person_outline
phone

                              

Погоджено                                                         Затверджено

Начальник відділу освіти,                                         Голова сільської ради             

молоді та спорту                                                  Руденко Ю.М.

районної  державної адміністрації                                 Рішення № 332 сесії

                   Давиденко В.М.                                 від 09 жовтня 2014 року

 

 

 

 

 

 

 

Статут

Комунального закладу

Шевченківського дошкільного навчального

 закладу ясла- садка « Веселка»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

   

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальний заклад Шевченківський дошкільний навчальний заклад ясла-садок « Веселка» Шевченківської сільської ради ( далі дошкільний заклад)

 

Повна назва : Комунальний заклад Шевченківський дошкільний навчальний заклад ясла – садок « Веселка».

Скорочена назва: ясла – садок «Веселка»

Тип закладу – загального розвитку.

Організаційно – правова форма: комунальна організація ( установа,заклад)

 

         1.2. Юридична адреса дошкільного закладу

 75732   Херсонська  область ,Скадовський район, с. Шевченко , вул.Гірського б. № 29.                                                                   

1.3. Власник дошкільного закладу  є  Шевченківська сільська рада Скадовського району Херсонської області.   

Власник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі — Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, рішеннями сільської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями голови сільської ради, наказами та іншими розпорядчими документами районного начальника відділу освіти, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка,бланка з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;

виховання у дітей любові до України,шанобливого ставлення до родини,поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови , національних цінностей українського народу , а також цінностей інших народів і націй, свідомого ставлення до себе , оточення та довкілля, формування  особистості дитини , розвиток творчих здібностей та нахилів набуття нею соціального досвіду; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти ,здійснення соціально- педагогічного  патронат сімей.

        1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-  реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”;

-  забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу; та обов’язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку.

-  дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10Дошкільний заклад є некомерційним і не прибутковим навчальним зкаладом.

 

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1.  Заклад  розрахований  на  45 місць.

2.2.  Групи  комплектуються  за  віковими( одновіковими,різновіковими), сімейними ( родинними)  ознаками.

Комлектування груп за віком передбачаає перебування в ній дітей однакового або з різницею у віці. Комплектування груп за сімейними ознаками передбачає перебування ві ній дітей ,які знаходяться між собою у родинних стосунках.

Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності,санітарно- гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних закладах.

Власник може встановлюват меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми у дошкільному закладі.

Пийом дітей здійснює керівник протягом календарного року на підставі батьків або осі які їх заміняють,за наявності медичної двідки про стан здоров’я дитини,довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення,свідоцтва про народження. У заяві батьків або осіб,які їх замінюють,обумовлюються час та період перебування дітей у групах ,інші умови.

2.3.  У дошкільний закладі функціонує одна група з денним режимом переування

2.4. Наповнюваність групи дітьми становить

.- для дітей віком від 3 до 5(6) років до 24 осіб,

2.5. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред'явити:

- заяву батьків або осіб ,які ії заміняють,

-  медичну довідку про стан здоров'я дитини;

-  свідоцтво про народження дитини;

-  документ для встановлення батьківської плати.

2.6. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють.

2.7. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:

- за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

- на  підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини,що виключає можливість її        подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу,

- у разі несплати батьків за утримання дітей в дошкільному закладі більше

2-х місяців;

- у разі відсутності дитини без поважних причин більше 2-х місяців.

2.8. Адміністрація дощкільного закладу зобов’язана повідомити батьків або осіб,які їх заміняють .про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

2.9. Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного закладу.   

 

3. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1. Дошкільний навчалний заклад працює за: п'ятиденним робочим тижнем протягом 10,5  годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж календарного року .

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 7-00 до 17 - 30.

3.3.Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу з 7.00 до 17.30.

 

 

        4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2.  Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. У дошкільному закладі  визначена українська  мова навчання і виховання дітей.

4.4. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється Державною базовою програмою та навчально- методичними посібниками ,затвердженими спеціально уповноваженим   центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.                   

4.5. Дошкільний заклад організовує освітній процес за таким пріоритетним напрямком:  фізкультурно- оздоровчим .

4.6.Відповідно до річного навчального плану дошкільного навчального закладу ,педагогічні працівники самостійно опрацьовують літературу та навчальні посібники , а також науково - методичну літературу ,дидактичні матеріали ,педагогічні технології, що мають забезпечувати отримання освіти на рівні не нижче державних стандартів та вимого плану.

       

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5.1. Дошкільний навчальний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я.                                        

         5.2. У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування для дітей дошкільного віку ( від 3 до 6 (7) років.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на   медичних працівників та завідуючого дошкільним закладом.

 

6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється  на безоплатній основі  медичними працівниками ,які входять до штату цього закладу або спеціальною медико – санітарною частиною м. Скадовськ і передбачає проведення обов’язкових оглядів , у тому числі медичних оглядів пред профілактичними щепленнями , проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної допомоги .

6.2До основних оов’язків медичних працівників належать:

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово –психічного розвитку дітей,надання їм невідкладної допомоги,

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування,дотримання раціонального режиму навчально- виховної діяльності, навчального навантаження,

- медичний контроль за виконанням санітарно- гігієнічного та протиепідемічного режиму,

- проведення санітарно – просвітнийької роботи серед дітей,батьків або осіб ,які їх заміняють ,та працівників закладу.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, завідуючий, помічник завідуючого з господарської роботи, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователя, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безоплатну дошкільну осіту у дошкільному закладі,

- безоплатне медичне обслуговування в дошкільному закладі,

-  безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

-  захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

-  захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства,  приниження її гідності;

-  здоровий спосіб життя.

7.3. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- вибирати дошкільний заклад та форму здобуття дитиню дошкільної освіти,

-  обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

-  звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

-  брати участь в покращанні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

-  захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

7.4. За успіхи  у рооті встановлюються форми матеріального заохочення згідно чинного законодавства.

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну  педагогічну освіту а саме, освітньо- кваліфікаційний рівень магістра, бакалавра, або молодшого спеціаліста ( до  введеня в дію закону України « Про освіту» - вищу або середню спеціальну освіту), а також стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту” іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7.Педагогічні працівники зобов’язані:

-  виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

-  дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

-  забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

-  брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

-  виконувати накази та розпорядження керівництва;

-  інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.8.Права , обов’язки та соціальні гарантії інших працівників дошкільгного закладу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу.

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідуючим.

7.10. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.11. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.12. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

 

8. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється його Власником – Шевченківською сільською радою  Скадовського району Херсонської області та  відділом освіти Скадовської районної державної адміністрації.                                     

8.2 На посаду завідуючогь дошкільним навчальним закладом призначається особа,яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не ничже від  овітноьго кваліфікаційного рівн « спеціаліст» , стаж педпгогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менше як три роки,а також організаторські здібності та стан здоров’я  ,який не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Завідуючий комунального закладу Шевченківського дошкільного навчального  закладу ясла- садок «Веселка»:

-  відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”, та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

-  здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

-  діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

-  розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу;  відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

-  приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

-  видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

-  затверджує штатний розклад за погодженням із власником Шевченківською сільською радою Скадовського району Херсонської області  ;

-  контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

-  забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

-  підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

-  організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

-  щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

8.3 Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі – педагогячна рада.

До складу педагогічної ради входять : завідуач і його заступники,педагогічні працівники, медичні працівники,інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів.

Педагогічна рада :

  • Розглядає питання навчально- виховного процесу в дошкільномй закладі та приймає відповідні рішення,
  •  Організовує роботу щодо півищення кваліфікації педагогічних працівників , розвитку їх творчої ініціативи. Впровадження досягнень науки,передового педагогячного досвіду,
  • Приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогячних працівників.

 

 8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу – 30%, батьків 30%,  .

     Термін їх повноважень становить 1рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

-  приймають Статут, зміни і доповнення;

-  обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.      

9. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Матерально – технічна база дошкільного закладу включає будівлі,споруди,земельні ділянки,комунікації, інвентар, транспортні засоби,службове житло,інщі матеріальні цінності,вартість  яких відображено у балансі бухгалтерії Шевченківської сільської ради,яка обслуговує дошкільний заклад.

9.2.Вимоги до матеріально – технічної бази дошкільного закладу визначаються відповідними будівельними та санітарно- гігієнічними нормами і правилами , а також Типовим переліком обов’язкового обладнання дошкільного закладу , у тому числі колекційного,навчально- наочних посібників,іграшок,навчально- методичної, художньої літератури .

9.3.Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством ,нормативно – правовими актами Міністерства освіти і науки  України та інших центральних органів виконавчої влади ,яким підпорядковується дошкільний заклад.

За рішенням власника закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію.

 

10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1.Фінансово –господарська діяльність дошкільного закладу проводиться на основі кошторису,який складається і затверджується відповідно до законодавства

 Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

-  власника

-  відповідних бюджетів у озмірі , передбаченому нормативним фінансуванням;

-  батьків або осіб, які їх замінюють;

-  добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб та інші надходження , що незаборонені законодавством.

10.2. Дошкільний заклад за погодженням із Власником має право:

-  придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

-  отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

- інші кошти не заборонені законодавством.

10.3. Статистична звітність за формою  85-К, про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

За рішенням власника  закладу бухгалтерський облік здійснюється            через бухгалтерію Шевченківської сільської ради Скадовського району Херсонської області.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснює місцевий орган виконавчої влади , у сфері освіти – відділ освіти Скадовської РДА.

 

                        12. Міжнародне співробітництво

         12.1. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» ,інших нормативно- правових актів, а також міжнародних договорів України,згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

                              13.Відповідальність

 

          13.1. Особи .винні у порушенні законодавства про дошкільну освіту , несуть відповідальність  у встановленому законами порядком України.

 

 

                        14. Прикінцеві положення

 

 

14.1 Рішення про ліквідацію чи реорганізацію дошкільного закладу   приймаються Власником дошкільного закладу відповідно до діючого законодавства України,за погодженням з відділом освіти Скадовської РДА.

                

 14.2. Зміни та доповненя до статуту дошкільного закладу затверджуються рішенням Власника дошкільного закладу,за погодженням з відділом освіти.