person_outline
phone
Кухар
1. Загальні положення
1.1. Кухар призначається на посаду і звільняється з неї директо­ром школи.
1.2.  Кухар повинен мати відповідну професійну підготовку, досвід роботи не менше 3-х років.
1.3. Кухар підпорядкований безпосередньо помічнику директо­ра з організації дитячого харчування.
1.4.  У своїй діяльності кухар керується технологією приготу­вання страв у шкільній їдальні, правилами виробничої санітарії, правилами користування кухонним обладнанням, правилами і нор­мами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними нормативними актами школи, Пра­вилами внутрішнього розпорядку, цією Інструкцією.
2. Функції
Головне призначення кухаря — приготування їжі згідно з техно­логією приготування, обслуговування учнів у їдальні під час перерв.
3.  Посадові обов'язки
Кухар виконує такі обов'язки:
3.1. Отримує з комори відповідну кількість продуктів харчування.
3.2. Готує їжу відповідної якості згідно з технологією приготування.
3.3. Слідкує за станом кухонного обладнання.
3.4. Підтримує в належному санітарному стані робоче місце.
3.5. Веде записи в бракеражному журналі щодо обліку продуктів.
3.6. Систематично проходить безкоштовний медичний огляд, має санітарну книжку.
4.  Права
Кухар має право на:
4.1. Відмову від роботи на зіпсованому обладнанні.
4.2. Отримання миючих засобів.
4.3. Отримання спецодягу відповідно до встановлених норм.
5.  Відповідальність
5.1. Кухар несе матеріальну відповідальність за наявність про­дуктів харчування, обладнання та інвентарю в кухні;
5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нор­мативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструк­цією, в тому числі за невикористання наданих прав, кухар несе дис­циплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим за­конодавством.
5.3. 3& завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв'язку виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки ку­хар несе відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудо­вим і/чи цивільним законодавством.
6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)
Кухар:
6.1. Працює в режимі нормованого робочого дня за графіком, складеним виходячи із 40-годинного робочого тижня і затвердже­ним директором за поданням помічника директора з організації ди­тячого харчування.
6.2. Проходить інструктаж з правил зберігання продуктів, пра­вил санітарії, гігієни, правил експлуатації кухонного обладнання, а також техніки безпеки і пожежної безпеки під керівництвом по­мічника директора з організації дитячого харчування.
6.3. Негайно сповіщає робітника з обслуговування та поточно­го ремонту споруд, будівель і обладнання про пошкодження кухон­ного електро- і санітарно-гігієнічного обладнання.