person_outline
phone
Робітник з обслуговування
та поточного ремонту будівель, споруд та обладнання
1. Загальні положення
1.1. Робітник з обслуговування та поточного ремонту будівель, споруд та обладнання (далі — робітник) приймається на роботу і звільняється з неї директором школи за поданням заступника дирек­тора з адміністративно-господарської роботи. На цю роботу прий­маються особи, що досягли 18-річного віку, мають відповідну підго­товку і/чи досвід роботи.
1.2. Робітник підпорядкований безпосередньо заступнику дирек­тора з адміністративно-господарської роботи.
1.3. У своїй роботі робітник керується постановами місцевих органів влади з питань санітарії, благоустрою, зовнішнього вигляду та стану будівель; правилами санітарії та гігієни щодо утримання вулиць, приміщень тощо; правилами експлуатації обладнання, що об­слуговується; правилами безпеки під час виконання ремонтно-буді­вельних робіт; правилами й нормами охорони праці, виробничої са­нітарії і протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи і цією Інструкцією.
2. Функції
Основними напрямами діяльності робітника є:
2.1. Підтримування в належному стані будівель і території школи.
2.2. Підтримування в робочому стані систем центрального опа­лення, водопостачання, каналізації, газо- і енергопостачання, теплопостачання, вентиляції, кондиціонування повітря, водо­стоків та іншого обладнання, що забезпечує нормальну роботу школи.
2.3. Проведення поточних ремонтних робіт різного профілю.
3.  Посадові обов'язки
Робітник виконує такі обов'язки:
3.1. Проводить сезонну підготовку будівель, споруд, обладнан­ня, механізмів.
3.2. Усуває їх пошкодження за заявками працівників школи.
3.3. Здійснює періодичний огляд технічного стану будівель, спо­руд, обладнання, механізмів, їх технічне обслуговування і поточ­ний ремонт з виконанням усіх ремонтних робіт (штукатурних, ма­лярних, бетонних та ін.) із застосуванням риштувань, підвісних та інших підйомних пристосувань.
3.4. Здійснює поточний ремонт і технічне обслуговування сис­тем центрального опалення, водопостачання, каналізації, теплопо­стачання, вентиляції, кондиціонування повітря, водостоків та іншого обладнання, механізмів, конструкцій із виконанням слюсарних, зва­рювальних, паяльних робіт.
3.5. Проводить монтаж, демонтаж і поточний ремонт електрич­них мереж та електрообладнання з виконанням електротехнічних робіт.
3.6. Дотримується технології виконання ремонтно-будівельних, слю­сарних, електротехнічних і зварювальних робіт; правил експлуатації і утримання будівель, обладнання, механізмів, машин, споруд; правил техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки.
3.7. Веде облік витрат води, електроенергії та інших видів енер­гоносіїв на підставі показів відповідних приладів (лічильників).
4.  Права
Робітник має право:
4.1. Бути забезпеченим відповідним обладнанням, інструментами, матеріалами, засобами індивідуального захисту і спецодягом   у відповідно до встановлених норм.
4.2. Забороняти використання непрацюючих та небезпечних об'єктів (обладнання, машин, механізмів, приладів, конструкцій тощо).
4.3. Відмовитись від проведення небезпечних для життя і здоро­в'я робіт в умовах нездійснення необхідних заходів безпеки.
5.  Відповідальність
5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних наказів і розпоряджень адміністрації школи та інших локальних нор­мативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструк­цією, робітник несе дисциплінарну відповідальність у порядку, ви­значеному трудовим законодавством.
5.2. За завдані школі та учасникам освітнього процесу у зв'яз­ку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збит­ки робітник несе матеріальну відповідальність у порядку і в ме­жах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.
6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)
Робітник:
6.1. Працює в режимі нормованого робочого дія за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи за поданням заступника директора школи з адмі­ністративно-господарської роботи.
6.2. Проходить інструктаж з техніки безпеки, виробничої сані­тарії та пожежної безпеки під керівництвом заступника директора школи з адміністративно