів.
 • вихователів щодо проведення виховної роботи з учнями, новинок методичної літератури з проблем виховання дітей, у тому числі з питань охорони праці учнів, запобігання травматизму та іншим нещасним випадкам;

2.7. Здійснює облік:

 • проведення вчителями уроків, факультативів, гурткової роботи та індивідуальних занять із учнями;
 • статистичних документів;
 • перевірки ведення іншої документації;
 • роботи методичного кабінету та методичних об’єднань;
 • засідань атестаційних комісій;
 • замінених уроків.

2.8. Звітує:

 • перед директором і педагогічною радою (про організацію, здійснення й результати навчальної роботи);
 • перед батьківською громадськістю та органами управління освітою.

2.9. Складає:

 • графік роботи адміністративно-управлінського апарату;
 • графік чергування вчителів по школі;
 • графік роботи вчителів під час канікул;
 • звіт про стан успішності учнів наприкінці І та II семестрів;
 • звіт про зміни кількості учнів у школі, який має узгоджуватися з алфавітною книгою;
 • табелі на зарплату педагогічних працівників;
 • проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань навчально-виховного процесу.

3. Заступник директора з виховної роботи Теленик Г.О.:

3.1. Відповідає за:

 • планування, організацію та облік виховної роботи з учнями;
 • роботу громадських організацій, різноманітних клубів, пред­метних гуртків, проведення тематичних чергувань у школі;
 • роботу клубу правових знань старшокласників;
 • роботу методичних об'єднань класних керівників;
 • підготовку та проведення загальношкільних заходів (свят, ве­чорів, диспутів, естафет, конкурсів тощо);
 • випуск загальношкільних стінних газет та їх зміст;
 • організацію відвідування учнями позашкільних навчально-виховних закладів, музеїв, театрів, їхньої участі в екскурсіях тощо;
 • організацію та облік роботи інспектора з охорони дитинства та громадського інспектора щодо запобігання дитячому травма­тизму;
 • організацію роботи щодо запобігання бездоглядності школярів і скоєнню ними правопорушень;
 • організацію обліку дітей і підлітків 6(5)—18-річного віку у мікрорайоні школи;
 • індивідуальну роботу з дітьми, схильними до асоціальної пове­дінки, та роботу з неблагополучними сім'ями;
 • зв'язок зі службами у справах неповнолітніх, органами міліції;
 • організацію художньої самодіяльності;
 • організацію санітарних п'ятниць та чергування по школі клас­них колективів;
 • організацію та проведення суспільно корисної діяльності;
 • створення й функціонування дитячих організацій та органів учнівського самоврядування;
 • організацію літнього оздоровлення учнів;
 • планування позаурочної роботи з дітьми та власної управлін­ської діяльності;
 • організацію роботи із соціально незахищеними дітьми;
 • організацію вивчення, узагальнення й поширення перспектив­ного досвіду виховної роботи;
 • забезпечення дотримання правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних норм під час проведення виховних заходів, робіт;
 • організацію просвітницької роботи для батьків (прийом батьків або осіб, що їх замінюють) з питань виховання дітей;
 • виконання річного плану роботи школи.

3.2. Керує:

 • діяльністю класних керівників та класоводів щодо організації виховної роботи в класах;
 • роботою органів учнівського самоврядування;
 • проведенням загальношкільних заходів, традиційних свят і за­ходів за планами органів влади;
 • роботою методичного об'єднання класних керівників.

3.3. Розробляє разом із психологом школи систему діагностики та аналізу змін у розвитку школярів.

3.4. Координує:

 • роботу вихователів, класних керівників та інших підлеглих йому працівників;
 • роботу з розробки необхідної методичної документації.

3.5. Організовує:

 • планування виховної роботи в школі;
 • роботу чергового класу, чергового вчителя;
 • підготовку і проведення загальношкільних заходів виховного спрямування;
 • проведення інструктивно-методичної роботи з класними керів­никами та організаторами позаурочної діяльності дітей;
 • роботу із соціального захисту дітей із неблагополучних сімей, а також дітей, які схильні до правопорушень або скоїли їх;
 • створення дитячих організацій та органів учнівського само­врядування;
 • літнє оздоровлення учнів;
 • відвідування учнями позашкільних заходів;
 • роботу гуртків художньої самодіяльності, ужиткового мистец­тва, технічної творчості тощо;
 • діяльність педагогічного колективу щодо прищеплення учням поваги до загальнолюдських цінностей, принципів моралі, форму­вання в них національної самосвідомості, культурних потреб, ша­нобливого ставлення до національних традицій, звичаїв та обрядів, до рідної мови;
 • проведення заходів морально-правового спрямування із залу­ченням працівників правоохоронних органів;
 • захист прав та інтересів учнів;
 • відпочинок учнів, зокрема дітей-сиріт, дітей із багатодітних та малозабезпечених, неблагополучних сімей, у канікулярний пе­ріод;
 • надання соціально-педагогічної допомоги учням і сім'ям, які потребують особливої уваги;
 • систематичне проведення заходів із профілактики правопору­шень та формування в учнів правової грамотності, виявлення при­чин скоєних ними правопорушень;
 • проведення заходів щодо запобігання травматизму, дорожньо-транспортним пригодам, нещасним випадкам, які трапляються на вулиці та в інших місцях;
 • залучення батьків до проведення виховної роботи з учнями школи;
 • відкриті виховні заходи та їх відвідування класними керівни­ками школи.

3.6. Сприяє:

 • створенню комплексної системи виховання, служби інформації для класних керівників;
 • проведенню експериментальної роботи класними керівни­ками.

3.7. Погоджує свою діяльність із директором школи, методич­ним кабінетом відділу освіти,  із заступником директора з на­вчально-виховної роботи.

3.8. Здійснює контроль за:

 • позаурочною роботою, діяльністю вчителів, що її здійснюють;
 • проведенням аналізу результативності виховної роботи школи, якості роботи окремих педагогічних працівників;
 • виконанням планів виховної роботи класними керівниками та класоводами;
 • проведенням спортивно-масової діяльності, військово-патріотичної та краєзнавчої роботи;
 • дотриманням учнями Статуту й Правил для учнів школи;
 • виконанням санітарно-гігієнічних норм, правил з охорони праці, пожежної безпеки під час проведення виховних заходів за межами навчального закладу;
 • випуском загальношкільних стінних газет та їх змістом;
 • виконанням програм позакласної роботи;
 • якістю проведення класних годин, позашкільних та позакласних заходів;
 • якістю ведення документації.

3.9. Інструктує й консультує:

 • класних керівників та вчителів щодо проведення виховної роботи з учнями, новинок методичної літератури з проблем виховання школярів, у тому числі з питань охорони праці учнів, запобігання травматизму та іншим нещасним випадкам;
 • батьків та батьківський актив щодо організації виховної роботи з учнями;
 • членів дитячих формувань;
 • учнівські колективи щодо проведення культурно-оздоровчих заходів;
 • учнів школи з питань охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки (із оформленням відповідної документації).
 • батьків та батьківський актив щодо організації виховної роботи з дітьми;

3.10. Надає допомогу педагогічним працівникам в опануванні та розробці інноваційних виховних програм і технологій.

3.11. Здійснює облік:

• проведення класними керівниками та керівниками гуртків, клубів, об'єднань класних годин, позакласних занять;

 • чергування класів;
 • роботи органів учнівського самоврядування;
 • роботи з учнями та батьками, які потребують особливої уваги.

3.12. Звітує про організацію та здійснення виховної роботи в школі перед директором, педагогічною радою, відділом освіти та іншими органами.

3.13. Складає:

 • план роботи на кожний навчальний рік та календарний план виховної роботи (самостійно);
 • письмовий звіт директору школи про свою діяльність обсягом не більше ніж п'ять машинописних сторінок протягом 10 днів після закінчення кожного семестру;
 • графік чергування класів по школі;
 • графік здійснення суспільно корисної діяльності по санітарних п'ятницях;
 • списки дітей-сиріт, дітей із багатодітних та неблагополучних сімей, підлітків, які скоїли правопорушення або виявили схильність до протиправної поведінки;
 • соціальну характеристику сімей, де виховуються такі діти;
 • проекти наказів, розпоряджень та іншої документації з питань виховної роботи. план роботи на кожний навчальний рік та календарний план виховної роботи (самостійно);
 • письмовий звіт директору школи про свою діяльність обсягом не більше ніж п'ять машинописних сторінок;
 • списки дітей-сиріт, дітей із багатодітних та неблагополучних сімей, підлітків, які скоїли правопорушення або виявили схильність до протиправної поведінки;
 • соціальну характеристику сімей, де виховуються такі діти;
 • проекти наказів, розпоряджень та іншої документації з питань навчально-виховної та методичної роботи у підрозділі.

4. Завгосп школи Котило В.П.:

4.1.     Відповідає за:

 • збереження будівлі та шкільного майна;
 • матеріально-технічне забезпечення навчального процесу (освіт­лення, опалювання, водопостачання, наявність належного облад­нання й устаткування);
 • чистоту і порядок у шкільному приміщенні;
 • організацію чергування технічного персоналу;
 • розподіл обов'язків між технічними працівниками школи;
 • організацію поточного  ремонту шкільної  будівлі та класних кімнат;
 • дотримання санітарно-гігієнічного режиму в школі;
 • інвентаризацію шкільного майна та шкільних кабінетів;
 • проведення санітарної п'ятниці;

• виконання заходів щодо розширення господарської самостійності школи, своєчасне укладання необхідних угод;

 • дотримання вимог щодо охорони праці під час експлуатації головної будівлі та інших приміщень школи технологічного, енер­гетичного обладнання;
 • дотримання норм пожежної безпеки в школі;
 • справність засобів пожежогасіння.

4.2.     Керує:

 • роботою технічного персоналу щодо прибирання шкільних при­міщень;
 • роботою сторожів та робітників школи;
 • господарською діяльністю школи;
 • роботою з благоустрою, озеленення і прибирання території школи.

4.3.     Організовує:

 • роботу щодо забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних норм під час навчального процесу;
 • постачання необхідних матеріалів для безперервної роботи всіх служб;
 • інвентарний облік майна школи, проведення інвентаризації майна;
 • дотримання вимог щодо охорони праці під час експлуатації головної будівлі та інших приміщень школи, технологічного та енер­гетичного обладнання;
 • здійснення періодичного огляду, поточного ремонту приміщень та обладнання;
 • дотримання норм пожежної безпеки в будівлях і спорудах, на­гляд за станом засобів пожежогасіння;
 • проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок і електропроводки, пристроїв заземлення, їх періодичне випробування, вимірювання рівня освітленості, радіації, шуму в приміщеннях школи (визначення його відповідності правилам і нормам безпеки життя);
 • розробку інструкцій з охорони праці для техперсоналу не рідше ніж 1 раз на 5 років;
 • навчання й інструктаж на робочому місці (вступний і періодич­ний) технічного та обслуговуючого персоналу.

4.4.     Погоджує свою діяльність із директором школи, заступни­ками директора, з інженерно-технічним наглядом відділу освіти, бухгалтерією.

4.5.     Здійснює контроль за:

•  роботою всіх працівників технічно-обслуговуючого персона­лу школи;

 • збереженням матеріально-технічного устаткування в кабіне­тах;
 • дотриманням санітарно-гігієнічних норм у приміщенні школи, раціональністю витрат матеріалів та коштів школи.

4.6.     Інструктує й консультує:

 • обслуговуючий персонал щодо утримання матеріально-техніч­ного забезпечення;
 • технічний персонал з питань техніки безпеки.

4.7.     Здійснює облік:

 • інвентаризації шкільного майна;
 • роботи завідувачів кабінетів щодо матеріально-технічного за­безпечення;
 • зберігання протипожежного обладнання.

4.8.     Звітує про підготовку школи до нового навчального року та готовність до роботи в осінньо-зимовий період.

4.9.     Складає:

 • графік роботи технічно-обслуговуючого персоналу;
 • проекти наказів, розпоряджень та інших документів із питань господарської роботи;
 • акти списання майна, яке вийшло з ладу;
 • плани проведення ремонтних робіт у приміщеннях школи під час підготовки до нового навчального року;
 • документи для надання органами, що мають відповідні повно­важення, дозволу експлуатувати шкільне приміщення у поточному навчальному році.

5. Педагог-організатор Перкевич Л.М.:

5.1.     Відповідає  за:

 • діяльність дитячих громадських організацій, об'єднань, плану­вання їхньої роботи за принципами добровільності, самостійності, гуманності й демократизму з урахуванням ініціативи, запитів і по­треб учнів;
 • організацію дозвілля школярів;
 • створення умов для виявлення учнями своєї громадянської по­зиції, задоволення ними своїх інтересів і потреб, цікавого й корис­ного проведення вільного часу;
 • здоров'я й безпеку учнів, дотримання норм охорони праці й протипожежного захисту.
 • роботу громадських організацій,  пред­метних гуртків, проведення тематичних чергувань у школі;
 • організацію художньої самодіяльності;
 • організацію санітарних п'ятниць та чергування по школі клас­них колективів;
 • організацію та проведення суспільно корисної діяльності;
 • створення й функціонування дитячих організацій та органів учнівського самоврядування;
 • випуск загальношкільних стінних газет та їх зміст;

5.2.     Керує дитячими організаціями, активом школи, органами учнівського самоврядування.

5.3.     Організовує:

 • оформлення школи відповідно до напрямів роботи;
 • роботу з учнями під час канікул;
 • роботу з добору й підготовки керівників (організаторів) пер­винних дитячих організацій, об'єднань;
 • роботу з учнями школи.

5.4.     Погоджує свою діяльність із директором школи, заступни­ком директора з навчально-виховної роботи, відділом освіти.

5.5.     Інструктує й консультує: дитячий актив школи щодо орга­нізації різноманітних свят.

5.6.     Використовує досвід роботи з дітьми й підлітками для підви­щення кваліфікації.

5.7.     Складає план своєї роботи на рік, семестр, квартал; сце­нарії заходів для учнів школи,  дитячих організацій; веде документацію у визначеному порядку.

...........

Категорія: 2018-2019 навчальний рік | Додав: Сергей_Тодорчук
Переглядів: 315 | Завантажень: 69 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar