person_outline
phone
Секретар-друкарка
1. Загальні положення
1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква­ліфікаційної характеристики секретаря-друкарки.
1.2. Секретар-друкарка призначається на посаду і звільняється з неї директором школи. На посаду секретаря-друкарки признача­ються особи, які мають професійно-технічну освіту (без вимог до стажу роботи) чи загальну середню освіту і спеціальну підготовку за встановленою програмою (без вимог до стажу роботи).
1.3. Секретар-друкарка підпорядковується безпосередньо дирек­тору школи.
1.4. Під час виконання посадових обов'язків секретар-друкарка ке­рується постановами, розпорядженнями, наказами, іншими керівними і нормативними документами, які стосуються діловодства; стандартами уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; законо­давством про працю та інструкцією про порядок ведення трудових кни­жок; правилами орфографії і пунктуації; правилами роботи з оргтехні­кою; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внут­рішнього трудового розпорядку школи і цією Інструкцією.
2. Функції
Основними напрямами роботи секретаря-друкарки є:
2.1. Виконання технічних функцій щодо забезпечення і обслуго­вування роботи директора школи та його заступників.
2.2. Ведення документації.
3.  Посадові обов'язки
Секретар-друкарка виконує такі посадові обов'язки:
3.1. Отримує для директора школи і його заступників відомості про працівників школи, викликає за дорученням директора праців­ників школи і учнів.
3.2. Організовує телефонні переговори директора школи.
3.3. Приймає і передає телефонограми, записує під час відсут­ності директора школи прийняті повідомлення і доводить їх до його відома.
3.4. Здійснює роботу щодо підготовки загальних зборів праців­ників школи, засідань ради школи, педагогічної ради, а також на­рад, які проводить директор школи (збір необхідних матеріалів; по­відомлення учасників про час, місце, порядок денний наради та їх реєстрацію), за дорученням директора школи веде і оформляє про­токоли засідань і нарад.
3.5. Слідкує за забезпеченням директора школи канцелярським приладдям, організаційною технікою, створює умови, які сприяють ефективній роботі директора.
3.6. Передає і приймає інформацію щодо роботи школи.
3.7.  Друкує за вказівкою директора школи різні документи і матеріали.
3.8. Веде документацію, оформляє справи відповідно до затвер­дженої номенклатури, забезпечує їх збереження і у визначені строки здає їх до архіву.
3.9. Приймає кореспонденцію, що надходить на ім'я директора школи, здійснює її систематизацію відповідно до прийнятого в школі порядку і передає її після розгляду директором за призначенням кон­кретним виконавцям для використання її в процесі їхньої роботи або підготовки ради, слідкує за термінами виконання доручень ди­ректора школи, взятих на контроль; відсилає кореспонденцію.
3.10. Приймає особисті заяви працівників, учнів та їхніх батьків (осіб, які їх замінюють), документи на підпис директору школи.
3.11. Організовує прийом відвідувачів, забезпечує оперативність розгляду прохань і пропозицій працівників.
3.12. Здійснює документальне забезпечення кадрової роботи в школі, веде книгу наказів і зберігає її, веде і зберігає журнал обліку руху трудових книжок, зберігає і веде у встановленому порядку трудові книжки працівників.
4. Права
Секретар-друкарка має право:
4.1. Вимагати від працівників школи, а в разі необхідності й від адміністрації школи необхідну інформацію і матеріали, а також пояснення щодо причин затримки виконання доручень, які взяті на контроль.
4.2. Залучати працівників до виконання доручень адміністрації школи.
4.3. Вимагати від виконавців доопрацювання документів, підго­товлених з порушенням встановлених правил складання й оформ­лення документів.
4.4. Візувати проекти документів, пов'язаних з управлінською діяльністю школи.
4.5. Вносити на розгляд адміністрації школи пропозиції щодо покращення роботи з документами, удосконалення форм і методів управлінської діяльності з урахуванням застосування організаційної і обчислювальної техніки.
5.  Відповідальність
5.1. За невиконання або неналежне виконання без поважних при­чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, вста­новлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання нада­них прав, секретар-друкарка несе дисциплінарну відповідальність у порядку, встановленому трудовим законодавством.
5.2. За завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв'яз­ку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки секретар-друкарка несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.
6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)
Секретар-друкарка:
6.1. Працює в режимі ненормованого робочого дня за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня.
6.2. Взаємодіє в процесі своєї діяльності з педагогічним, адміні­стративним і обслуговуючим персоналом з питань підготовки і по­дання необхідної інформації та матеріалів на засідання ради шко­ли, педагогічної і учнівської рад, перевірки виконання доручень, наказів і розпоряджень адміністрації школи, кадрової, фінансово-господарської діяльності школи.