person_outline
phone

І. Загальні засади

         Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Скадовської районної ради Херсонської області забезпечує науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку дітей, дає можливість учням розкрити  та сприяти реалізації  їх індивідуальних творчих здібностей і обдарувань.        

Робочий навчальний план враховує основні вимоги  законів України:

  «Про загальну середню освіту»,

  «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,

    постанови  Кабінету  Міністрів України  від 27.08. 2010 № 778  «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»;

    постанови  Кабінету  Міністрів України  від 20.04.2011  № 462  «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»;

    постанови  Кабінету  Міністрів України  від 23.11.2011 № 1392  «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»;

    Державних санітарних правил і норм улаштування,    утримання загальноосвітніх навчальних закладів та  організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН    5.2.008-01);

    наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних  навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів  спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні  окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за  № 229/6517;

наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.08.2012 № 921 «Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 N 128 », зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2012 р. за N 1482/21794;

        наказу Міністерства освіти і науки України від 08.05.2015 № 518 «Про внесення змін до  деяких наказів»;   

  лист МОН України від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів».

     Робочий навчальний план складено:

      - для 1-4 класів - за Типовими навчальними планами початкової школи з українською мовою навчання  з вивченням російської мови, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України від 10.06.2011  № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 (додаток 1);

     - для 5,6,7,8,9-х класів за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту    України від 03.04.2012 № 409 (в редакції  наказу Міністерства   освіти   і    науки   України     від 29.05.2014 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465 (додаток 1);

      - для 10-11-х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів  ІІІ ступеня, затвердженими наказом  Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 657 (додаток 2).

       Профільне навчання 10-11 класів здійснюється на базі МНВК з урахуванням матеріально–технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення, навчальних інтересів учнів та  побажань батьків.

ІІ. Порядок вивчення окремих предметів.

Робочі навчальні плани 1-11 класів включають інваріантну частину, сформовану на державному рівні та варіативну складову, яка розподілена з урахуванням, матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення, освітніх потреб учнів.

Робочий навчальний план для учнів 1, 2, 3, 4-х класів  складено відповідно до вимог   додатка № 1 Типового навчального  плану початкової школи з українською мовою навчання,   затвердженого наказом   Міністерства   освіти і науки, молоді   та   спорту  України від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460,   відповідно до якого освітня галузь "Суспільствознавство"  в 3 та 4 класах реалізується навчальним предметом "Я у світі". Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні навчальні предмети, відповідно – "Математика", "Природознавство".

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується навчальними предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура". Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється в рамках курсу "Основи здоров'я" та інтегрується частково у змісті всіх предметів інваріантної складових навчальних планів.

Освітня галузь «Технології» реалізується навчальними предметами «Трудове навчання» та  «Інформатика»

Інваріантна складова навчальних планів  включає предмети, що відповідають вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від  20.04.2011 № 462 (для 1-4-х класів).

Робочий навчальний план для учнів 5-9-х класів   складено за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України  від 29.05.2014  № 664) із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 № 1465 (додаток 1). Інваріантна складова робочого навчального плану включає обов’язкові предмети, що забезпечують виконання вимог Державного стандарту базової загальної середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392. В межах галузі «Суспільствознавство» в 5 класі вивчається курс «Історія України. (Вступ до історії)», у 6 – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». Музичне мистецтво та образотворче мистецтво будуть викладатися окремими курсами.

Робочий навчальний план для учнів старшої школи складено  за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затверджених наказом Міністерства  освіти  і науки  України від 27.08.2010 №834, зі змінами, внесеними наказом Міністерства  освіти  і науки  України  від 29.05.2014 № 657 (додаток 2).

Години варіативної складової  робочого навчального плану передбачаються на:

  1. Збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової;
  2. Упровадження курсів за вибором;

При розподілі варіативної складової враховано, що гранично допустиме навантаження розраховано на одного учня, а уроки фізичної культури, не враховуються при визначенні цього показника.

До варіативної складової початкових класів внесені індивідуальні години.

Українська мова 1 година на тиждень внесені до варіативної складової 1 класу з метою удосконалення навичок письма учнів початкової школи.

Математика -1 година на тиждень внесені до варіативної складової 2, 3, 4 класів з метою удосконалення обчислювальних навичок учнів початкової школи;

Українська мова - 1 година на тиждень внесені до варіативної складової 4 класу з метою удосконалення навичок письма учнів початкової школи.

У  5-8-х классах варіативна складова розподілена наступним чином:

Курс за вибором

Основи християнської етики – з метою сприяння формуванню цілісної, духовно зрілої особистості – громадянина України шляхом пізнання й засвоєння учнівською молоддю багатовікових надбань національної та світової духовної культури.

Додатковий час на  вивчення предметів:

Математика - внесено до варіативної складової 5-8-х класів з метою підсилення інваріантної складової;

Факультативи:

 Логіка – 5,6 клас (1 година на тиждень)(за програмою авторів Буковська О. І., Васильєва Д. В. «Математична логіка 5-9») з метою формування і розвитку умінь і навичок  інтелектуального розвитку учнів, розвитку їх логічного мислення, пам’яті, уяви, інтуїції, умінь аналізувати, класифікувати, узагальнювати, робити умовиводи, отримувати наслідки з даних передумов шляхом несуперечливих міркувань тощо.

Риторика. Внесено до варіативної складової 5-х, 6-х, 7-х класів з розрахунку 0,5 години на тиждень та 8-х – з розрахунку 1 година на тиждень з метою забезпечення формування особистості, яка б володіла знаннями, вміннями і навичками ефективного спілкування, збагачувала свій комунікативний досвід, зберігала культурно-мовленнєві традиції українського народу.

До варіативної складової  9-х класів введено години для вивчення спецкурсів, факультативів.

Курс за вибором

Основи християнської етики – з метою сприяння формуванню цілісної, духовно зрілої особистості – громадянина України шляхом пізнання й засвоєння учнівською молоддю багатовікових надбань національної та світової духовної культури.

Додатковий час на  вивчення предметів:

Математика - внесено до варіативної складової 9 класу з розрахунку 1 годин на тиждень з метою підсилення інваріантної складової;

Географія - внесено до варіативної складової 9 класу з розрахунку 1 годин на тиждень з метою підсилення інваріантної складової;

 У варіативній складовій 10-11-х класів передбачено додатковий час на поглиблене вивчення предметів, спецкурси, курси за вибором,  факультативи.

Курс за вибором

Основи християнської етики – з метою сприяння формуванню цілісної, духовно зрілої особистості – громадянина України шляхом пізнання й засвоєння учнівською молоддю багатовікових надбань національної та світової духовної культури.

Додатковий час на  вивчення предметів:

Математика - Внесено до варіативної складової 11 класу з метою підсилення інваріантної складової та підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з предмету 2 год на тиждень

10 клас Математика - 1 год на тиждень

Ічсторія України – 0,5 год на тиждень

     Для вивчення трудового навчання, технологій у 2017/2018 навчальному році визначені такі варіативні модулі:

 у 5 класі - «Технологія виготовлення м’якої іграшки», «Технологія писанкарства»; «Технологія виготовлення дерев’яної іграшки», «Технологія виготовлення виробів із тонкого листового металу»;

у 6 класі - «Технологія виготовлення виробів, оздоблення об’ємною аплікацією», «Технологія ремонту та оздоблення одягу», «Технологія виготовлення дерев’яної іграшки», «Технологія виконання електротехнічних робіт»;

у 7 класі - «Технологія виготовлення виробів в техніці «макраме»; «Технологія оздоблення виробів українською народною вишивкою»; 

у 8 класі – «Технологія оздоблення виробів геометричним різьбленням», «Технологія електротехнічних робіт», «Технологія оздоблення виробів мережками», «Технологія оздоблення виробів із деревини мозаїкою»;

у 9 класі – «Проектування та виготовлення комплексного виробу», « Технологія мозаїки по дереву (маркетрі);

    Змістове наповнення предмета «Фізична культура» школа формує самостійно з варіативних модулів відповідно до статево - вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій.

У 2017/2018 навчальному році впроваджуються такі варіативні модулі з фізичної культури:

у 5 класі - «Футбол» (1 рік навчання), «Баскетбол» (1 рік навчання), «Гімнастика»(1 рік навчання), «Волейбол» (1 рік навчання),  «Легка атлетика» (1 рік навчання);

у 6  класі - «Футбол» (2 рік навчання), «Баскетбол» (2 рік навчання), «Гімнастика» (2 рік навчання),   «Волейбол» (2 рік навчання), «Легка атлетика» (2 рік навчання);

у 7  класі - «Футбол» (3 рік навчання), «Баскетбол» (3 рік навчання), «Гімнастика» (2  рік навчання), «Волейбол» (3 рік навчання), «Легка атлетика» (3 рік навчання);

у 8  класі -  «Футбол» (4 рік навчання), «Баскетбол» (4 рік навчання), «Гімнастика» (4 рік    навчання, «Волейбол» (4 рік навчання), «Легка атлетика» (4 рік навчання);

у 9  класі - «Футбол» (5 рік навчання), «Баскетбол» (5 рік навчання), «Волейбол» (5 рік навчання),  «Легка атлетика» (5 рік навчання);

у 10  класі – «Футбол» (6 рік навчання), «Баскетбол» (6 рік навчання), «Волейбол» (6 рік навчання);                            

у 11  класі – «Футбол» (7 рік навчання),  «Баскетбол» (7 рік навчання), «Волейбол» (7 рік навчання).

Через варіативні модулі будуть реалізовуватись види спорту, спортивні ігри, ритміка  тощо.

Предмети інваріантної  та варіативної складової робочого навчального плану, що не мають цілої кількості годин  будуть викладатися таким чином:

Предмети інваріантної складової  у 5-9-х класах, а саме: 

 Українська мова (5,6 класи) -  3,5 години за навчальним планом, предмет буде   вивчатись  за розкладом навчальних занять упродовж 2017/2018 навчального року, в якому передбачено  викладання по 3 години протягом 1 семестру та по 4 години протягом 2 семестру навчального року;

Українська мова (7 клас) -  2,5 години за навчальним планом, предмет буде   вивчатись  за розкладом навчальних занять протягом 2017/2018 навчального року, в якому передбачено  викладання по 2 години протягом 1 семестру та по 3 години протягом 2 семестру навчального року;

Хімія (7 клас) -  1,5 години за навчальним планом, предмет буде   вивчатись  за розкладом навчальних занять протягом 2017/2018 навчального року, в якому передбачено  викладання по 1 години протягом 1 семестру та по 2 години протягом 2 семестру навчального року;

Історія України (8, 9 клас ) – 1,5 години за навчальним планом, предмет буде   вивчатись  за розкладом навчальних занять протягом 2017/2018 навчального року, в якому передбачено  викладання по 1 години протягом 1 семестру та по 2 години протягом 2 семестру навчального року;

Географія (9 клас ) - 1,5 години за навчальним планом, предмет буде   вивчатись  за розкладом навчальних занять протягом 2017/2018 навчального року, в якому передбачено  викладання по 1 години протягом 1 семестру та по 2 години протягом 2 семестру навчального року;

Основи здоров’я (9 клас) – 0,5 години за навчальним планом, предмет буде   вивчатись  за розкладом навчальних занять протягом 2017/2018 навчального року, в якому передбачено  викладання по 1 години протягом 1 семестру.

Предмети інваріантної складової у10-11-х класах, а саме:  

Художня культура (10, 11 класи ) - 0,5 години за навчальним планом, предмет буде   вивчатись  за розкладом навчальних занять протягом 2017/2018 навчального року, в якому передбачено  викладання по 1 години протягом 1 семестру ; 

Біологія (10, 11 класи ) – 1,5 години за навчальним планом, предмет буде   вивчатись  за розкладом навчальних занять протягом 2017/2018 навчального року, в якому передбачено  викладання по 1 години протягом 1 семестру та по 2 години протягом 2 семестру навчального року;

 Географія (10 клас ) – 1,5 години за навчальним планом, предмет буде  вивчатись  за розкладом навчальних занять протягом 2017/2018 навчального року, в якому передбачено  викладання по 1 години протягом 1 семестру та по 2 години протягом 2 семестру навчального року;

 Захист Вітчизни (10, 11 класи ) – 1,5 години за навчальним планом, предмет буде   вивчатись  за розкладом навчальних занять протягом 2017/2018 навчального року, в якому передбачено  викладання по 1 години протягом 1 семестру та по 2 години протягом 2 семестру навчального року;

 Історія України (11 клас ) – 1,5 години за навчальним планом, предмет буде   вивчатись  за розкладом навчальних занять протягом 2017/2018 навчального року, в якому передбачено  викладання по 1 години протягом 1 семестру та по 2 години протягом 2 семестру навчального року;

Людина і світ (11 клас ) - 0,5 години за навчальним планом, предмет буде  вивчатись  за розкладом навчальних занять протягом 2017/2018 навчального року, в якому передбачено  викладання по 1 години протягом 1 семестру ; 

Астрономія (11 клас ) - 0,5 години за навчальним планом, предмет буде   вивчатись  за розкладом навчальних занять протягом 2017/2018 навчального року, в якому передбачено  викладання по 1 години протягом 1 семестру ; 

Екологія (11 клас ) - 0,5 години за навчальним планом, предмет буде   вивчатись  за розкладом навчальних занять протягом 2017/2018 навчального року, в якому передбачено  викладання по 1 години протягом 1 семестру.      

   Варіативна складова:

Риторика (5,6,7 класи ) - 0,5 години за навчальним планом, предмет буде  вивчатись  за розкладом навчальних занять протягом 2017/2018 навчального року, в якому передбачено  викладання по 1 години протягом 1 семестру; 

Поділ на групи

Інформатика (2,3 класи) – здійснюється поділ на групи  1 год на тиждень наказ МОН №128 від 20.02.2002 року