person_outline
phone
8.2.6. Перевіряти виконання керівником і посадовими особами пропозицій представників профорганізацій з питань охорони праці, домагаючись їх реалізації.
8.2.7. Не рідше  1 разу на рік виносити на обговорення трудового колективу результати спільної роботи щодо забезпечення контролю за охороною праці.
8.3. Працівники зобов’язуються:
8.3.1. Піклуватися про особисту безпеку та здоров’я,  а також про безпеку учнів та вихованців, оточуючих осіб в процесі роботи або під час находження на території установи. 

8.3.2. Вивчати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці,  правила поводження з устаткуванням і технічними засобами навчання, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.
8.3.3. Проходити у встановленому чинним законодавством і керівником порядку попередні та періодичні медичні огляди.
8.3.4. Негайно повідомляти про небезпеку або нещасні випадки керівника або іншу посадову особу; вживати заходів для їх попередження та ліквідації; надавати першу допомогу потерпілим.
8.3.5. Нести особисту відповідальність за порушення вимог, зазначених у даному розділі колективного договору.

9. ГАРАНТІЇ  ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ.

9.1. Керівник зобов’язується:
9.1.1. Утримуватися від будь-яких дій, що можуть вважатися втручанням в статутну діяльність Профспілки працівників освіти і науки України.
Створити необхідні умови для нормальної діяльності профспілкової організації і ПК:
- Надавати приміщення для проведення профспілкових зборів і засідань ПК;
- Сприяти друкуванню і розмноженню відповідної інформації;
- Безкоштовно надавати приміщення для потреб ПК (з опаленням, освітленням, забезпеченням прибирання);
- Безкоштовно надавати ПК можливість для користування технічними засобами, засобами зв’язку,  транспортом, розмножувальною технікою і т.і..
9.1.2. Забезпечити голові та членам ПК безкоштовний доступ до керівника навчального закладу, надавати для здійснення контролю книги наказів, трудові книжки працівників, документи щодо обліку робочого часу, відпусток, заяви та скарги працівників та книгу їх реєстрації, документи з тарифікації, атестації працівників, відомості та інші документи з питань заробітної плати та ін..
9.1.3. Голові і членам ПК, не звільненим від основної роботи, надавати вільний від роботи час впродовж ___2__ годин на тиждень (не менше 2 годин) із збереженням середнього заробітку для виконання громадських обов’язків на користь трудового колективу, участі в консультаціях і переговорах, в роботі виборних ПК органів, у т.ч. вищестоящих.
9.1.4. Звільняти членів трудового колективу від роботи на необхідний період для участі у пікетуваннях, мітингах, демонстраціях та інших акціях протесту, у т.ч. з виїздом за межі установи (відповідного населеного пункту), пов’язаних із захистом трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників освіти – членів ПК із збереженням середньої заробітної плати.
9.1.5. Надавати ПК необхідну інформацію з питань, що стосуються змісту даного колективного договору, сприяти реалізації права ПК на захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.
9.1.6. Не перешкоджати відвідуванню та огляду виробничих, побутових та інших приміщень, робочих місць ПК, перевіркам дотримання законодавства України про працю, охорону праці, оплату праці, ведення трудових книжок, надання, облік і використання відпусток тощо, розміщення інформації ПК в приміщеннях і на території установи доступних для працівників місцях, своєчасно (в тижневий термін) розглядати пропозиції ПК про усунення виявлених ними порушень, в цей же термін надавати ПК письму відповідь щодо вжитих заходів.
9.1.7. Не змінювати умов трудового договору, не притягати до дисциплінарної відповідальності членів ПК, а також членів комісії з трудових спорів без згоди на це ПК.
9.1.8. Звільнення членів ПК, його голови (профорганізатора), крім дотримання загального порядку, проводити за попередньою згодою ПК і вищестоящого ПК органу.
9.1.9. Не допускати протягом року після закінчення терміну обрання звільнення колишніх членів та голови ПК з- ініціативи власника або уповноваженого ним органу,крім випадків, передбачених ч.4 ст. 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (зазначена гарантія не надається у випадку дострокового припинення повноважень у зв’язку з неналежним виконанням своїх обов’язків як членів ПК, або за власним бажанням, крім випадків, коли це зумовлено станом здоров’я).
9.1.10. Відповідно  до письмових заяв працівників, що є членами профспілки, щомісячно і безоплатно утримувати із заробітної плати  і перераховувати на рахунок  членські профспілкові внески не пізніше наступного за днем виплати заробітної плати дня.
9.1.11. Відрахувати первинній профспілковій організації кошти на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі  0.3 % фонду заробітної плати за рахунок передбачених додаткових бюджетних асигнувань.
9.1.12. Зазначену виплату здійснювати з урахуванням думки первинної ПК організації з відображенням її у протоколі профспілкових зборів (п.10.2.3. Галузевої угоди на 2007-2009 роки).
9.2. ПК зобов’язується використовувати надані чинним законодавством України про працю, освіту, профспілки, а також цим колективним договором повноваження для захисту трудових і соціально-економічних прав і  інтересів працівників.10. КОНТРОЛЬ  І  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ .

10.1. Сторони зобов’язуються:
10.1.1. Спільно визначати необхідні заходи для організації виконання цього колективного договору.
10.1.2. Здійснювати контроль за його виконанням як самостійно кожною із сторін, так і спільно.
10.1.3. Взаємно і одночасно звітувати про виконання цього колективного договору на зборах трудового колективу в наступні терміни:
- За перше півріччя поточного року не пізніше вересня поточного року;
- За підсумками року  - не пізніше березня наступного року.
Здійснювати (перед звітами) комісією з рівного числа представників кожної із сторін перевірку стану виконання зобов’язань і положень цього колективного договору  з оформленням відповідних актів перевірки, зміст яких доводити до відома трудового колективу; акти зберігати у представників сторін впродовж терміну дії  даного колективного договору.
10.1.4. Визначати осіб, відповідальних за виконання окремих положень колективного договору, і встановлювати терміни виконання зобов’язань сторін.
10.1.5. Періодично проводити зустрічі для взаємного інформування про стан виконання зобов’язань.
10.1.6. При несвоєчасному виконанні або невиконанні  зобов’язань  (положень) цього колективного договору аналізувати причини та вживати необхідних заходів для забезпечення реалізації положень колдоговору.
10.2. Керівник зобов’язується:
10.2.1. У встановленому Законом порядку:
- Притягати до відповідальності осіб, винних у невиконанні зобов’язань (положень) цього колективного договору, неналежному (невчасному) їх виконанні, порушенні законодавства про колективні договори;
10.2.2. При звільненні за ч.3 ст.38 КЗпП України (п.2.1.12цього колективного договору) виплачувати працівникові вихідну допомогу в розмірі не нижче 3-місячного середнього заробітку (ст. 44 КЗпП України).
10.3. ПК зобов’язується:
10.3.1. Вимагати від власника або уповноваженого ним органу розірвання трудового договору (контракту) з керівником навчального закладу, якщо він порушує законодавство про працю, профспілки, не виконує зобов’язань цього колективного договору, на підставі ст.. 45 КЗпП України.

Керівник зобов’язується забезпечити друкування, подання на реєстрацію в кількості __________ екземплярів до «___»____________ року.

За дорученням трудового колективу

Керівник Голова профкому

____________________ ______________________
(підпис) (підпис)

М.П.


Дата «___»______________20___ року.