person_outline
phone

УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Статут

учнівського  самоврядування

УЧНІВСЬКА РЕСПУБЛІКА

Правління учнівського самоврядування УЧНІВСЬКА РЕСПУБЛІКА від імені учнів школи, висловлюючи суверенну волю учнів, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини — учня та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення учнівського самоврядування в школі, прагнучи розвинути і зміцнити демокра­тію в суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед власною совістю, попереднім, ни­нішнім та майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут — основний закон учнівського само­врядування загальноосвітньої школи.

 

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1.1. Учнівське самоврядування «Учнівська республіка» – незалежна, демократична, правова держава.

1.2. Учнівське самоврядування є добровільною організацією учнів, заснована на людських моральних принципах взаємодопомоги, людяності, доброти, що складається з учнів, створена учнями і для учнів.

1.3. Головною метою учнівської самоврядування є розвиток духовності, соціальної активності учнів, виховання в них почуття власної гідності, надання їм можливості виявити себе у громадській діяльності.

1.4. Завдання учнівської самоврядування:

• сприяти виробленню в учнів почуття господаря своєї школи;

• формувати вміння співпрацювати на принципах рівності і демократизму;

• виховувати громадянина, якому притаманне гармонійне поєднання духовного багатства, моральної чистоти та фізичної досконалості;

• розширювати діапазон діяльності дорослих і дітей як членів єдиного колективу, створювати умови для їх повноцінної співдружності, творчого пошуку.

1.5. Органи влади учнівського самоврядування здійснюють свої повноваження згідно з цим Статутом.

ІІ. ПРАВА, СВОБОДИ, ОБОВ’ЯЗКИ

2.1. Кожен, хто навчається в школі має право:

- діяти на свій розсуд, вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому гідності і свободу інших;

- за образу його честі і гідності подати заяву в актив школи;

- подати свою пропозицію в актив учнівського самоврядування;

- висувати кандидатуру, а також самовисуватися і бути обраним в будь-який орган школи;

- брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя (гуртки і т. і.);

- вибирати факультативи і додаткові заняття, мистецькі гуртки;

- не з’явитися на урок тільки за домовленістю з учителем або директором школи;

- вимагати щоб урок закінчився відразу після дзвінка на перерву.

2.2. Кожен учень зобов’язаний:

- пройти курс навчання в школі;

- подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;

- виконувати вимоги вчителя по підготовці до уроків;

- дотримуватись норм статуту та законів школи.

2.3. Президент учнівської самоврядування:

- планує і веде збори ради старост (чи призначає ведучих);

- розподіляє завдання між головами центрів;

- виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією школи, вчителями і місцевою громадою;

- відповідає за підготовку майбутніх керівників самоврядування в школі. Є лідером.

2.4. Голова центру учнівського самоврядування:

- є головою та особисто відповідає за напрямки роботи центру.

2.5. В кожному класі учні обирають за дорученями представників до центрів. Представники збирають ідеї учнів своїх класів стосовно роботи самоврядування і представляють їх на зборах центрів.

ІІІ. НАПРЯМКИ РОБОТИ ЦЕНТРІВ

3.1. Центр внутрішніх справ розглядає різні конфлікти. Стежить за збереженням шкільного майна, дисципліною і порядком у школі, контролює відвідування учнями уроків.

3.2. Центр освіти організовує конкурси, виставки з різних навчальних дисциплін, допомагає учням, що не встигають, надаючи їм консультації. Допомагає вчителям у підготовці до олімпіад, предметних тижнів. Контролює роботу класів по операції «Живи , книго!».

Перевіряє стан щоденників та підручників учнів.

3.3.Центр дозвілля організовує проведення загальношкільних свят,  дискотек, різних конкурсів, виставок. Розподіляє між класами доручення по підготовці цих заходів. Поздоровляє іменинників.

3.4Центр здоров’я та спорту організовує проведення змагань, спортивних свят, туристичних походів. Пропагує здоровий спосіб життя, організовує зустрічі з медпрацівниками.

3.5. Центр праці та милосердя слідкує за санстаном у класах, прибиранням шкільних ділянок, проводить благодійні акції.

3.6. Усі центри звітують перед президентом не менше 2-х разів на рік.

IV. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕЗИДЕНТА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

4.1. Президент УР є головою учнівського колективу і виступає від його імені.

4.2. Президент УР обирається учнями школи на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом відкритого голосування строком на 1 рік.

4.3. Президент УР може бути обраний учень школи, який досяг 13 років, є активним учасником шкільних справ, має відмінні або добрі оцінки з шкільних предметів.

4.4. Президент УР є головою учнівського самоврядування.

4.5. Президент УР:

- виносить на розгляд ради старост  питання, що турбують учнів школи;

- має право брати участь у роботі педагогічних рад;

- має право ініціювати зміни, що покращать навчання та дозвілля учнів;

- скликає чергові засідання ради старост;

- не має права передавати свої повноваження іншим особам.

4.6. Рішення Президента незалежні від рішень адміністрації школи з питань учнівського самоврядування.

4.7. Повноваження Президента школи припиняються у разі:

- відставки;

- неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

- закінчення школи.

4.8. Статут затверджується Президентом учнівської республіки.

V. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОЛІВ ТА ЧЛЕНІВ ЦЕНТРІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

5.1. Голова центру обирається шляхом відкритого голосування від 7-х –9-х класів школи строком на 1 рік. Членом ради може бути учень, що досяг 12 років, є активним учасником шкільних справ.

5.2. Участь в роботі центру  його члени беруть у вільний від навчання час. Засідання центрів  проводяться 4 рази в семестр. Також центри можуть збиратись позачергово для вирішення поточних питань.

5.4. Члени центрів мають право вільно висловлюватися.

5.5. Член центру може звернутись із запитанням до педагогічної ради. Педагогічна рада зобов`язана повідомити про результати розгляду запиту.

5.6. Голова центру може виносити на розгляд питання, що турбують учнів школи.

5.7. Повноваження членів центрів можуть бути припинені у разі:

- переходу до іншої школи;

- відкликання класом свого представника зі складу ради;

- у разі закінчення школи.

VІПОВНОВАЖЕННЯ ЦЕНТРІВ

6.1. Центри школи працють на засіданнях.

6.2. Засідання проходять відкрито.

6.3. Прийняття рішень з найважливіших питань шкільного життя у межах своєї компетенції;

6.4. Внесення пропозицій адміністрації школи, педагогічній раді з питань навчання та дозвілля;

6.5. Координація роботи класів, доведення до класу завдань роботи центрів;

6.6. Піклування про молодших школярів,  участь у благоустрої шкільної території;

6.7. Контроль за створенням належних умов для навчання та дозвілля учнів;

6.8. Організація пошукової роботи, екскурсій, іншої позакласної роботи;

6.9. Контроль за відвідуванням уроків.

І. ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ СТАРОСТ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

7.1. Староста класу – це учень, що слідкує за дотриманням учнями, викладачами та працівниками школи законів в межах класу, сприяє організації життя класного колективу.

7.2. Старосту обирає класний колектив або призначає класний керівник.

7.3. Члени ради старост є старости 5-9 класів. Рада старост звітується перед Президентом учнівської республіки

7.4. Рада старост працює за виховним планом школи та планами класів. Веде рейтинг класів по загальношкільним заходам.

ІІ. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

8.1. Вибори відбуваються в 3-й тиждень вересня.

8.2. Виборцями вважаються учні 5-9 класів.

8.3. Висувати кандидатів на президентську посаду мають право представники 8-9 класів.

8.4. Фактором, що визначає перемогу на виборах, є наявність більшості голосів виборців відносно інших кандидатів.