person_outline
phone
Учитель
1. Загальні положення
1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква­ліфікаційної характеристики вчителя.
Під час розробки Інструкції враховано рекомендації з органі­зації служби охорони праці в освітніх закладах системи Міністер­ства освіти України.
Ця інструкція є типовою, її дія поширюється на всіх учителів школи, на її основі можуть бути розроблені аналогічні інструкції для вчителів, які ведуть окремі предмети, або вчителів початкової школи.
1.2. Вчитель призначається на посаду і звільняється з неї дирек­тором школи.
1.3. Вчитель повинен мати повну або базову вищу педагогічну освіту (без вимог до стажу педагогічної роботи).
1.4. Вчитель підпорядковується безпосередньо заступнику дирек­тора школи з навчально-виховної роботи.
1.5. Вчителеві безпосередньо підпорядковується лаборант (якщо вчитель виконує обов'язки завідувача кабінету).
1.6. У своїй діяльності вчитель керується Конституцією і закона­ми України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, тех­ніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим договором (контрактом).
Вчитель дотримується положень Конвенції про права дитини.
2. Функції
Основними напрямами діяльності вчителя є: 
2.1. Навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки на­вчального предмета і віку школярів.
2.2. Стимулювання соціалізації учнів, формування в них загаль­ної культури забезпечення свідомого вибору ними професії та фор­мування готовності до функціонування в ринкових умовах.
2.3. Забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в навчальному закладі.
3. Посадові обов'язки
Вчитель виконує такі посадові обов'язки:
3.1.  Здійснює навчання і виховання учнів із урахуванням спе­цифіки навчального предмета, проводить уроки й інші навчальні заняття в закріплених за ним класах згідно з розподілом навчально­го навантаження, забезпечує під час занять належний порядок і дис­ципліну.
3.2. Реалізує прийняті в школі освітні програми відповідно до навчального плану, власного поурочного плану і розкладу занять; використовує при цьому різноманітні прийоми, методи й засоби на­вчання.
3.3. Забезпечує рівень підготовки учнів, який відповідає вимо­гам державного освітнього стандарту.
3.4. Виконує правила і дотримується норм охорони праці, техні­ки безпеки і протипожежного захисту, забезпечує охорону життя і здоров'я учнів під час навчального процесу.
3.5. Оперативно повідомляє керівників школи про кожен нещас­ний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.
3.6. Вносить пропозиції щодо покращення і оздоровлення умов здійснення навчального процесу, а також доводить до відома заві­дувача кабінету, адміністрації про всі недоліки в забезпеченні на­вчального процесу, які знижують працездатність учнів.
3.7. Проводить інструктаж учнів з правил безпеки праці під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.
3.8. Організовує вивчення учнями правил охорони праці.
3.9. Здійснює контроль за дотриманням правил (інструкції) з охо­рони праці.
3.10. Веде в установленому порядку класну документацію, здійснює поточний контроль за відвідуванням і успішністю учнів за прийнятою в школі системою, виставляє оцінки в класний журнал і щоденник учня, своєчасно подає адміністрації школи звітні дані.
3.11.  Бере участь у встановленому порядку в підсумковій атес­тації учнів.
3.12. Допускає у визначеному порядку на заняття представників адміністрації школи з метою контролювання й оцінювання своєї діяльності.
3.13. Заміняє на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно з розпорядженням заступника директора школи з навчально-вихов­ної роботи.
3.14. Дотримується Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, інших локальних правових актів школи.
3.15. Створює умови для дотримання законних прав і свобод учнів.
3.16. Готується до проведення занять, систематично підвищує свою професійну кваліфікацію, бере участь у діяльності методичного об­'єднання та інших формах методичної роботи, які прийняті в школі.
3.17.  Бере участь у роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться адміністрацією школи.
3.18.  Чергує по школі відповідно до графіку чергувань на пе­рервах між заняттями, а також за 20 хв до початку і протягом 20 хв після закінчення занять.
3.19. Підтримує постійний зв'язок з батьками учнів (особами, які їх замінюють).
3.20. Проходить періодичне медичне обстеження.
3.21. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають гро­мадському статусу вчителя, в школі, побуті, в громадських місцях.
3.22. У випадку виконання обов'язків завідувача кабінету:
— організовує поповнення кабінету обладнанням, приладами та іншими матеріалами, приймає матеріальні цінності (крім меблів) під відповідальність на збереження на підставі відповідних документів, забезпечує зберігання підзвітного майна, бере участь в інвентари­зації та списуванні майна кабінету;
— розробляє і періодично переглядає (не менш як один раз на 5 років) інструкції з охорони праці, подає їх на затвердження ди­ректору;
— контролює обладнання навчального кабінету протипожежним інвентарем, медичними та індивідуальними засобами захисту, а також наочною агітацією з питань забезпечення безпеки життєдіяльності;
— проводить інструктаж з охорони праці учнів з обов'язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі визначеного зразка або організовує його проведення іншими педагогами;
— не допускає проведення занять, пов'язаних із небезпекою для життя і здоров'я учнів і працівників школи, з повідомленням про це заступника директора з навчально-виховної роботи;
— вносить пропозиції щодо покращення умов праці і навчання для включення їх в угоду з охорони праці.
4.  Права
Вчитель має право на:
4.1. Участь в управлінні школою в порядку, передбаченому Ста­тутом школи.
4.2. Захист професійної честі й гідності.
4.3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, надання відповідних пояснень.
4.4. Захист своїх інтересів самостійно і/чи через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, по­в'язаного з порушенням вчителем норм професійної етики.
4.5. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду­вання, за винятком випадків, передбачених законом.
4.6. Вільний вибір і використання методик навчання й вихован­ня, навчальних посібників і матеріалів, підручників, методик оці­нювання знань учнів.
4.7. Підвищення своєї кваліфікації.
4.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповід­ну кваліфікаційну категорію.
4.9. Давання учням під час занять і перерв обов'язкових для ви­конання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотри­мання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідаль­ності у випадках, передбачених Статутом і Правилами внутріш­нього розпорядку школи.
5.  Відповідальність
5.1. У визначеному законодавством України порядку вчитель несе відповідальність за:
— реалізацію в повному обсязі навчальних програм відповідно до навчального плану і розкладу занять;
— збереження життя і здоров'я учнів під час навчального процесу;
— дотримання прав і свобод учнів.
5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нор­мативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструк­цією, вчитель несе дисциплінарну відповідальність у порядку, ви­значеному трудовим законодавством.
5.3. За застосування, в тому числі одноразове, методів вихован­ня, пов'язаних з фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту».
5.4. За завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв'яз­ку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки учитель несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, ви­значених трудовим і/чи цивільним законодавством.
6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)
Учитель:
6.1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчаль­ного навантаження відповідно до розкладу навчальних занять, бере участь в обов'язкових планових загальношкільних заходах, само­стійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов'яз­ками.
6.2. У період канікул, які не збігаються з відпусткою, залучаєть­ся адміністрацією школи до педагогічної, методичної чи організа­ційної роботи в межах часу, який не перевищує навчального наван­таження до початку канікул. Графік роботи вчителя під час канікул затверджується наказом директора школи.
6.3. Замінює в установленому порядку тимчасово відсутніх вчи­телів на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією (залежно від тривалості заміни).
6.4. Замінюється на період тимчасової відсутності вчителями тієї ж спеціальності чи вчителями, які мають відставання з навчального плану у викладанні предмета в цьому класі.
6.5. Одержує від адміністрації школи матеріали нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюєть­ся з відповідними документами.
6.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які нале­жать до його компетенції, з адміністрацією і педагогічними праців­никами школи.