person_outline
phone
Педагог-організатор
1. Загальні положення
1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква­ліфікаційної характеристики педагога-організатора.
1.2. Педагог-організатор призначається на посаду і звільняється з неї директором школи.
1.3. Педагог-організатор повинен мати вищу або середню спе­ціальну освіту (без вимог до стажу роботи).
1.4. Педагог-організатор підпорядковується безпосередньо за­ступнику директора школи з виховної роботи.
1.5. У своїй діяльності педагог-організатор керується Консти­туцією законами України, Указами Президента України, рішен­нями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а та­кож Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами, роз­порядженнями директора, цією Інструкцією, трудовим договором (контрактом).
Педагог-організатор дотримується Конвенції про права ди­тини.
2. Функції
Основними напрямами діяльності педагога-організатора є:
2.1. Сприяння розвитку і діяльності дитячих громадських орга­нізацій.
2.2. Організація дозвілля учнів.
3.  Посадові обов'язки
Педагог-організатор виконує такі посадові обов'язки: 
3.1. Сприяє розвитку і діяльності дитячих і громадських органі­зацій, об'єднань, допомагає в плануванні їхньої діяльності на принципах добровільності, самостійності, гуманності і демократизму з урахуванням ініціативи, запитів і потреб учнів.
3.2. Сприяє оновленню змісту і форм діяльності організацій, об'єд­нань, організовує їхню колективну творчу діяльність відповідно до вікових інтересів учнів і вимог життя.
3.3.  Забезпечує умови для широкого інформування учнів про діючі дитячі й молодіжні організації, об'єднання.
3.4. Організовує наочне оформлення школи за тематикою робо­ти, яку проводить.
3.5. Створює в школі сприятливі умови, які дозволяють учням виявляти громадянську і моральну позицію, реалізовувати свої інте­реси та потреби, цікаво і з користю для власного розвитку проводи­ти вільний час.
3.6.  Турбується про здоров'я і безпеку довірених йому учнів, дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і проти­пожежного захисту.
3.7. Проходить періодичні медичні обстеження.
3.8. Організовує канікулярний відпочинок учнів.
3.9. Вивчає і використовує досвід роботи з дітьми і підлітками, підвищує свою кваліфікацію.
3.10. Проводить роботу з добору й підготовки керівників (орга­нізаторів) дитячих організацій, об'єднань.
3.11. Планує свою роботу, веде у встановленому порядку доку­ментацію.
3.12. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога, в школі, в побуті, в громадських місцях.
4. Права
Педагог-організатор має право на:
4.1. Самостійний вибір форм і методів роботи з учнями і плану­вання її на основі плану роботи школи і педагогічної діяльності.
4.2. Участь в управлінні школою в порядку, визначеному Стату­том школи; участь у роботі педагогічної ради школи.
4.3. Захист професійної честі й гідності.
4.4. Ознайомлення зі скаргами й іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень.
4.5. Захист своїх інтересів самостійно і/або через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного або службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм профе­сійної етики.
4.6. Конфіденційність дисциплінарного (службового) роз­слідування, за винятком випадків, передбачених законодав­ством.
4.7. Підвищення своєї кваліфікації.
4.8. Атестацію на добровільній основі на відповідну кваліфіка­ційну категорію.
4.9. Давання учням під час занять, перерв обов'язкових для ви­конання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотри­мання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідаль­ності у випадках і в порядку, встановлених Правилами заохочення і покарання учнів школи.
5.  Відповідальність
5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, інших нормативних актів школи, законних розпоряджень адмініст­рації школи, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, педагог-організатор несе дисциплінарну відповідальність у поряд­ку, визначеному трудовим законодавством.
5.2. За застосування, в тому числі одноразове, методів вихован­ня, пов'язаних із фізичним і/або психічним насиллям над особистістю учня, скоєння іншого аморального вчинку педагог-організатор може бути звільнений з посади, яку він обіймає, відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту».
5.3. За завдані школі або учасникам навчального процесу збит­ки у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обо­в'язків педагог-організатор несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і/або цивільним законо­давством.
6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)
Педагог-організатор:
6.1. Працює згідно з графіком, складеним виходячи з 36-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи.
6.2. Підтримує тісні контакти з органами учнівського самовря­дування, педагогічними колективами школи і установ позашкіль­ної освіти дітей, громадськими організаціями.
6.3. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік і навчаль­ний семестр. План роботи затверджується заступником директора школи з виховної роботи.
6.4. Подає заступнику директора школи з виховної роботи пись­мовий звіт про свою діяльність за навчальний семестр.
6.5. Отримує від адміністрації школи інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюєть­ся з відповідними документами.
6.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до його компетенції, з педагогічними працівниками школи.