person_outline
phone
Головна » Файли » Накази » 2018-2019 навчальний рік

11.06.2019 №64  Про стан ведення шкільної документації 1 -11 класів у ІІ семестрі
[ Викачати з сервера (39.4 Kb) ] 12.06.2019, 21:34

Н А К А З

11.06.2019 №64 

Про стан ведення шкільної

документації 1 -11 класів у ІІ семестрі

 

Згідно з планом роботи школи в кінці навчального 2018-2019 навчального  року заступником директора з НВР Гришко Н.М. було перевірено класні журнали, особові справи учнів 1- 11 класів.

Всі особові  справи в наявності .Вони зберігаються в окремих папках в кабінеті директора школи. Папки підписані, у кожну папку вміщено список учнів класу із зазначенням номерів їх особових справ, які розміщені в алфавітному порядку. Класні керівники керуються правилами ведення записів у цих документах. Особові справи підписані правильно, на кожній особовій справі поставлено номер, який відповідає номеру  в Алфавітній книзі запису учнів, виставлено бали за навчальні досягнення учнів за навчальний рік, є записи про перевід до наступного класу. В особових справах учнів  зберігаються документи: заяви батьків копії свідоцтва про народження.

В особових справах учнів 1 класу вміщено характеристики учнів, свідоцтва досягнень.

З метою аналізу  та моніторингу освітнього процесу адміністрація навчального закладу здійснила перевірку стану ведення класних журналів 1—11-х класів

Таким чином, проаналізовано:

  •  дотримання  вчителями-предметниками інструктивно-методичних рекомендацій  щодо  вивчення у загальноосвітніх  навчальних закладах  предметів інваріантної складової навчального плану у 2018-2019   н. р;
  •  виконання  навчальних програм;

- виконання обов'язкового мінімуму контроль­них, лабораторних, практичних робіт і навчальних екскурсій;

- виконання практичної  та компетентнісної спрямо­ваності  навчальних програм;

- дотримання  вимог до викладання   предметів, що закладені  в пояснювальних записках до навчальних програм;

-  дотримання вимог критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів;

- відповідність вимогам до ведення класних журналів (Інструкції  з ведення класного журналу учнів 5—11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом МОН України від 03.06.2008 р. № 496, Інструкції  щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої  наказом Міністерства освіти і науки України     від 08 квітня 2015 року № 412, методичних  рекомендацій щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів від 21.09.2015   №2/2-14-1907-15)  та ін;

- своєчасність та об'єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів.

Результати  проведеного аналізу дають  підстави  стверджувати  таке:

  • записи в журналах ведуться виключно державною мовою,  чор­нилом синього кольору;
  • усі записи в журналах 1—11-х класів, ведуться,  як правило, відповідно до встановленого єдиного  орфографічного  режиму;
  • розподіл сторінок журналів 1—11-х класів за навчальними пред­метами здійснений відповідно до робочого навчального плану школи на 2018/19 н. р. та з урахуванням  поділу2  класу на групи при вивченні інформатики;
  • дотримано всіх вимог щодо заповнення розділу «Загальні ві­домості про учнів», ведеться систематичний щоденний облік відві­дування учнями уроків, а також підбито підсумки за ІІ навчальний семестр,за рік;
  • дати проведення уроків записані відповідно до календарних планів учителів-предметників;

Класні керівники заповнили відповідно до рекомендацій розділи  журналу «Зміст», «Облік відвідування», «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності», «Зведений облік навчальних досягнень учнів», «Загальні відомості про учнів», «Зведена таблиця руху учнів класу та їх досягнень у навчанні», правильно   написано списки учнів на всіх сторінках жур­налу (крім учнів 11 класу), назви предметів.

Назви предметів на сторінках класних журналів відповідають  їхній назві за робочим навчальним планом.

Класні керівники щодня відмічали  кількість уроків, пропущених учнями  на сторінці "Облік відвідування", цей показник пропусків відповідає обліку відвідування на предметних сторінках класного журналу. 

При узагальненні даних про відвідування наприкінці семестру, року вказано  кількість пропущених днів та уроків.

Колонки обов’язкової мовленнєвої діяльності з філологічних дисциплін Діалог, Аудіювання, Усний твір, Усний переказ, Читання вголос відводять окремо без зазначення дати, оцінювання цих видів діяльності здійснюється протягом семестру.

Записи про результати перевірки вивчення учнями творів напам'ять проводять  у колонці без дати під написом Напам'ять, що відводиться  після дати уроку , на якому цей твір було задано вивчити.

Бали за ведення зошитів у 5-11 класах виставляють наприкінці кожного місяця після дати проведен­ня останнього уроку в ньому. 

Тематичні бали виставлені  після опрацювання програмових  тем. При вистав­ленні тематичної оцінки враховано всі види навчальної діяльності (поточні оцінки, оцінки за окремі види робіт (практичні, лабораторні, контрольні тощо), що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми).

Учням, які за станом здоров'я  зараховані до спеціальної групи з фізичної культури, при ви­ставленні тематичних, семестрових оцінок зроблено  запис зараховано.

Враховуючи, що Класний журнал є документом фінансової звітності, записи про проведені уроки зроблені  відповідно до календарного планування.

Завдання додому записується в основному відповідно до запланованого поурочним  планом.  Але його  запис  не завжди чітко вказує  на зміст  та спосіб виконання учнями,на повторення вивченого матеріалу.

З предметів музичне мистецтво, образотворче  мистецтво, трудове  навчання  домашні завдання учням не задаються  і в журналі не записуються тільки в 1-4 класах.

Запис тем, дат проведення уроків, виставлення оцінок під час заміни уроків проводиться вчителем, який заміняє. При цьому після запису змісту домашнього завдання вчитель, який заміняє урок, робить запис такого змісту: Заміна. Прізвище, ініціали. Підпис.

Облік курсу за вибором проводиться на вільних сторінках «Облік навчальних досягнень учнів» класного журналу. На лінійці «Назва предмета» записується назва курсу за вибором, а в дужках  «(курс за вибором)».  

Записи з обліку проведення навчальних екскурсій і навчальної практики проводяться на основі графіка, затвердженого директором школи, у терміни, визначені структурою навчального року.

Фіксуються бесіди із таких правил: дорожнього руху, протипожежної безпеки, поводження під час стихійних лих, поведінки  па льоду, по­ведінки на воді, поведінки під час ожеледиці, у надзвичайних ситуаціях, щодо безпеки в побуті, небезпеки отруєнь (грибами, ягодами, алкоголем, нікотином, неякісними продуктами, генно-модифікованими організмами тощо), профілактики захворювань тощо.

Інструктажі з охорони праці з учнями проводять вчителі предметів підвищеної   небезпеки ( фізика, хімія, фізична культура, трудове навчання, інформатика).

 Первинний інструктаж з охорони праці  проводиться  після кожних канікул.

 Тематичний (первинний) інструктаж з охорони праці  проводиться перед виконанням   

кожної  практичної, лабораторної роботи, тощо,  пов'язаних  з використанням різних   механізмів, інструментів, матеріалів, спортивного обладнання.

Кількість контрольних видів перевірки   з усіх предметів відповідає вимогам. Обсяг  

домашніх завдань не перевищує вікові норми. 

Разом з тим мають місце наступні недоліки:

 у веденні класних журналів,

- несвоєчасно записуються в класних журналах проведені уроки, домашні завдання  з трудового навчання у 5-11 класах, години спілкування, (вч. Петрахаус О.М.)

- не записані теми навчальних екскурсій в 10 класі (вч. Бабенко В.В.), у 6 класі (вч. Кондратюк М.І.), у 1 класі (вч. Поленок О.В.)

-відсутнє прізвище вчителя на окремих сторінках класного журналу в 3 класі (вч. Саковець І.Г.)

Неохайно ведеться сторінка з образотворчого мистецтва у 5 класі (вч. Коптілєц А.В.)

- не виставлені оцінки за письмові роботи з української мови у 10 класі ст..22 за 11.05 (вч. Кравець Т.Л.), оцінка за к.р. з історії за 17.04. у Міщука Ю. (вч. Бабенко В.В.), у 9 класі з хімії за 28.05. (вч. Дудченко А.М.), у 8 класі з української мови за 14 03.(вч. Саковець І.Г.), у 7 класі з української мови за 11.05 (вч. Кравець Т.Л.), у 6 класі з математики за 28.05 (вч. Швороб Н.В.), у 5 класі з математики за 19.04. (вч. Меркотан І.П.).

у веденні особових справ учнів:

-відсутня заява батьків в учениці 1 класу Зелінської М.;

-в окремих учнів 3 класу не зазначено навчальний рік;

-не виставлено навчальні досягнення учнів 10 класу за 2018-2019 навчальний рік.

Вказані недоліки всі вчителі усунули окрім вчителя технологій Петрахауса О.М..

У зв'язку з вищезазначеним та з метою неухильного дотримання педагогічними 

працівниками чинних вимог щодо порядку ведення шкільної документації

 

Наказую:

1. Класним керівникам :

1.1. Нести особисту відповідальність за ведення особових справ учнів

                                                                                                            Постійно

1.2.Відмітити відмінну роботу щодо ведення шкільної документації класних керівників: Меркотан І.П. , Гуду І.М.

2.Заступнику директора Гришко Н.М.:

2.1. Систематично контролювати роботу класних керівників щодо ведення особових справ учнів.

2.2. Провести повторну перевірку стану ведення особових справ учнів.

                                                                                                                   До 12.06.2019р.

3.1. Вчителю Петрахаусу О.М.:

3.2. Вказати на неприпустимість вказаних недоліків під час ведення класних журналів, особових справ.

4.  Заступнику директора з  навчально-виховної роботи  Гришко Н.М..

4.1. У кінці навчального року провести  повторну перевірку класних журналів, в яких виявлено недоліки.

5.  Педагогічним працівникам:

5.1. Неухильно дотримуватися трудової і фінансової дисципліни; вчасно робити записи у відповідних клас­них журналах згідно з  чинними Інструкцією з ведення класного журналу учнів 5—11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом МОН України від 03.06.2008 р. № 496, Інструкції  щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої  наказом Міністерства освіти і науки України     від 08 квітня 2015 року № 412, методичних  рекомендацій щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів від 21.09.2015   №2/2-14-1907-15) ;

5.2.При веденні класних журналів чітко  дотримуватись Інструктивно-методичних рекомендацій щодо викладання навчальних предметів в загальноосвітніх  навчальних закладах у 2018-2019  навчальному році. 

6. Розмістити даний наказ на сайті школи та довести до відома відповідних працівників школи.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Гришко Н.М.

 

Директор   школи                                                                                    С. Тодорчук

 

З наказом  ознайомлені:             .

 

Категорія: 2018-2019 навчальний рік | Додав: Сергей_Геннадиевич
Переглядів: 31 | Завантажень: 10 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar