person_outline
phone
Викладач-організатор основ безпеки життєдіяльності, допризовної підготовки
1. Загальні положення
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфі­каційної характеристики викладача-організатора основ безпеки життєдіяльності, допризовної підготовки (далі — викладач-організатор ОБЖ).
1.2.  Викладач-організатор ОБЖ призначається на посаду і звільняється з неї директором школи.
1.3. Викладач-організатор ОБЖ повинен мати вищу професійну освіту і спеціальну підготовку з цивільної оборони (ІДО) або вищу чи середню військову освіту (без вимог до стажу роботи).
1.4. У своїй діяльності викладач-організатор ОБЖ керується Кон­ституцією і законами України, Указами Президента України, рішен­нями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання, оборони, ЦО і забезпечення функ­ціонування закладу в разі надзвичайних ситуацій, правилами і нор­мами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпо­рядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим договором (кон­трактом).
Викладач-організатор ОБЖ дотримується Конвенції про права дитини.
2. Функції
Основними напрямами діяльності викладача-організатора ОБЖ є:
2.1. Викладання основ безпеки життєдіяльності.
2.2. Організація відповідно до законодавства допризовної підго­товки учнів і обліку військовозобов'язаних.
2.3. Організація і проведення в школі заходів з ІДО.
2.4. Підготовка школи до функціонування в умовах стихійного лиха.
3. Посадові обов'язки
Викладач-організатор ОБЖ виконує такі посадові обов'язки:
3.1. Здійснює навчання і виховання учнів з урахуванням спе­цифіки курсів основ безпеки життєдіяльності й допризовної підго­товки.
3.2. Сприяє формуванню загальної культури учнів, забезпечує дотримання їхніх прав і свобод.
3.3.  Планує, організовує і проводить навчальні, в тому числі факультативні та позаурочні, заняття, прикладну фізичну підготов­ку відповідно до навчального плану школи.
3.4. Використовує різноманітні форми, прийоми, методи й засо­би навчання, підвищує свою кваліфікацію.
3.5.  Бере участь у плануванні й проведенні заходів з охорони праці, життя і здоров'я учнів та працівників школи, в роботі педаго­гічної ради й нарадах за участю директора.
3.6. Взаємодіє із зацікавленими закладами й організаціями з пи­тань безпеки життєдіяльності, допризовної підготовки, ЦО.
3.7. Спільно із закладами охорони здоров'я організовує прове­дення медичного обстеження юнаків допризовного і призовного віку для приписки їх до військкоматів.
3.8. Надає військкоматам допомогу у відборі юнаків для вступу до військових навчальних закладів.
3.9. Веде облік військовозобов'язаних у школі і подає відповідні звіти до військкомату.
3.10. Розробляє план ЦО школи.
3.11. Організовує заняття з ЦО з працівниками школи.
3.12.  Готує і проводить командно-штабні, тактико-спеціальні навчання та інші заходи з ЦО.
3.13.  Бере участь у забезпеченні функціонування школи в разі виникнення різних надзвичайних ситуацій.
3.14. Забезпечує обладнання захисних споруд, підготовку засобів індивідуального захисту і формувань ЦО, підтримує їх у належно­му стані (готовності).
3.15. Проводить практичні заняття й тренування учнів і працівників школи для навчання їх правильних дій в екстремальних ситуаціях.
3.16. Забезпечує створення і вдосконалення навчально-матері­альної бази, дотримання учнями правил безпеки під час проведення занять з курсів основ безпеки життєдіяльності й допризовної підго­товки, відповідає за збереження майна ЦО, прийнятого під відпові­дальність згідно з відповідними документами.
3.17. Проводить навчання, консультації, інструктажі працівників школи та учнів з питань безпеки життєдіяльності.
3.18. Бере участь у роботі комісії з розслідування нещасних ви­падків, що сталися з працівниками, учнями, у здійсненні адміністра­тивно-господарського контролю з питань охорони праці.
3.19. Проходить періодичні медичні обстеження.
3.20. Дотримується етичних норм поведінки, що відповідають гро­мадському статусу педагога, в школі, побуті, громадських місцях.
4. Права
Викладач-організатор ОБЖ має право на:
4.1. Участь в управлінні школою в порядку, визначеному Стату­том школи.
4.2. Захист професійної честі й гідності.
4.3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його діяльності, надання щодо них пояснень.
4.4. Захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розсліду­вання, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.
4.5. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду­вання, за винятком випадків, передбачених законом.
4.6. Вільний вибір і використання методик навчання й вихован­ня, навчальних посібників і матеріалів, підручників, методів оці­нювання знань учнів.
4.7. Підвищення своєї кваліфікації.
4.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповід­ну кваліфікаційну категорію.
4.9. Давання учням під час занять і перерв обов'язкових для ви­конання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотри­мання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідаль­ності у випадках і в порядку, визначених Статутом і Правилами заохочення та покарання учнів школи.
5.  Відповідальність
5.1. У встановленому законодавством України порядку викладач-організатор ОБЖ несе відповідальність за:
— реалізацію в повному обсязі освітніх програм відповідно до навчального плану й розкладу занять;
— збереження життя і здоров'я учнів під час освітнього процесу;
— дотримання прав і свобод учнів.
5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нор­мативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструк­цією, викладач-організатор ОБЖ несе дисциплінарну відпові­дальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.
5.3. За використання, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних із фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку викладач-організатор ОБЖ може бути звільнений з посади, яку він обіймає, відповідно до трудового законодавства України і Закону України «Про освіту».
5.4. За завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки вик­ладач-організатор ОБЖ несе матеріальну відповідальність у поряд­ку і в межах, визначених трудовим і/чи цивільним законодавством.
6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)
Викладач-організатор ОБЖ:
6.1. Працює згідно з графіком, складеним виходячи з 36-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи.
6.2. Планує заходи з ЦО на навчальний рік і навчальний семестр. План заходів затверджується директором школи.
6.3. Подає директору школи письмовий звіт про виконану робо­ту за кожну навчальний семестр.
6.4. Отримує від директора школи інформацію нормативно-пра­вового, директивного і організаційно-методичного характеру, озна­йомлюється з відповідними документами.
6.5.  Візує накази директора школи з питань ЦО, ОБЖ, допри­зовної підготовки, охорони праці, виробничої санітарії та пожеж­ної безпеки.
6.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які нале­жать до його компетенції, з адміністрацією і працівниками школи.