person_outline
phone

5. ЧАС ВІДПОЧИНКУ.

5.1. Керівник зобов’язується:

5.1.1. Визначити тривалість відпусток і порядок надання їх працівникам установи, керуючись Законом України «Про відпустки», постановою  Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346 «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти і науковцям» (із змінами і доповненнями).

5.1.2. До 15 січня розробити, погодити з ПК, затвердити і довести до відома працівників графік відпусток на поточний рік,  дотримання якого є обов’язковим як для керівника, так і для працівників.

Про дату початку відпустки повідомляти працівника письмово не пізніше ніж за 2 тижні до встановленого графіком відпусток терміну. Якщо термін, встановлений для повідомлення працівника, буде порушено, то на вимогу працівника переносити щорічну відпустку на інший період.

5.1.3. Перенесення щорічної відпустки на інший період з ініціативи керівника допускати тільки в окремих випадках з дотриманням порядку, встановленого ст..11 Закону України «Про відпустки». Обов’язково узгоджувати таке перенесення відпусток з ПК за наявності письмової згоди працівника. Забезпечити законодавчо встановлену регулярність надання відпусток, не допускаючи ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом 2 років підряд.

5.1.4. Жінкам, що працюють в установі і мають 2 і більше дітей віком до 15 років або дитини-інваліда, або тим, що усиновили дитину, самотнім матерям, батькові, що виховує дитину без матері (в тому числі і у випадку тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, що взяла дитину під опіку, надавати щорічну додаткову соціальну оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів, в т.ч. й тоді, коли загальна тривалість даної відпустки, щорічної основної відпустки та інших додаткових відпусток в сумі перевищує 59 календарних днів. (За наявності декількох підстав для надання зазначеної відпустки її загальна тривалість не повинна перевищувати 17 календарних днів. /ЗУ № 1343 від 19.05.2009 рік/.

При її наданні святкові і неробочі дні (ст..73 КЗпП України) не враховувати (ст..ст.19, 20 Закону України «Про відпустки» з урахуванням змін від 22.10.2004 року). Надати таку відпустку самотній матері, що виховує дитину без батька (п.5. ч. 12 ст. 10 Закону України «Про відпустки»).

5.1.5. Керівним і педагогічним працівникам установи за їх заявою у разі потреби санаторно-курортного лікування щорічну основну відпустку або її частину надавати під час навчального року (постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня. 1997 року №346).

5.1.6. Надавати працівникам, які працюють на умовах неповного робочого часу, у тому числі тим, хто перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, щорічну відпустку повної тривалості.

5.1.7. Надавати керівникам і педагогічним працівникам установи щорічну основну відпустку повної тривалості в перший і наступні роки в період літніх канікул незалежно від часу прийому їх на роботу.

5.1.8. В межах бюджетних асигнувань і за рахунок інших джерел (власних коштів) надавати працівникам додаткові відпустки, не передбачені Законом України «Про відпустки», зокрема:

- смерті близьких родичів 3 календарних дні;

- переїзду сім’ї  працівника на нове місце проживання 3 календарних дні;

а також:

- працівникам, діти яких поступають для навчання в 1 клас,-1 календарний день (1 вересня) тощо.

(За відсутності коштів на оплату зазначених відпусток надавати їх без збереження заробітної плати згідно із заявою працівника).

5.1.9. Безперешкодно надавати за бажанням працівників відпустки без збереження заробітної платні у випадках, встановлених ст.25 Закону України «Про відпустки». Матері, (батькові), що виховує хвору на цукровий діабет дитину, за заявою надавати відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, вказаною в медичному висновку, але не більше як до досягнення дитиною 16-річного віку.

5.1.10. За сімейними обставинами та з інших причин , не зазначених в ст.. 25 Закону України «Про відпустки» і в п.5.1.8. цього колективного договору, надавати працівникам за їх заявою відпустку без збереження заробітної плати тривалістю більше 15-ти кал.днів (ст..26ч.1 Закону України «Про відпустки»), але не більше 20 кален.днів впродовж року.

5.1.11. Відпустки без збереження заробітної плати надавати працівникам тільки за їх особистими письмовими заявами.

Час, коли заняття не проводяться з незалежних від працівника причин (несприятливі метеорологічні умови, відсутність фінансування, опалювання, освітлення, карантин та інш.), вважати часом простою не з вини працівника. Здійснювати виплату заробітної плати в цих випадках відповідно до п.6.1.19 цього колективного договору. Переведення на іншу роботу у зв’язку з простоєм проводити тільки за згодою працівника. 

5.1.12. Час відпустки без збереження заробітної плати (стст 25, 26 Закону України «Про відпустки») включати в стаж, що дає право на щорічну основну відпустку (п.3 розділ 1 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про відпустки» від 2 листопада 2000 року).

5.1.13. За бажанням працівника частину щорічної відпустки замінювати грошовою компенсацією. При цьому тривалість фактично наданої працівнику щорічної і додаткової відпусток не повинна бути меншою 24 кален.днів.

5.1.14. Не допускати роботу в святкові і вихідні дні. Залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні здійснювати у виняткових випадках, передбачених законодавством, з дозволу ПК згідно з письмовим наказом. Роботу у вихідні дні компенсувати оплатою подвійному розмірі або наданням іншого дня відпочинку і оплатою роботи у вихідний день в одинарному розмірі за згодою з працівником з обов’язковим відображенням питання про компенсацію в наказі про залучення до роботи у вихідний день.

За відсутності в наказі посилання на  відповідну компенсацію за роботу у вихідний день сторони цього колективного договору домовились вважати, що в даному випадку керівник залучив працівника до роботи у вихідний день на всіх умовах, які той висуне надалі.

5.1.15. Графік чергувань у вихідні і святкові дні, а також за межами робочого часу педагогічного працівника погоджувати з ПК. Цей графік складати за місяць до його запровадження і оголошувати працівнику  під розписку. До чергувань не залучати вагітних жінок, матерів,що мають дітей до 12 років; залучені до чергувань не можуть виконувати обов’язки сторожа. Залучати працівника до чергування не частіше одного разу на місяць, забезпечуючи при цьому надання відгулу, що дорівнює тривалості чергування.

5.1.16. Надавати жінкам,що виховують дитину-інваліда, додатково один вихідний день на місяць з оплатою у розмірі середнього денного заробітку за рахунок

5.1.17. Працівникам з ненормованим робочим днем надавати щорічну додаткову відпустку тривалістю:

- Керівнику установи і його заступникам – (7 календарних дні);

- Бібліотекарю -  (3 календарних дні);

- Секретарю-друкарці – (3 календарних дні);

- Шеф-кухарю – (7 календарних днів);

- Педагогу-організатору – (7 календарних днів);

- Медичній сестрі – (7 календарних днів);

- Комірникам(за відсутності завідуючого складом) – (7 календарних днів).

(Ст. 8 Закону України «Про відпустки»,Галузева угода на 2007-2009 роки).

5.1.18. Вчителям інформатики надавати додаткову щорічну відпустку тривалістю 3 календарних дні за умови, що робота за комп’ютером складатиме не менше половини робочого часу (постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 року № 679 «Про нову редакцію додатків 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1290»).

5.1.19. Працівникам, діти яких віком до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, за їх бажанням надавати щорічну відпустку або її частину (не менше 12 календарних днів) для супроводу дитини до місця розташування навчального закладу і назад. За наявності двох або більше дітей така відпустка надається окремо для супроводу кожної дитини.

Цю відпустку  за бажанням працівника  надавати без збереження заробітної плати.

5.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

5.2.1. Контролювати дотримання керівником законодавства про час відпочинку працівників і відповідних пунктів цього договору, погоджуючи відповідні питання згідно з чинним законодавством, а також вирішувати можливі конфліктні ситуації.

6. ОПЛАТА  ПРАЦІ.

6.1. Керівник зобов’язується:

6.1.1. При прийомі на роботу ознайомлювати працівника під розписку з чинними умовами оплати праці, наявними пільгами і перевагами. При їх зміні повідомляти  працівника про це під розписку.

6.1.2. Роботу працівників оплачувати за тарифними ставками, посадовими окладами відповідно до виконуваної роботи, за посадою, залежно від професії та кваліфікації, складності і умов виконуваної їм роботи. Конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників визначати на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплатою праці працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери та відповідних нормативних актів Міністерства освіти і науки України.

Конкретні посадові  оклади (ставки заробітної плати) встановлювати на підставі наказу з урахуванням діючих кваліфікаційних вимог (з подальшою атестацією або тарифікацією відповідно до чинного законодавства).

6.1.3. Погоджувати з ПК форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови встановлення та розміри надбавок, доплат, премій, винагород, інших заохочувальних, компенсаційних та гарантійних виплат відповідно до ст.. 15 Закону України «Про  оплату праці».

6.1.4. Виплачувати працівникам заробітну плату у грошових знаках за місцем роботи двічі на місяць:

- Аванс 15 числа і остаточний розрахунок 30 числа з дотриманням  проміжку часу між цими виплатами, що не перевищує 16 календарних днів.

В тих випадках, коли день виплати заробітної плати або авансу співпадає з вихідним або святковим (неробочим) днем, заробітну плату (аванс) виплачувати напередодні.

Виплату заробітної плати через установи банків здійснювати лише на підставі особистих письмових заяв працівників.

6.1.5. Заробітну плату за весь період відпустки /а також матеріальну  допомогу на оздоровлення/ виплачувати працівникам не пізніше ніж за 3 дні до початку відпустки (ст..115 КЗпП України). Зважати, що несвоєчасна виплата заробітної плати дає право працівникові продовжити виконання своїх обов’язків, поставити до відома про це керівника у письмовій формі, та піти у відпустку через 3 дні після фактичного здійснення відповідних виплат.

Дотримуватися у випадку несвоєчасної виплати заробітної плати за період відпусток норм чинного законодавства щодо перенесення відпустки на інший період (ст..80 КЗпП України, ст..11 Закону України «Про відпустки»).

6.1.6. Інформувати працівників при кожній виплаті заробітної плати про її загальну суму з повідомленням щодо видів виплат, розмірів, підстав до здійснення відповідних утримань та сум, які підлягають до виплати (ст..110 КЗпП України).

6.1.7. Атестацію педагогічних працівників проводити відповідно  до Типового положення про атестацію  педагогічних працівників України, затверджено  наказом Міністерства освіти України від 20 серпня 1993 року № 310 (зі змінами і доповненнями згідно з наказом Міністерства освіти України від 1 грудня 1998 року № 419).

6.1.8. Надавати кожному працівникові роботу, що тарифікується за категорією (розрядом) установленою за наслідками атестації.

6.1.9. Включати в обов’язковому порядку представника ПК до складу тарифікаційної та атестаційної комісії.

6.1.10. Забезпечити періодичне (не рідше 1 разу на 5 років) підвищення кваліфікації педагогічних працівників, гарантуючи їм при цьому відповідні пільги і компенсації (збереження середнього заробітку, оплату витрат на відрядження, у тому числі вартості проїзду, добових і т.д.) відповідно до чинного законодавства (Постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року № 695; роз’яснення Міністерства освіти України та ЦК ПК працівників освіти і науки України  від 25 червня 1999 року № 02-8/209).

6.1.11. Забезпечити оплату праці працівників, які здійснюють заміну будь-яких категорій тимчасово відсутніх працівників.


6.1.12. Погодинну оплату праці педагогічних працівників здійснювати лише у випадках:

- Заміни тимчасово відсутніх працівників, яка тривала менше 2 місяців;

- При заміні тимчасово відсутніх педагогічних працівників, яка тривала понад 2 місяці, оплату здійснювати за тарифікацією з першого дня заміни за весь час фактичного виконання роботи (п.73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

6.1.13. Здійснювати оплату праці у випадках, коли заняття не проводяться з незалежних від працівника причин (несприятливі метеорологічні умови, карантин, інше) з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови виконання працівником іншої організаційно-педагогічної роботи відповідно до його функціональних обов’язків (в додатку до колективного договору передбачити перелік таких видів організаційно-педагогічної роботи).

За відсутності такої роботи оплату здійснювати відповідно до норм ст.. 113 КЗпП України (п.77 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

6.1.14. За час роботи в період канікул здійснювати оплату праці педагогічних і інших працівників, яким дозволено вести викладацьку роботу, з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, яка передувала початку канікул (пункт 71 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

6.1.15. За час простою, зумовленого виникненням не з вини працівника виробничої ситуації, небезпечної для життя або здоров’я працівника та людей , які його оточують, і навколишнього природного середовища, за працівником зберігати середній заробіток (ст..6 Закону України «Про охорону праці»).

6.1.16. Забезпечити своєчасне правильне встановлення та виплату працівникам заробітної плати з урахуванням зміни розміру мінімальної заробітної плати, освіти, стажу роботи, кваліфікаційної категорії, почесних звань та ін.. (п.6 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

При зміні розмірів тарифних ставок і посадових окладів без зволікання видавати накази про здійснення відповідних перерахунків.

6.1.17. Здійснювати преміювання працівників відповідно до Положення про преміювання, розробивши його з урахуванням думки трудового колективу та затвердивши _____________ за погодженням з ПК.

(Додаток-Положення про преміювання).

6.1.18. Преміювання, часткове або повне позбавлення премій працівників здійснювати на підставі спільного рішення керівника і ПК із зазначенням у ньому прізвища, ім’я  і по-батькові працівника, конкретного розміру премії, відсотка, на який знижується премія та підстава для цього (або для повного позбавлення премії).

Наказ про преміювання працівників, виданий керівником в односторонньому порядку (без участі ПК) не повинен виконуватися.

6.1.18.1. Виплачувати педагогічним працівникам відповідно до п.1 ст. 57 Закону України «Про освіту»:

- Надбавки за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи: понад 3 роки – 10 %; понад 10 років – 20 %; понад 20 років – 30 %.

- Допомогу на оздоровлення у розмірі  місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічних відпусток;

- Щорічну грошову винагороду у розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків відповідно до Положення, розробленого за погодженням з ПК (додаток № ______ до колективного договору);

- Допомогу на оздоровлення у розмірі щомісячного посадового окладу /ставки заробітної плати / при наданні щорічних відпусток педагогічним працівникам та бібліотекарям /з 1.01.10р ст..30 ЗУ «Про бібліотеки»/.

6.1.18.2. Виплачувати надбавку  в розмірі 20 %  посадового окладу вчителям,  вихователям, викладачам , керівникам та заступникам керівників, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників /пост. КМУ № 1130 від 05.10.2009 р./

6.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

6.2.1. Здійснювати контроль за дотриманням в установі законодавства про оплату праці.

6.2.2. Сприяти наданню працівникам необхідної консультативної допомоги  з питань оплати праці.

6.2.3. Ініціювати питання про залучення до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної відповідальності відповідно до чинного законодавства осіб, винних у невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов цього колективного договору, які стосуються оплати праці.

6.2.4. Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору з оплати праці в комісії по трудових спорах (ст..226 КЗпП України).

6.2.5. Представляти на прохання працівника його інтереси з питань оплати праці в суді.

6.2.6. Звертатися до органів прокуратури щодо наявності порушень законодавства з метою перевірки виконання законів на підставі заяв громадян та іншої інформації (ст..19 Закону України «Про прокуратуру», ст..259 КЗпП України).

6.3. Керівник і ПК спільно зобов’язуються:

6.3.1. Своєчасно інформувати трудовий колектив про нормативні акти з питань заробітної плати, соціально-економічних пільг, пенсійного забезпечення, а також забезпечити гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород, премій, інших заохочувальних або компенсаційних виплат.

7. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ  ПІЛЬГИ, ГАРАНТІЇ, КОМПЕНСАЦІЇ.

7.1. Керівник зобов’язується:

7.1.1. Створювати умови для проходження  педагогами-жінками, що мають дітей віком до 14 років, курсів підвищення кваліфікації і перепідготовки за місцем проживання без направлення їх у відрядження.

7.1.2. Сприяти працівникам в призначенні їм пенсії за вислугу років і за віком.

7.1.3. У випадку захворювання педагогічних працівників, яке унеможливлює виконання ними професійних обов’язків і обмежує перебування в дитячому, учнівському колективі або тимчасового переведення з цих або інших обставин на іншу роботу , зберігати за ними колишній середній заробіток. У разі хвороби або каліцтва  середній заробіток виплачувати до відновлення працездатності або встановлення інвалідності (ст.57 Закону України «Про освіту»).

7.1.4. При звільненні працівника  у зв’язку з виходом на пенсію виплачувати йому одноразову допомогу  в розмірі  300 грн  за рахунок коштів фонду ПК (для членів ПК організації).

7.2. Профком зобов’язується:

7.2.1. Сприяти членам трудового колективу у відведенні їм земельних ділянок для садових товариств,городів, житлового будівництва.

7.2.2. Сприяти організації санаторно-курортного лікування, відпочинку членів ПК та їх сімей. Домагатися виділення путівок для лікування в першочерговому порядку тим,  хто часто і тривалий час хворіє, хронічно хворим, тим, хто перебуває на диспансерному обліку за наявності відповідних документів.

7.2.3. Забезпечити проведення «днів здоров’я»,  виїзди на природу.

7.2.4. Організовувати сімейні вечори, вечори відпочинку, присвячені професійним, загальнодержавним святам тощо.

7.2.5. Проводити Дні вшанування людей похилого віку із запрошенням на свято ветеранів праці.

8. ОХОРОНА  ПРАЦІ  І ЗДОРОВ’Я.

8.1. Керівник зобов’язується:

8.1.1. До початку роботи працівника  за укладеним трудовим договором провести з ним необхідний інструктаж, роз’яснити під розписку його права, обов’язки, інформувати про умови праці, право на пільги і компенсації за роботу в особливих, шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства про охорону праці і цього колективного договору.

8.1.2. Забезпечити дотримання посадовими особами і працівниками вимог законодавчих актів, які регулюють питання охорони праці та прав працівників у сфері охорони праці.

8.1.3. Створити відповідні служби, призначити посадових осіб для забезпечення вирішення конкретних питань охорони праці, розробити і затвердити  інструкції про їх обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, забезпечити навчання (перенавчання) з питань охорони праці.

8.1.4. Забезпечити належний стан будівель, споруд, приміщень, устаткування та контроль за їх технічним станом.

8.1.5. Організувати своєчасне  і якісне розслідування нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань відповідно до вимог чинного законодавства про охорону праці. Не допускати проведення таких розслідувань без участі представників ПК.

8.1.6. Забезпечити усунення причин, що викликають нещасні випадки, професійні захворювання та здійснити профілактичні заходи для їх попередження, у тому числі і тих, що виявлені комісіями за підсумками їх розслідування.

8.1.7. За погодженням з ПК розробляти положення, інструкції та інші акти з охорони праці, що діють в межах закладу і встановлюють правила виконання робіт та поведінки працівників на території закладу, у приміщеннях, кабінетах, на робочих місцях, відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. Безкоштовно забезпечувати  працівників потрібними нормативно-правовими актами з охорони праці.

8.1.8. Видати накази з охорони праці і техніки безпеки (додаток № ____) і забезпечити їх виконання.

8.1.9. Користуватися правом притягнення до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку працівників, що ухиляються від проходження обов’язкового медичного огляду, а також забезпечити відсторонення їх від роботи без збереження при цьому заробітної плати для проходження медогляду.

8.1.10. На час проходження медогляду зберігати за працівником місце роботи і середній заробіток.

8.1.11. Забезпечити відповідно до санітарно-гігієнічних норм температурний, повітряний, світловий та водний режим в установі.

8.1.12. Безоплатно надавати спортивне устаткування для організації оздоровчо-спортивного дозвілля працівників і членів їх сімей.

8.1.13. Аналізувати стан  захворюваності в установі. Забезпечити виконання лікарських рекомендацій для його зниження.

8.1.14. Провести навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою. Не допускати до роботи осіб, що не пройшли інструктаж з охорони праці і техніки безпеки, а в необхідних випадках – навчання та перевірку знань.

8.1.15. Здійснювати контроль за дотримання працівниками норм і правил охорони праці і техніки безпеки під час навчально-виховного процесу та роботи, а також за використання засобів захисту.

8.1.16. Вживати термінових та необхідних заходів для надання допомоги потерпілим при виникненні нещасних випадків в установі, залучаючи в разі потреби аварійно-рятувальні формування.

8.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

8.2.1. Забезпечити активну участь представників профспілкової організації з питань охорони праці, соціального страхування у вирішенні питань створення здорових та безпечних умов праці, попередження випадків травматизму і захворювань, оздоровлення та працевлаштування у випадку зміни стану здоров’я працівників .

8.2.2. Регулярно (щоквартально) заслуховувати на засіданнях ПК керівника, відповідних посадових осіб про стан умов і охорони праці.

8.2.3. Сприяти керівникові, профспілковим і державним органам у здійсненні заходів для  забезпечення  виконання  в установи вимог законодавства України про охорону праці і здоров’я. 

8.2.4. Заохочення працівників здійснювати з урахуванням виконання ними норм і правил охорони праці і техніки безпеки при виконанні трудових обов’язків.

8.2.5. Сприяти працівникам у виконанні ними зобов’язань з охорони праці та організувати відповідний контроль.

ПРОДОВЖЕННЯ