person_outline
phone
Головна » Файли » Накази » 2018-2019 навчальний рік

№178 Про стан викладання фізики і рівень навчальних досягнень учнів
[ Викачати з сервера (37.3 Kb) ] 02.01.2019, 10:33

Н А К А З

21.12.2018 року                                                                                           №178

Про стан викладання фізики і

рівень навчальних досягнень учнів

 

Згідно з річним планом роботи школи, планом внутрішньошкільного контролю на 2018-2019 н.р. у листопаді - грудні  було здійснено перевірку стану викладання фізики у школі.

У процесі вивчення були відвідані 10 уроків вчителя фізики Швороб Н.В., проведено індивідуальні бесіди з учителем з питань вдосконалення навчально-виховної та самоосвітньої роботи, проаналізовано стан матеріально-технічного і навчально-методичного забезпечення викладання предмета, рівень використання наявної бази, перевірена вчительська документація, вивчено рівень навчальних досягнень учнів 7–11 класів.

Клас

Дата проведеної контрольної роботи

Кількість учнів за списком

Писало

Початковий рівень

%

Середній рівень

%

Достатній рівень

%

Високий рівень

%

7

06.12.

9

8

-

 

2

25

5

62.5

1

12.5

8

17.12.

8

8

-

 

3

37,5

3

37,5

2

25

9

22.12

6

4

-

 

2

50

1

25

1

25

10

21.12

7

7

-

 

6

85,7

1

14,2

-

 

11

19.11

3

3

1

33,3

2

66,6

-

 

-

 

 

Аналіз контрольних робіт показав, що в основному учні слабо володіють знаннями з фізики, не вміють застосовувати знання на практиці, допускають помилки при використанні формул у розв’язках фізичних задач.

Швороб Н.В.,  вчитель фізики, викладає в 7–11 класах, вчитель першої категорії, стаж роботи – 20 років. Закінчила Херсонський державний педагогічний університет, спеціальність - фізика та математика.

Учитель добре ознайомлений з навчальними програмами, нормативними документами з питань освіти, методичними рекомендаціями щодо викладання фізики у 2018/2019 навчальному році.

Кабінет фізики в основному забезпечений навчальним обладнанням, матеріалами, що дозволяють проводити всі необхідні демонстраційні досліди, виконувати експериментальні завдання та передбачені навчальними програмами лабораторні роботи і роботи фізичного практикуму.

Наявне обладнання, плакати, посібники та роздатковий матеріал оп­тимально систематизовано, що сприяє значній економії часу під час підготовки до уроків та в процесі їх проведення. Навчально-матеріальна база кабінету добре зберігається, своєчасно проводиться ремонт облад­нання, поповнення наочності, роздаткового матеріалу.

Вчитель дотримується правил техніки безпеки та пожежної безпеки під час проведення навчальних занять, відповідно до діючого Положення проводить цю роботу з учнями.

У кабінеті фізики зібрано довідники, збірники задач, тестові завдання,наявні ключі до тестових завдань.

Календарне планування Швороб Н.В.  складено відповідно до дію­чих програм. Доцільно проведено розподіл тем за тематичними оці­нюваннями, передбачено форми проведення тематичних оцінювань. Систематично ведеться поурочне планування.

Під час перевірки виконання навчальної програми за І семестр виявлено, що у всіх класах програму виконано.

Вчитель веде класні журнали згідно «Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів», дотримується єдиних вимог щодо ведення тематичного обліку навчальних досягнень школярів, своєчасно виставляються оцінки за лабораторні та контрольні роботи.

Відвідані уроки підтвердили, що вчителем вдало визначаються та реалізуються навчальні, виховні та розвивальні завдання.

Висока науково-методична підготовка Швороб Н.В. дає змогу проводити уроки на належному навчально-методичному рівні, опти­мально застосовувати словесні, наочні, практичні методи (розповідь, пояснення, бесіди, лекції, демонстраційний експеримент, демонстрації, лабораторні роботи і лабораторні практикуми, досліди, розв’язування задач), фронтальні, індивідуальні, групові форми навчальної роботи з учнями з елементами гри. Вчитель наголошує: перемагає не той, хто скоріше виконає завдання, а той, хто його виконає правильно. Вчитель раціонально використовувати кожну хвилину уроку.

При виборі методів навчання вчитель враховує характер матеріалу, що вивчається, можливості відповідного класу та фактичний рівень загальноосвітньої підготовки школярів. Використовує сучасні інноваційні педагогічні технології. Вчитель рекомендує додаткові інтернет-ресурси з вивчених тем.

Вчитель постійно планує та організовує різні види самостій­ної роботи учнів на уроці (робота з підручником, науково-популярною та довідковою літературою, розв'язування розра­хункових та якісних задач тощо). Після кожного виду роботи підводяться підсумки.

Пояснення нового матеріалу проводиться у вигляді евристичної бесіди, а не розповіді. Швороб Н.В. намагається не робити висновки, а підводить до них учнів і тільки після цього чітко їх формулює. Учень повинен не лише чути, а й бачити. Швороб Н.В. вважає важливими на уроках фізики демонстрації і фронтальний експеримент. Він сприяє утворенню достовірних уявлень про фізичні явища і процеси, слугує базою для розвитку мислення учнів. За його допомогою вчитель розв’язує фізичні проблеми, формує практичні вміння, розвиває практичні навички й пізнавальний інтерес учнів. Завдяки  короткочасності виконання, цей експеримент застосовується на будь-якому етапі уроку: при поясненні нового матеріалу, відпрацьовуванні практичних навичок, повторенні і узагальненні вивченого на уроці.

Закріплення теоретичних знань проводилося у вигляді гри-відповіді «хрестики-нолики».

Так, у процесі оз­найомлення учнів 8-х класів з визначенням механічної роботи, сили тертя, змін швидкості було використано фронтальний дослідницький експеримент.

Слід зазначити, що зміст кожного досліду достатньо забез­печував належний рівень пізнавальної активності учнів. Реалізація частково-пошукового методу забезпечувала ефективність навчання.

Якість більшості уроків з фізики значною мірою залежить від того, наскільки вдало було підготовлено і проведено демонстраційний експеримент.

Для вчителя, розвиток пізнавального інтересу – один із важливих факторів організації пізнавальної діяльності учнів, він створює ефект зацікавленості вивчення матеріалу на кожному з етапів уроку (цікаві задачі, загадки, пізнавальні ігри, кросворди, кубик із формул, вправа «знайди помилку» та інші). На кожному уроці вчитель намагається оптимально поєднати різні методи і прийоми навчання (усні вправи різного характеру, частково-пошукові методи, роботу з підручником і довідковою літературою та інші.) З метою перевірки і оцінки рівня навчальних досягнень школярів використовує різні форми, прийоми та засоби контролю, а саме: кросворди, словникові диктанти, вправи «Знайди помилку» у схемах, текстах, «Пізнай прилад» (за його характеристикою) та інші, що дає змогу оцінювати якість знань на різних етапах вивчення теми. Щоб залучити дітей до активної співпраці, зацікавити їх, впроваджує в систему роботи нетрадиційні види уроків. Групове ланцюжкове розв’язування завдань активізує діяльність учнів на уроці та сприяє кращому засвоєнню матеріалу.

 • них — уроки-дослідження, уроки-змагання, уроки-конференції та інші. Виконуючи творчі домашні завдання учні готують цікаві доповіді, повідомлення, складають кросворди.

Чітко простежується робота вчителя фізики з використання внутрішньо предметних і міжпредметних зв’язків з математикою, хімією, біологією та іншими предметами. Це сприяє забезпеченню узгодженості й наступності у викладанні, розвитку пізнавального інтересу, якісному засвоєнню навчального матеріалу не лише з фізики, а й ін­ших навчальних предметів.

Наприклад, з біологією при вивченні простих механізмів, з географії при вивченні атмосфери і майже на кожному уроці з математикою.

У 9-х класах при вивченні теми «Електроліз та його застосування» на уроках фізики просліджується міжпредметний зв’язок з хімією. Учні повторюють валентність, види зв’язку, добування міді, алюмінію в чистому виді.

У процесі вивчення нового матеріалу вчитель опирається на здобуті учнями знання на попередніх уроках, їхній життєвий досвід, важливу роль при цьому відіграє якісно організоване повторення пройденого матеріалу.

Належна увага вчителем приділяється розкриттю ролі фізичних знань для роз­витку техніки, виробництва, повсякденного життя людини, що сприяє підвищенню інтересу школярів до вивчення предмета, їх підготовці до свідомого вибору професії.

Враховуючи матеріал, який вивчається, вчитель розкриває перед школярами елементи історичного шляху розвитку фізичної науки, фун­даментальних ідей та принципів фізики, ознайомлює з діяльністю та внеском відомих вітчизняних і зарубіжних фізиків у розвиток науки, підводить учнів до розуміння сутності наукового пізнання засобами фізики.

Моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр дозволяє стверджувати, що приблизно 47,2 % учнів успішно засвоює зміст шкільного курсу, розуміє суть основних фізичних понять, законів і теорій, може свідомо застосовувати набуті знання і вміння у навчально-пізнавальній практиці при пояснені явищ природи 52,7 % учнів за І семестр мають середній  рівень навчальних досягнень.

Прогалини в знаннях, уміннях та навичках учнів обумовлені різними причинами:

 • при розв'язуванні фізичних задач недостатня увага приділяється розвитку в учнів умінь робити їх фізичний аналіз;
  • мало розв'язується на уроці якісних задач; у процесі вивчення питання не спостерігалося такої важливої форми роботи з учнями, як складання ними задач, які за фізичним зміс­том подібні до тих, що були розв'язані на уроці;
  • мало уваги приділяється індивідуальній роботі з учнями, слід активізувати роботу з обдарованими та здібними школярами.

 

Виходячи з вищезазначеного,

 

Н А К А З У Ю:

 

 1.      З метою розвитку творчих здібностей учнів систематично працювати над підвищенням мето­дичного рівня викладання предмета, застосовуючи ефективні форми і методи навчання, зокрема про­блемний, частково-пошуковий, дослідницький.
 2.      Налагодити диференційовану роботу з різними за підготов­кою категоріями учнів, ширше практикувати групові, індивідуальні форми роботи.
 3.      З метою підвищення рівня навчальних досягнень учнів використовувати дидактич­ний та роздавальний матеріал, опорні конспекти з ура­хуванням індивідуальних можливостей та здійснення диференційованого  підходу до учнів.
 4.      З метою підвищення ефективності стану викладання фізики та рівня самоосвіти ширше використовувати методичну та фахову літературу, матеріали періодики і науково-популярної довідкової лі­тератури.
 5.       Активізувати роботу з обдаро­ваними дітьми з підготовки їх до предметних олім­піад.
 6.       З метою якісної фізичної освіти запроваджувати в практику роботи інформаційні технології.
 7.      Кабінет фізики постійно поповнювати методичною, довідниковою літературою, дидактичними матеріалами, необхідними засобами навчання.
 8. Розмістити даний наказ на сайті школи та довести до відома відповідних працівників школи.
 9.      Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з НВР Гришко Н.М.

Директор школи:                                              

 

 

 

 

 

Директор   школи:                                             С.Г. Тодорчук

 

З наказом ознайомлені:

 

 

 

 

 

Категорія: 2018-2019 навчальний рік | Додав: Сергей_Тодорчук
Переглядів: 38 | Завантажень: 14 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar