person_outline
phone
Медична сестра
1. Загальні положення
1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква­ліфікаційної характеристики.
1.2. Медична сестра призначається на посаду керівником закла­ду освіти. На посаду медичної сестри призначаються особи, які ма­ють відповідну фахову освіту (без вимог до стажу роботи).
1.3. Медична сестра підпорядковується керівнику закладу освіти.
1.4. У процесі виконання посадових обов'язків медична сестра керується Законами України, постановами уряду, розпорядчими наказами органів системи охорони здоров'я та освіти, іншими ке­рівними і нормативними документами з питань санітарії та гігієни, охорони здоров'я, профілактичної роботи, а також Статутом та Правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти, цією Інструкцією.
2. Функції
Основними напрямами діяльності медичної сестри є:
2.1. Здійснення заходів з охорони здоров'я дітей та працівників закладу освіти, дотримання санітарних і гігієнічних вимог у закла­дах освіти.
2.2. Обстеження учнів перед прийомом на навчання, протягом всього навчального року та під час організації спортивно-оздоров­чих заходів у канікулярний час.
2.3. Організація санітарно-просвітницької роз'яснювальної ро­боти та участь у ній.
2.4. Здійснення нагляду за якісним харчуванням та дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у шкільній їдальні.
2.5. Проведення просвітницької роботи з питань здорового спо­собу життя, дотримання санітарно-гігієнічних норм особистого життя та праці.
3.  Посадові обов'язки
Медична сестра виконує такі обов'язки:
3.1. Проводить повсякденну роботу, яка забезпечує створення належних санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі.
3.2. Під час прийому учнів на навчання, організації спортив­но-туристських заходів контролює проходження ними медичного обстеження, наявність довідок про стан здоров'я та інших доку­ментів.
3.3. Здійснює профілактичні заходи.
3.4.  Контролює якість харчування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог у їдальні.
3.5. Організовує медичний огляд учнів за графіком, затвердже­ним керівником закладу освіти.
3.6. Контролює своєчасне проходження медичного огляду всіма працівниками.
3.7.  Перевіряє наявність санітарних книжок у працівників під час прийому їх на роботу.
3.8. Веде поточну та звітну документацію.
3.9. Постійно підвищує свій професійний рівень шляхом регу­лярного проходження курсової перепідготовки у медичних закла­дах.
3.10. Здійснює облік медикаментів і є матеріально відповідаль­ною за їх одержання і придбання, поповнює аптечку відповідними препаратами та медикаментами, контролює допустимі терміни збе­рігання медикаментів.
4. Права
Медична сестра має право в межах своєї компетенції на:
4.1. Участь в управлінні школою в порядку, який визначається Статутом школи.
4.2. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку її роботи, надання щодо них пояснень.
4.3. Захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у судовому порядку у випадку дисциплінарно­го чи службового розслідування.
4.4. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду­вання, за винятком випадків, передбачених законом.
4.5. Підвищення у встановленому порядку своєї кваліфікації за рахунок навчального закладу.
4.6.  Висування вимог до керівника закладу (письмово та усно) щодо дотримання положень нормативних документів з охорони здоров'я учнів та дотримання санітарно-гігієнічних вимог.
5.  Відповідальність
5.1. Медична сестра несе відповідальність за охорону здоров'я учнів школи, виконання належних санітарно-гігієнічних вимог до організації навчально-виховного процесу.
5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нор­мативних актів, посадових обов'язків, визначених цією інструкцією, медсестра несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначе­ному трудовим законодавством.
5.3. За використання методів психічного чи фізичного насилля над особистістю учня, а також скоєння аморального вчинку медсес­тра може бути звільнена з посади відповідно до трудового законо­давства й Закону України «Про освіту».
5.4. За навмисно завдані школі чи учасникам освітнього проце­су у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки медсестра несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і/чи цивільним законодавством.
6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)
Медсестра:
6.1. Працює за графіком, затвердженим керівником закладу освіти.
6.2. Самостійно планує свою роботу на рік. План роботи затвер­джується керівником закладу освіти.
6.3. Подає керівнику письмовий звіт про свою діяльність за пев­ний термін роботи.
6.4. Одержує від керівника закладу освіти та його заступників інформацію нормативно-правового і організаційного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.
6.5. Працює у тісній взаємодії з учителями, класними керівника­ми й батьками учнів, систематично здійснює обмін інформацією з пи­тань, які належать до її компетенції, з адміністрацією та вчителями.
6.6. Співпрацює з місцевими органами управління медичними закладами і дотримується положень їхніх розпорядчих документів, дія яких розповсюджується на заклади освіти.