person_outline
phone

УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

 

 

Статут

учнівського  самоврядування

УЧНІВСЬКА РЕСПУБЛІКА

Правління учнівського самоврядування УЧНІВСЬКА РЕСПУБЛІКА від імені учнів школи, висловлюючи суверенну волю учнів, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини — учня та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення учнівського самоврядування в школі, прагнучи розвинути і зміцнити демокра­тію в суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед власною совістю, попереднім, ни­нішнім та майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут — основний закон учнівського само­врядування загальноосвітньої школи.

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1.1. Учнівське самоврядування «Учнівська республіка» – незалежна, демократична, правова держава.

1.2. Учнівське самоврядування є добровільною організацією учнів, заснована на людських моральних принципах взаємодопомоги, людяності, доброти, що складається з учнів, створена учнями і для учнів.

1.3. Головною метою учнівської самоврядування є розвиток духовності, соціальної активності учнів, виховання в них почуття власної гідності, надання їм можливості виявити себе у громадській діяльності.

1.4. Завдання учнівської самоврядування:

• сприяти виробленню в учнів почуття господаря своєї школи;

• формувати вміння співпрацювати на принципах рівності і демократизму;

• виховувати громадянина, якому притаманне гармонійне поєднання духовного багатства, моральної чистоти та фізичної досконалості;

• розширювати діапазон діяльності дорослих і дітей як членів єдиного колективу, створювати умови для їх повноцінної співдружності, творчого пошуку.

1.5. Органи влади учнівського самоврядування здійснюють свої повноваження згідно з цим Статутом.

ІІ. ПРАВА, СВОБОДИ, ОБОВ’ЯЗКИ

2.1. Кожен, хто навчається в школі має право:

- діяти на свій розсуд, вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому гідності і свободу інших;

- за образу його честі і гідності подати заяву в актив школи;

- подати свою пропозицію в актив учнівського самоврядування;

- висувати кандидатуру, а також самовисуватися і бути обраним в будь-який орган школи;

- брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя (гуртки і т. і.);

- вибирати профіль навчання, факультативи і додаткові заняття, мистецькі гуртки;

- не з’явитися на урок тільки за домовленістю з учителем або директором школи;

- вимагати щоб урок закінчився відразу після дзвінка на перерву.

2.2. Кожен учень зобов’язаний:

- пройти курс навчання в школі;

- подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;

- виконувати вимоги вчителя по підготовці до уроків;

- дотримуватись норм статуту та законів школи.

2.3. Президент учнівської самоврядування:

- планує і веде збори ради міністрів (чи призначає ведучих);

- розподіляє завдання між міністрами;

- виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією школи, вчителями і місцевою громадою;

- відповідає за підготовку майбутніх керівників самоврядування в школі. Є лідером.

 2.4. Рада міністрів учнівського самоврядування складається із 5 міністрів (5 учнів). Кожен міністр є головою свого міністерства та особисто відповідає за напрямки роботи міністерства.

2.5. В кожному класі учні обирають за дорученями представників до міністерств. Представники збирають ідеї учнів своїх класів стосовно роботи самоврядування і представляють їх на зборах міністерства.

ІІІ. НАПРЯМКИ РОБОТИ МІНІСТЕРСТВ

3.1. Міністерство внутрішніх справ розглядає різні конфлікти. Стежить за збереженням шкільного майна, дисципліною і порядком у школі, контролює відвідування учнями уроків. Організовує чергування по школі.

3.2. Міністерство освіти організовує конкурси, виставки з різних навчальних дисциплін, допомагає учням, що не встигають, надаючи їм консультації. Допомагає вчителям у підготовці до олімпіад, предметних тижнів. Контролює роботу класів по операції «Живи , книго!».

Перевіряє стан щоденників та підручників учнів.

3.3.Міністерство дозвілля організовує проведення загальношкільних свят, вечорів, дискотек, різних конкурсів, виставок. Розподіляє між класами доручення по підготовці цих заходів. Поздоровляє іменинників.

3.4. Міністерство здоров’я та спорту організовує проведення змагань, спортивних свят, туристичних походів, екскурсій.

Пропагує здоровий спосіб життя, організовує зустрічі з медпрацівниками.

3.5. Міністерство праці та милосердя слідкує за санстаном у класах, чергуванням по школі, прибиранням шкільного подвір`я, організовує допомогу одиноким престарілим, проводить благодійні акції.

3.6. Усі міністерства звітують перед радою міністрів не менше 2-х разів на рік.

IV. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕЗИДЕНТА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

4.1. Президент УР є головою учнівського колективу і виступає від його імені.

4.2. Президент УР обирається учнями школи на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом відкритого голосування строком на 2 роки.

4.3. Президент УР може бути обраний учень школи, який досяг 13 років, є активним учасником шкільних справ, має відмінні або добрі оцінки з шкільних предметів.

4.4. Президент УР є головою учнівського самоврядування.

4.5. Президент УР:

- виносить на розгляд ради старост та ради міністрів  питання, що турбують учнів школи;

- має право брати участь у роботі педагогічних рад;

- має право ініціювати зміни, що покращать навчання та дозвілля учнів;

- скликає чергові засідання ради міністрів;

- не має права передавати свої повноваження іншим особам.

4.6. Рішення Президента незалежні від рішень адміністрації школи з питань учнівського самоврядування.

4.7. Повноваження Президента школи припиняються у разі:

- відставки;

- неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

- закінчення школи.

4.8. Статут затверджується загальношкільними учнівськими зборами.

V. ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ МІНІСТРІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

5.1. Рада міністрів школи є органом учнівського самоврядування.

5.2. Склад ради міністрів – 5 осіб, які обираються шляхом відкритого голосування від 8-х – 11-х класів школи строком на 1 рік. Членом ради може бути учень, що досяг 13 років, є активним учасником шкільних справ.

5.3. Участь в роботі ради  його члени беруть у вільний від навчання час. Засідання ради  проводяться 2 рази в семестр. Також рада міністрів  може збиратись позачергово для вирішення поточних питань.

5.4. Члени ради мають право вільно висловлюватися.

5.5. Повноваження членів ради припиняються одночасно з припиненням повноважень ради міністрів.

5.6. Повноваження членів ради можуть бути припинені у разі:

- переходу до іншої школи;

- відкликання класом свого представника зі складу ради;

- у разі закінчення школи.

5.7. Рада міністрів школи працює на засіданнях.

5.8. Засідання ради проходять відкрито.

5.9. Повноваження ради міністрів:

- прийняття рішень з найважливіших питань шкільного життя у межах своєї компетенції;

- внесення пропозицій адміністрації школи, педагогічній раді з питань навчання та дозвілля;

- координація роботи класів, доведення до класу завдань роботи міністерств;

- піклування про молодших школярів, допомога одиноким, участь у благоустрої шкільної території;

- контроль за створенням належних умов для навчання та дозвілля учнів;

- участь в організації невідкладної допомоги відстаючим учням;

- організація пошукової роботи, екскурсій, іншої позакласної роботи;

- контроль за відвідуванням уроків, участь в обговоренні проблем шкільної форми;

- контроль за порядком під час чергування класів у школі.

5.10. Член міністерств може звернутись із запитанням до педагогічної ради. Педагогічна рада зобов`язана повідомити про результати розгляду запиту.

5.11. Рада міністрів може виносити на розгляд питання, що турбують учнів школи.

VІ. ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ СТАРОСТ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

6.1. Староста класу – це учень, що слідкує за дотриманням учнями, викладачами та працівниками школи законів в межах класу, сприяє організації життя класного колективу.

6.2. Старосту обирає класний колектив або призначає класний керівник.

6.3. Члени ради старост є старости 5-11 класів. Рада старост звітується перед Президентом учнівської республіки.

6.4. Рада старост працює за виховним планом школи та планами класів. Веде рейтинг класів по загальношкільним заходам.

VІІ. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

7.1. Вибори відбуваються в 2-й тиждень вересня.

 7.2. Виборцями вважаються учні 5-11 класів.

7.3. Висувати кандидатів на президентську посаду мають право представники 8-11 класів.

7.4. Фактором, що визначає перемогу на виборах, є наявність більшості голосів виборців відносно інших кандидатів.