person_outline
phone
Вихователь
1. Загальні положення
1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква­ліфікаційної характеристики вихователя. Під час складання Інструкції враховано також рекомендації з організації служби охо­рони праці в навчальних закладах Міністерства освіти України.
1.2. Вихователь призначається на посаду і звільняється з неї ди­ректором школи.
1.3. Вихователь повинен мати повну або базову вищу педагогіч­ну освіту (без вимог до стажу педагогічної роботи).
1.4.  Вихователь підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з виховної роботи.
1.5. У своїй діяльності вихователь керується Конституцією і за­конами України, Указами Президента України, рішеннями Кабіне­ту Міністрів України, органів управління освітою всіх рівнів з пи­тань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і ло­кальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внут­рішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями ди­ректора, цією Інструкцією), трудовим договором (контрактом).
Вихователь дотримується Конвенції про права дитини.
2. Функції
Основними напрямами діяльності вихователя є:
2.1. Опікування учнями, їх виховання і нагляд за ними під час їхнього перебування у виховних групах школи.
2.2. Організація і проведення позаурочної навчальної роботи в закріпленій за ним групі.
3.  Посадові обов'язки
Вихователь виконує такі посадові обов'язки:
3.1. Планує, організовує та здійснює виховання учнів.
3.2.  Проводить повсякденну роботу, яка забезпечує створення умов для соціально-психологічної реабілітації учнів, їх соціальної та трудової адаптації.
3.3. Використовує різноманітні прийоми, методи і засоби вихо­вання та навчання школярів.
3.4. Планує і проводить з учнями корекційно-розвивальну робо­ту на основі вивчення їхніх індивідуальних особливостей.
3.5. Спільно з медичними працівниками забезпечує збереження і зміцнення здоров'я учнів, здійснює заходи, які сприяють їхньому пси­хофізіологічному розвитку.
3.6.  Приймає дітей у встановленому порядку від батьків (осіб, що їх замінюють) чи вчителів школи; організовує дотримання учня­ми режиму дня, виконання ними домашніх завдань, надає їм допо­могу в навчанні, організації відпочинку і здобутті додаткової осві­ти, залучаючи їх до художньої і науково-технічної творчості, робо­ти спортивних секцій, гуртків та інших об'єднань за інтересами.
3.7. Сприяє формуванню в учнів моральних якостей громадяни­на, формує в них культуру поведінки, відповідальне ставлення до навчання, праці, повагу до прав людини, проводить роботу з про­філактики відхилень у поведінці, позбавлення від шкідливих зви­чок.
3.8. Надає допомогу в організації самоуправління в учнівсько­му колективі.
3.9. Вивчає індивідуальні здібності, інтереси й нахили учнів, їхню поведінку в сім'ї, житлово-побутові умови проживання сім'ї, взає­мини учнів з батьками чи особами, що їх замінюють.
3.10. Забезпечує в стосунках з учнями дотримання їхніх прав і свобод.
3.11. Веде у встановленому порядку документацію і звітність.
3.12. Бере участь у роботі педагогічної ради школи.
3.13. Проходить періодичний медичний огляд.
3.14.  Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію; бере участь у роботі методичних об'єднань та інших формах мето­дичної роботи.
3.15. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу вчителя, в школі, побуті, громадських місцях.
3.16. Створює умови для безпечного здійснення навчального процесу, ретельного дотримання правил техніки безпеки, санітар­них та протипожежних правил; негайно сповіщає адміністрацію
школи про випадки виявлення в учнів зброї, пожежо- і вибухонебез­печних предметів та пристроїв, отрут, наркотичних і токсичних ре­човин, інших вилучених із цивільного вжитку речей.
3.17. Оперативно повідомляє адміністрацію школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарсь­кої допомоги.
3.18. Вносить пропозиції щодо покращення й оздоровлення умов здійснення освітнього процесу, а також повідомляє керівників про всі недоліки в забезпеченні навчального процесу, які знижують пра­цездатність учнів.
3.19Ч. Проводить інструктаж учнів з техніки безпеки під час про­ведення виховних заходів з обов'язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.
3.20. Організовує вивчення учнями правил охорони праці, пра­вил дорожнього руху, поведінки в побуті, на воді тощо.
4. Права
Вихователь має право на:
4.1. Участь в управлінні школою в порядку, який визначається Статутом школи.
4.2. Захист професійної честі й гідності.
4.3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень.
4.4. Захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм профе­сійної етики.
4.5. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду­вання, за винятком випадків, передбачених законом.
4.6. Вільний вибір і використання методик навчання й вихован­ня, навчальних посібників і матеріалів, підручників, методів оці­нювання знань учнів.
4.7. Підвищення у встановленому порядку своєї кваліфікації.
4.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповід­ну кваліфікаційну категорію.
4.9. Давання учням під час занять і перерв обов'язкових для ви­конання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотри­мання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідаль­ності у випадках і в порядку, визначених відповідними правилами.
5.  Відповідальність
5.1. Вихователь несе відповідальність за життя і здоров'я учнів групи, за дотримання їхніх прав і свобод, визначених законодав­ством України.
5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нор­мативних актів, посадових обов'язків, визначених цією Інструкцією, вихователь несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визна­ченому трудовим законодавством.
5.3. За застосування, у тому числі одноразове, методів вихован­ня, пов'язаних із фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вихователь може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту».
5.4. За навмисно завдані школі чи учасникам освітнього проце­су у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки вихователь несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і/чи цивільним законодавством.
6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)
Вихователь:
6.1. Працює за графіком, складеним виходячи з 30-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи.
6.2. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх ви­хователів на умовах погодинної оплати.
6.3. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік і навчаль­ний семестр. План роботи затверджується заступником директора школи з виховної роботи.
6.4. Подає заступнику директора школи з виховної роботи пись­мовий звіт про свою діяльність за певний період роботи (семестр, навчальний рік).
6.5. Одержує від директора школи та його заступників інформа­цію нормативно-правового і організаційно-методичного характе­ру, ознайомлюється з відповідними документами.
6.6. Працює у тісній взаємодії з учителями, класними керівника­ми і батьками учнів (особами, які їх замінюють); систематично здійснює обмін інформацією з питань, які належать до його компе­тенції, з адміністрацією та вчителями школи.