person_outline
phone
Помічник директора з організації дитячого харчування
1. Загальні положення
1.1. Помічник директора з організації дитячого харчування (по­мічник) призначається на посаду і звільняється з неї директором школи.
1.2. Помічник повинен мати вищу економічну (технологічну) освіту і стаж роботи за спеціальністю не менше 5-ти років.
1.3.  Помічник підпорядкований безпосередньо директору школи.
1.4. У своїй діяльності помічник керується постановами Кабінету Міністрів України від 31.08.96 р. № 1032 «Про гарячі обіди дітям-сиротам та дітям з малозабезпечених сімей» та «Про порядок та норми надання послуг з харчування учням у професійно-техніч­них училищах та середніх навчальних закладах...» від 03.11.97 р. № 1200, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними норма­тивними актами школи, Правилами внутрішнього розпорядку, цією Інструкцією.
2. Функції
Головними напрямами діяльності помічника є:
2.1. Організація повноцінного харчування учнів школи.
2.2.  Організація харчування пільгового контингенту учнів школи.
3.  Посадові обов'язки
Помічник директора з організації дитячого харчування виконує такі обов'язки:
3.1. Укладає договори з торгівельними організаціями і виробни­ками продуктів харчування.
3.2. Веде заготівлю продуктів харчування для поточного вико­ристання.
3.3. Щоденно складає меню відповідно до норм дитячого хар­чування, яке затверджується директором, а також калькуляції страв.
3.4. Організовує харчування пільгового контингенту, веде облік пільгового харчування.
3.5. Щоденно складає звіт про роботу їдальні, здає грошові над­ходження до каси бухгалтерії.
3.6. Щочверті складає звіти про стан харчування учнів школи для керівних органів.
3.7. Систематично проходить безкоштовний медичний огляд, має санітарну книжку.
4.  Права
Помічник має право на:
4.1. Захист професійної честі й гідності.
4.2. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень.
4.3. Внесення на розгляд директора школи пропозицій щодо поліпшення роботи шкільної їдальні та обслуговування учнів.
5.  Відповідальність
5.1. Помічник несе матеріальну відповідальність за якість прид­баних продуктів (сертифікати якості), зберігання продуктів харчу­вання й видачу їх на кухню їдальні. З ним укладається договір про матеріальну відповідальність.
5.2.  Помічник несе відповідальність за своєчасне надання по­вної і достовірної інформації про стан харчування пільгового кон­тингенту, правильність складання меню.
5.3. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших ло­кальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, помічник несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визна­ченому трудовим законодавством.
5.4. За завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв'яз­ку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки
помічник несе відповідальність у порядку І в межах, встановле­них трудовим і/чи цивільним законодавством.
6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)
Помічник директора:
6.1. Працює в режимі ненормованого робочого дня за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи.
6.2. Взаємодіє в процесі своєї діяльності з педагогічним колекти­вом, адміністрацією закладу, обслуговуючим персоналом кухні, бухгалтером з питань організації харчування учнів і фінансово-гос­подарської діяльності школи.