person_outline
phone
Заступник директора школи з адміністративно-господарської роботи
1. Загальні положення
1.1. Ця посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-ква­ліфікаційної характеристики заступника керівника (директора, за­відувача) закладу освіти, директора (завідувача) філіалу закладу освіти. Під час розробки Інструкції враховані також рекомендації з питань організації охорони праці в закладах Міністерства освіти України.
1.2. Заступник директора школи з адміністративно-господарсь­кої роботи призначається на посаду і звільняється з неї директором школи. У період відпустки і тимчасової непрацездатності заступни­ка директора школи з адміністративно-господарської роботи його обов'язки виконує директор школи.
1.3. Заступник директора школи з адміністративно-господарської роботи призначається з числа осіб які мають спеціальну підготовку, необхідний стаж роботи та володіють достатнім практичним досвідом.
Особа, яка не має спеціальної підготовки чи необхідного стажу роботи, але володіє достатнім практичним досвідом і виконує якіс­но та в повному обсязі покладені на неї посадові обов'язки, як виня­ток, може бути призначена на посаду заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи.
Заступник директора школи з адміністративне-господарської роботи повинен мати відповідну групу допуску з електробезпеки, якщо в штаті школи немає електрика.
1.4. Заступник директора школи з адміністративно-господарсь­кої роботи підпорядковується безпосередньо директору школи.
1.5. Заступнику директора школи з адміністративно-господарсь­кої роботи безпосередньо підпорядковуються:
____________________________________________________________________________________________________.
1.6. У своїй діяльності заступник директора школи з адміністра­тивно-господарської роботи керується Конституцією і законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань адміністративно-господарської діяльності закладів освіти, прави­лами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, на­казами і розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим договором (контрактом). Заступник директора школи з адміністра­тивно-господарської роботи дотримується Конвенції про права ди­тини.
2. Функції
Основними напрямами діяльності заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи є:
2.1. Забезпечення господарської діяльності школи.
2.2. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу.
2.3. Забезпечення здорових та безпечних умов праці і навчання.
3.  Посадові обов'язки
Заступник директора школи з адміністративно-господарської роботи виконує такі посадові обов'язки:
3.1. Керує господарською діяльністю школи.
3.2. Приймає матеріальні цінності, майно, меблі, інвентар шко­ли під відповідальність на зберігання в порядку, встановленому за­конодавством.
3.3. Забезпечує працівників школи канцелярським приладдям, предметами господарського призначення.
3.4. Забезпечує своєчасну підготовку школи до початку навчаль­ного року.
3.5. Здійснює поточний контроль за господарським обслугову­ванням і належним технічним та санітарно-гігієнічним станом спо­руд, класів, навчальних кабінетів, майстерень, спортзалу, житло­вих та інших приміщень, іншого майна школи, а також їдальні відповідно до вимог норм і правил безпеки життєдіяльності.
3.6. Контролює раціональні витрати матеріалів і коштів школи.
3.7. Керує роботою з благоустрою, озеленення і прибирання те­риторії школи.
3.8. Спрямовує і координує роботу підпорядкованого йому тех­нічного і обслуговуючого персоналу школи, веде облік робочого часу цієї категорії працівників.
3.9.  Організовує інвентарний облік майна школи, проводить інвентаризацію майна, своєчасно складає звітність і веде докумен­тацію щодо відповідної ділянки роботи.
3.10.  Здійснює заходи щодо розширення господарської само­стійності школи, забезпечує своєчасне укладання необхідних угод.
3.11. Забезпечує дотримання вимог охорони праці під час екс­плуатації головної будівлі та інших приміщень школи, технологіч­ного, енергетичного обладнання, здійснює їх періодичний огляд і організовує їх поточний ремонт.
3.12. Забезпечує дотримання вимог техніки безпеки під час пере­міщення вантажів, вантажно-розвантажувальних робіт, експлуатації транспортних засобів на території школи.
3.13. Організовує дотримання норм пожежної безпеки забудов і споруд, слідкує за справністю засобів пожежегасіння.
3.14. Забезпечує навчальні кабінети, майстерні, побутові, гос­подарські та інші приміщення обладнанням та інвентарем, які відпо­відають правилам і нормам безпеки життєдіяльності, стандартам безпеки праці.
3.15. Організовує проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок і електропроводки, пристроїв заземлення, періо­дичне випробовування і відповідне підтвердження справності водонагрівних та парових котлів, ємностей, які працюють під тиском, балонів для зріджених газів та газів під тиском, аналіз повітряного середовища на вміст пилу, газів і парів шкідливих речовин, вимі­рювання рівня освітленості, радіації, шуму в приміщеннях навчаль­ного закладу відповідно до правил і норм безпеки життєдіяльності.
3.16.  Організовує не менш як один раз на 5 років розробку інструкцій з охорони праці для технічного персоналу.
3.17. Організовує навчання, проводить інструктажі на робочо­му місці (вступний і періодичний) технічного та обслуговуючого персоналу, обладнує куточок безпеки життєдіяльності.
3.18. Отримує відповідно до поданих заявок спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту для працівників, учнів школи.
3.19. Забезпечує облік, зберігання протипожежного обладнан­ня, просушування, прання, ремонт і знезараження спецодягу, спец­взуття та засобів індивідуального захисту.
4.  Права
Заступник директора школи з адміністративно-господарської роботи має право в межах своєї компетенції:
4.1. Давати обов'язкові для виконання розпорядження і вказівки підпорядкованим йому працівникам з числа технічного і обслугову­ючого персоналу школи.
4.2. Вільно відвідувати будь-які приміщення школи для контро­лю за збереженням майна, дотриманням правил пожежної безпеки, виробничої санітарії і безпеки праці без порушення нормального перебігу навчального процесу.
4.3. Робити подання директору школи про притягнення до дис­циплінарної і матеріальної відповідальності працівників школи за знищення майна школи, порушення правил техніки безпеки, вироб­ничої санітарії та пожежної безпеки.
4.4. Вносити пропозиції щодо вдосконалення організації праці технічного і обслуговуючого персоналу, рекомендувати працівників цієї категорії для нагородження та заохочення.
5.  Відповідальність
5.1. Заступник директора школи з адміністративно-господарсь­кої роботи несе відповідальність за збереження майна і господарсь­кого інвентарю школи, їх своєчасне відновлення і поновлення, до­тримання правил техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки у встановленому законом порядку.
5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних актів, посадових обов'язків, визначених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, заступник директора школи з адмі­ністративно-господарської роботи несе дисциплінарну відпові­дальність у порядку, визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення трудової дисципліни як дисциплінарне покарання може бути застосоване звільнення.
5.3.  За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних правил організації навчально-виховного процесу заступник директора школи з адміністративно-господарсь­кої роботи притягається до адміністративної відповідальності в порядку і у випадках, передбачених адміністративним законодав­ством.
5.4. За завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв'яз­ку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки заступник директора школи з адміністративно-господарської робо­ти несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначе­них трудовим і/чи цивільним законодавством.
6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)
Заступник директора школи з адміністративно-господарської роботи:
6.1. Працює в режимі ненормованого робочого дня.
6.2. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік та на­вчальний семестр. План роботи затверджується директором шко­ли не пізніше ніж через п'ять днів після початку запланованого періоду.
6.3. Отримує від директора школи інформацію нормативно-пра­вового та організаційно-методичного, господарсько-розпорядчого характеру, ознайомлюється з відповідними документами.
6.4.  Візує накази директора школи з питань адміністративно-господарської діяльності.
6.5. Систематично обмінюється з працівниками школи інформа­цією з питань, які належать до його компетенції.