person_outline
phone
Головна » Файли » Накази » 2018-2019 навчальний рік

№179 Про виконання освітньої програми за І семестр 2018-2019 навчального року
[ Викачати з сервера (58.2 Kb) ] 02.01.2019, 10:35

Н А К А З

 

29.12.2018                                                                                                                      №179

 

Про виконання освітньої програми

за І семестр 2018-2019 навчального року

 

        На виконання вимог Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»; Рекомендацій щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти (лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 № 1/9-318), наказу  школи  № 110 від 29.08.2018 року  «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2018-2019 навчальному році», Освітньої програми на 2018/2019 н.р., річного плану роботи школи, Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» , Листа МОН від 14.08.2008 №1/9-520 «Щодо планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти», районної програми «Дитина-громадянин-патріот України на 2017-2020 роки», Постанови кабінету Міністрів від 13.09.2017 року №684 «Порядок ведення обліку дітей шкільного віку та учнів»,наказу МОН України від 16.06.2015 №641 "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах", Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про молодіжні, дитячі громадські організації», Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя дітей та молоді, Концепції державної сімейної політики, проведено низку заходів.

На підставі аналізу професійних потреб та інтересів педагогічних кадрів, рівня їхньої компетентності, з метою реалізації актуальних питань розвитку і вдосконалення професійної майстерності педагогів, підвищення їх інтелектуального, загальнокультурного рівня та рівня психологічної підготовки; вдосконалення організації навчання та виховання дітей; приведення професійної компетентності педагогічних працівників у відповідність із загальнодержавними стандартами на засадах наступності, перспективності проводилася методична робота, яка спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми закладу освіти «Компетентнісний підхід та особливості соціалізації особистості в умовах створення єдиного освітнього простору».

У ході роботи над проблемою, вирішувалися такі завдання:

 • науково-методичний супровід забезпечення вимог Державних стандартів;
 • удосконалення фахової майстерності і кваліфікації педагогічних кадрів, підвищення їх психолого-педагогічної компетентності;
 • підвищення якості знань учнів засобами сучасних форм і методів роботи;
 • організація роботи з обдарованими дітьми через діяльність, курсів за вибором, МАН, підготовку та проведення олімпіад, участі у різноманітних конкурсах, турнірах, змаганнях;
 • підвищення теоретичної, науково-методичної та фахової підготовки педагогічних працівників шляхом диференційованого підходу до організації внутрішньошкільної методичної роботи;
 • мотивація педагогів до використання сучасних підходів в організації навчально-виховної роботи, спрямованих на формування життєвих і предметних компетентностей;
 • удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів;
 • поширення педагогічного досвіду працівників закладу освіти шляхом публікацій матеріалів на освітніх сайтах;
 • забезпечення змістовного наповнення веб-сайту школи та створення власних інтернет-ресурсів;
 • сприяння виробленню в учителів умінь і навичок удосконалення самоосвіти;
 • робота над удосконаленням сучасного уроку;
 • професійне становлення молодих учителів;
 • формування в учнів правової свідомості, виховання громадської відповідальності, культури поведінки та свідомої дисципліни.
 • виховання відповідального ставлення до навчання та до праці, розширення кругозору й підготовка до свідомого вибору професії.
 • формування в учнів естетичної культури, розвиток умінь створювати прекрасне навколо себе, розвиток художніх здібностей і талантів дітей.
 • виховання в учнів політичної свідомості, розвиток суспільної активності, формування основ громадянського світогляду.

У школі вироблена система навчально-методичної діяльності, спрямованої на реалізацію освітнього кредо: через співпрацю педагога та учня, високий рівень духовної культури спілкування – до пізнання навколишнього світу в усій його гармонії.

На початку року проведена педагогічна рада «Вивчення законодавчих документів щодо розвитку освіти  України. Аналіз стану навчально–виховної роботи школи в 2017/2018н.р. та завдання на новий навчальний рік. Організований початок навчального року: погодження річного плану роботи школи на 2018/2019 н.р., затвердження режиму роботи школи, правил внутрішнього трудового розпорядку, охорона праці та навчання в школі», на якій були розглянуті питання: вивчення законодавчих документів щодо розвитку освіти України;

Протягом І семестру 2018 - 2019 навчального року відбулися засідання педагогічних рад за темами:

1.Підвищення фахової майстерності вчителів. Інноваційні підходи до творчої індивідуальної діяльності учнів з метою виховання в них стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності як важливого фактора формування соціально активної особистості.

2.Робота класних керівників щодо профілактики правопорушень та злочинності,  алкоголізму. Позаурочна діяльність школярів.

3.Проблема наступності навчання при переході учнів з молодшої школи у середню.

Протягом І семестру навчального року проводилися наради при директору. На яких  розглянуті такі питання: 

 • Система роботи педколективу з питань підвищення ефективності уроку.
 • Запобігання усім видам  дитячого травматизму.
 • Контроль за відвідуванням учнями школи.
 •  Адаптація учнів п'ятого класу до умов навчання в школі II ступеня.
 • Діяльність педколективу зі створення належних умов для навчання обдарованих учнів.

Все частіше засідання нарад проходять нетрадиційно - у формі дискусії, діагностичного анкетування, презентацій тощо. Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. 

Важливе місце у структурі організації методичної роботи в колективі належить організації діяльності методичних об’єднань (ШМО).

Для забезпечення демократичного керівництва методичною роботою в закладі діють ШМО вчителів початкових класів (Гуда І.М.), суспільно-гуманітарного циклу (Кравець Т.Л.), природничо-математичного циклу (Дудченко А.М.), класних керівників (Швороб Н.В.). Слід зазначити, що теми, обрані ШМО для опрацювання, є актуальними, сформовані у відповідності до основної сучасної педагогічної концепції, витікають із загальної проблемної теми школи і є цілісними (тобто кожна тема об’єднує як навчальну, так і позакласну роботу в межах циклу предметів). Методичні об’єднання -  головна форма науково-методичної роботи.  Діяльність методичних об’єднань спрямована на вирішення наступних завдань:

впровадження в практику роботи перспективних освітніх технологій та передового педагогічного досвіду з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу;

забезпечення засвоєння й використання методів і прийомів навчання та виховання школярів;

постійне підвищення рівня загальнодидактичної й методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу;

обмін досвідом, пропаганда та здійснення нових підходів до організації навчання й виховання.

Протягом І семестру 2018-2019 н.р. проведено 12 засідань, обговорено 28 питань, серед яких питання організаційного, інструктивно-навчального, методичного спрямування. Заслуговують на увагу розглянуті питання, спрямовані на удосконалення рівня успішності учнів та підготовку закладу до реалізації Концепції «Нова українська школа».

Плідно працювало ШМО природничо-математичного циклу над проблемою: «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі. Формуємо соціологічний простір». Робота над проблемою здійснюється через удосконалення методики проведення уроків. На засіданнях ШМО розглядалися теоретичні питання, вивчення нових педагогічних ідей і технологій; суть процесу соціалізації навчальної діяльності, теорії особистісно орієнтованого навчання. Обговорювалися практичні проблеми та шляхи їхнього усунення: подолання типових помилок, недоліки в контролі за діяльністю учнів на уроках; опрацьовано документи, що регулюють шкільне життя та ведення шкільної документації, розроблено заходи з проведення І туру олімпіад. Вчителі-предметники виступили з доповідями:

- Інструктивно – методичні рекомендації щодо викладання предметів у 2018/2019н.р.  (Гришко Н.М.)

- Веб–квест як сучасна педагогічна технологія (Тодорчук С.Г.)

- Інтегровані уроки – потужний стимулятор розумової діяльності дитини (Швороб Н.В.)

- Використання методу проектів під час вивчення предметів природничо-математичного циклу (Дудченко А.М.) Учителі проводять належну роботу з підвищення інтересу учнів до вивчення предметів природничо-математичного циклу: провели І тур олімпіад, предметний тиждень хімії, відкриті уроки.

Методичне об’єднання вчителів початкових класів очолює вчитель початкових класів  Гуда І.М. У І семестрі 2018/2019н.р. робота вчителів початкових класів була спрямована на вирішенням проблемних завдань навчання і виховання учнів. З урахуванням рівня організації  навчально-виховного процесу, особливостей складу учнів початкових класів, учителі, працюють  над науково-методичною проблемою  «Проектування педагогічного простору для стимулювання внутрішньої і зовнішньої мобільності учасників навчально-виховного процесу».

       Над цією проблемою працюють чотири вчителі, члени методичного об’єднання:

Меркотан І.П. – вчитель-спеціаліст, 30 років педагогічного стажу,

«Впровадження здоровʼязберігаючих технологій в навчально-виховний процес у початковій школі ».

Гуда І.М. – вчитель-спеціаліст, 18 років педагогічного стажу, «Впровадження здоровʼязберігаючих технологій в навчально-виховний процес у початковій школі ».

Більська Г.М. – вчитель-спеціаліст, 2 роки педагогічного стажу, «Використання педагогічних технологій у навчально-виховному процесі початкової школи»;

Поленок О.В. – вчитель І категорії, 31 рік  педагогічного стажу, «Особливості роботи за оновленими навчальними програмами».

У своїй роботі вчителі впроваджують інноваційні технології,  поєднували групові та індивідуальні форми роботи, підвищували науково – теоретичний  рівень викладання навчальних предметів.

Адміністрація школи здійснює контроль за  плануванням засідань шкільних методичних об’єднань.  При плануванні методичної роботи передбачаються три форми: колективна, групова, індивідуальна. Пріоритетними напрямками роботи з педагогічними кадрами в закладі є забезпечення умов для зростання і творчого розвитку педагогів, спонукання до вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду та нових освітніх технологій. Серед найбільш результативних форм методичної роботи у закладі, слід відмітити наступні:

1. Методичний тиждень «Упровадження  педагогічних технологій, форм та методів роботи з обдарованими дітьми».

2. Педагогічні дискусії - «Професійна компетентність сучасного педагога: самоосвіта, культура, майстерність». 

Аналіз діяльності ШМО дозволяє зробити висновок про їх підготовку, актуальність питань та результативного впливу на якість організації навчально-виховного процесу та підвищення фахового рівня педагогічних працівників (вдосконалення педагогічної майстерності; розробку основних напрямків і форм активізації пізнавальної, практичної діяльності учнів (олімпіади, конкурси, предметні тижні); вивчення, узагальнення, впровадження перспективного досвіду; здійснення моніторингу ефективної діяльності членів методичного об'єднання; участь в атестації педагогічних працівників). Серед провідних питань, які обговорюються на засіданнях методичних об’єднань, є: стан викладання, рівень знань, умінь та навичок учнів у школі; методичні рекомендації щодо викладання предметів у поточному навчальному році;  майстерність вчителя в реалізації спадкоємності й наступності у навчанні; підхід учителя до вибору засобів, форм, прийомів і методів навчання школярів; відкритий урок як важливий засіб розвитку творчої активності вчителя; патріотичне виховання учнів. На кожному засіданні ШМО вчителі знайомляться з новинками методичної та педагогічної літератури. Систематично проводиться внутрішньошкільна методична робота з питань:

1.Самоосвіта вчителів.

2. Атестація і творчі звіти педагогів.

3. Курсова перепідготовка;

4. Участь у роботі предметних тижнів та нарад.

5. Робота з підготовки учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін, творчих конкурсах.

Відповідно до навчального плану роботи школи за рахунок варіативної складової навчального плану було організовано курси за вибором, ним охоплено 100 % учнів 5-9 класів. У навчальному році організовано профільне навчання: технологічний у 10  та 11 класах.

У 2018-2019 н.р. продовжено роботу над реалізацією науково-методичної проблеми, в ході якого реалізовано ряд практичних заходів, спрямованих на її практичне дослідження: оформлено довідниково-інформаційний методичний куточок; забезпечено організацію роботи постійно діючого психолого-педагогічного консульт-пункту; педагогічними працівниками проведено серію відкритих уроків та виховних заходів з метою демонстрації тісного тандему в спільній діяльності учасників освітнього процесу;  тренінги, тематичні педради, загальношкільні та класні батьківські збори та лекторії. Так, протягом 2018-2019н.р. проведено педагогами школи 6 відкритих уроків та 5 виховних заходів за участю батьків.

Керівники  ШМО постійно практикують у своїй діяльності проведення нестандартних засідань (круглий стіл,методичні гостини, робота в групах «Фахова майстерність»), на яких самі педагоги є активними учасниками.

 

 

Скачати повну версію

Категорія: 2018-2019 навчальний рік | Додав: Сергей_Тодорчук
Переглядів: 120 | Завантажень: 54 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar