person_outline
phone

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Колективний договір укладено на 3 роки (2013 – 2015рр.)

1.2. Колективний договір ухвалено зборами трудового колективу (Протокол № ____ від «___»_________ р. ).

Він набуває чинності з дня його затвердження «___»________ р. і діє до ухвалення нового колективного договору.

1.3. Сторонами колективного договору є:

- керівник в особі директора Пашинської Людмили Богданівни, з однієї сторони ,який представляє інтереси власника і має відповідні повноваження;

- профспілковий комітет первинної профспілкової організації Профспілки працівників освіти і науки України (далі  - профспілковий комітет), який згідно із ст. 247 КЗпП України, ст..ст.37, 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» представляє інтереси працівників установи в сфері праці, побуту, культури і захищає їх трудові, соціально-економічні права та інтереси, отримавши на це відповідні повноваження від трудового колективу.

1.4. Керівник визначає профспілковий комітет єдиним повноважним представником всіх працівників в колективних переговорах.

1.5. Сторони беруть на себе зобов’язання будувати свої взаємовідносини на основі принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості як під час переговорів (консультацій) для укладання колективного договору, внесенні в нього змін і доповнень, так і при вирішенні всіх питань в галузі соціально-економічних і трудових відносин, що виникли в ході його виконання. При цьому:

1.5.1. Профспілковий комітет бере на себе зобов’язання сприяти ефективній роботі властивими профспілці методами, усвідомлюючи відповідальність за реалізацію спільних з керівником цілей та необхідність підвищення якості та результативності педагогічної праці.

1.5.2. Керівник бере на себе зобов’язання дотримуватися вимог чинного законодавства України, зокрема законодавства про колективні договори і угоди, про працю, про освіту та виконувати зобов’язання за цим договором.

Якщо порушення трудових і соціально-економічних прав працівників, невиконання зобов’язань колективного договору буде зумовлено непередбаченими обставинами або незаконними діями вищестоящих органів управління освітою, керівник звільняється від відповідальності за умови повідомлення профспілкового комітету про виникнення цих обставин. 

1.6. Сторони підтверджують реальність забезпечення прийнятих і узгоджених зобов’язань, обов’язковість їх виконання керівником, працівниками і профспілковим комітетом.

1.7. Положення колективного договору поширюється на всіх працівників установи. Під час прийому на роботу працівники повинні  бути ознайомлені з колективним договором під розписку .

1.8. Колективний договір укладено відповідно до чинного законодавства України про працю, освіту, Генеральної, Галузевої та Регіональної угод.

1.9. Зміни і доповнення в колективний договір вносяться з ініціативи будь-якої із сторін після проведення переговорів (консультацій) і досягнення згоди та набувають чинності після схвалення загальними зборами працівників.

1.10. Пропозиції кожної із сторін про внесення змін і доповнень в колективний договір розглядається спільно, відповідні рішення приймаються в 7-денний термін після їх отримання іншою стороною.

1.11. Сторони домовилися, що в період дії цього договору за умови виконання його положень трудовий колектив висуватиме нові пропозиції з питань, передбачених цим договором, лише у випадках поліпшення фінансово-економічного стану установи або внесення змін в чинне законодавство, вищестоящі угоди, прийняття яких зумовлює необхідність внесення змін та доповнень в колективний договір, а також не використовуватиме такий засіб тиску на керівника, як призупинення  або повне (часткове) припинення роботи, тобто страйк.

1.12. Жодна із сторін не має права протягом терміну дії колективного договору одноосібно ухвалювати рішення, що змінюють його норми і зобов’язання або припиняють їх виконання.

1.13. Після затвердження проекту колективного договору на зборах трудового колективу керівник і голова профкому підписують його в 3-х денний термін. Після підписання колективних договорів спільно подається на реєстрацію в Управлінні праці та соціального захисту населення Скадовської  районної державної адміністрації 

1.14. Впродовж 2-х днів після реєстрації колективний договір розміщується на видному місці в навчальному закладі.

1.15. За три місяці до закінчення терміну дії цього колективного договору з ініціативи будь-якої із сторін розпочинаються переговори щодо укладання  нового колективного договору на наступний термін або продовження терміну його дії, для чого створюється відповідна комісія з рівної кількості представників сторін.

1.16. Термін роботи комісії визначається спільним рішенням керівника і профспілкового комітету.

2. ТРУДОВІ   ВІДНОСИНИ.

2.1. Керівник зобов’язується: 

2.1.1. Забезпечити ефективну діяльність установи, виходячи з фактичних обсягів фінансування і раціонального використання основного та спеціального фондів для підвищення результативності роботи установи,  поліпшення умов праці і побуту працівників.

2.1.2. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази установи, раціональне використання наявного устаткування,  технічних засобів навчання, створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу. 

2.1.3. Застосовувати заходи морального і матеріального стимулювання сумлінної, якісної роботи.

2.1.4. Забезпечити розробку посадових інструкцій для всіх категорій працівників установи. Затвердити їх за погодженням з профспілковим комітетом.

2.1.5. Не застосовувати конкретну форму трудового договору з педагогічними працівниками крім випадків, коли сам працівник виявив бажання працювати за контрактом за наявності на це відповідних фінансових можливостей. 

2.1.6. Відповідно до заявок забезпечити працевлаштування в установу молодих фахівців за отриманим ними фахом, уклавши з ними безстроковий трудовий договір і встановивши навчальне навантаження в обсязі не нижче кількості годин на ставку заробітної плати.

2.1.7. Забезпечити наставництво над молодими фахівцями, сприяти їх адаптації в колективі установи та професійному зростанню.

2.1.8. Укладати строкові трудові договори лише у випадках коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений термін з урахуванням характеру майбутньої роботи, умов її виконання, інтересів працівника або в інших випадках, передбачених законом (за бажанням працівника пенсійного віку, інваліда, жінки, що виховує дітей до 14 років тощо).

           Не допускати укладання строкових трудових договорів з працівниками з   метою їх випробування. Не допускати з ініціативи керівника переукладання безстрокового трудового договору на строковий з причин досягнення працівником пенсійного віку.

Зважати, що відповідно до ст.. 39-1 КЗпП України  дія строкового  трудового договору вважається продовженою на невизначений термін, якщо після закінчення терміну його дії трудові відносини фактично продовжуються і жодна із сторін не зажадала їх припинення.

Строкові трудові договори, переукладені один або кілька разів, вважати укладеними на невизначений термін за винятком випадків, передбачених ч. 2 ст. 23 КЗпП України.

2.1.9. У зв’язку з тим, що прийом і звільнення педагогічних працівників здійснюється органом управління освітою за поданням керівника закладу освіти, не допускати прийому на роботу і звільнення педагогічних працівників без відповідного подання. Подання на педагогічних працівників  щодо прийому і звільнення здійснювати з дотриманням вимог чинного законодавства і цього колективного договору.

2.1.10. Звільнення працівників за ініціативою власника або уповноваженого ним органу здійснювати за попередньою згодою профспілкового комітету.

2.1.11. При розірвані трудового договору з ініціативи працівника зважати  на те, що працівник має право у визначений ним термін розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо адміністрація (орган управління освітою) не дотримується законодавства про працю, умов цього колективного договору, умов індивідуального трудового договору (контракту).

2.1.12. Протягом 2-х днів після отримання інформації доводити до відома трудового колективу зміст нових нормативних документів, що стосується трудових відносин, організації праці.

2.1.13. Попереджати виникнення індивідуальних і колективних трудових конфліктів,  а у випадках їх виникнення забезпечувати вирішення відповідно до чинного законодавства.

2.1.14. Суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування застосовувати за погодженням з профспілковим комітетом.

2.1.15. Забезпечувати дотримання вимог чинного законодавства щодо повідомлення працівників про запровадження нових і зміну чинних умов праці не пізніше ніж за 2 місяці до їх введення. Зміну, перегляд умов праці здійснювати за погодженням з профспілковим комітетом (п.п.5.2.13, 5.2.15 Галузевої угоди на 2007-2009 роки).

2.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

2.2.1. Забезпечити постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації праці, розподілу навчального навантаження тощо.

2.2.2. Роз’яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів із зазначених в п.2.2.1 цього колективного договору питань, їх права та обов’язки. 

2.2.3. Сприяти зміцненню трудової дисципліни, дотриманню правил внутрішнього трудового розпорядку установи.

2.2.4. Сприяти попередженню виникнення як індивідуальних, так і колективних трудових конфліктів, брати участь в їх вирішенні відповідно до норм чинного законодавства.

2.2.5. Не рідше одного разу на 2 роки перевіряти стан дотримання законодавства про трудові книжки стосовно всіх працівників установи.

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЗАЙНЯТОСТІ  ПРАЦІВНИКІВ.

3.1. Керівник зобов’язується:

3.1.1. Підтримувати чисельність працівників на рівні, встановленому нормативними актами Міністерства освіти і науки України для організації навчально-виховного процесу із забезпечення обов’язкового державного стандарту освіти, залучаючи і використовуючи для цього як бюджетні, так і позабюджетні кошти, забезпечувати стабільну роботу колективу впродовж навчального року, здійснювати вивільнення працівників тільки у випадку нагальної необхідності, зумовленої об’єктивними змінами в організації праці, у тому числі у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, перепрофілювання закладу, скороченням численності або штату працівників, неухильно дотримуючись при цьому вимог законодавства про працю, про освіту, умов цього договору, не допускати  економічно необґрунтованого скорочення класів, груп (підгруп), робочих місць.

3.1.2. Письмово повідомляти профспілковий комітет про ймовірну ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання та інші зміни в організації праці не пізніше ніж за 3 місяці до запровадження цих змін. 3-місячний період використовувати для проведення роботи, спрямованої на зниження рівня скорочення численності (штату) працівників.

3.1.3. При виникненні загрози масових звільнень (понад 5 % працюючих) протягом 30-денного періоду з моменту її виникнення розпочати переговори для максимального врахування всіх чинників, що впливають на збереження або розширення зайнятості працівників.

Виносити на переговори проект робочого плану стосовно забезпечення зайнятості з відповідними економічними розрахунками.

3.1.4. Не ініціювати звільнення педагогічних працівників у зв’язку з скороченням об’єму роботи (п.1.ст.40 КЗпП України і ін..) під час навчального року; звільнення з даної підстави здійснювати тільки під час літніх канікул(п.5.2.1. Галузевої угоди на 2007-2009 роки).

3.1.5. У випадках виникнення необхідності звільнення працівників на підставі п.1 ст.40 КЗпП України: 

3.1.5.1. Здійснювати вивільнення лише після використання всіх можливостей забезпечити осіб, що звільнюються, роботою на іншому робочому місці, у тому числі за рахунок припинення трудових відносин із сумісниками, ліквідації суміщення тощо.

3.1.5.2. В першу чергу пропонувати працівникові, що звільняється, роботу за фахом, у тому числі на умовах строкового характеру або з меншим,  ніж на ставку заробітної плати, навчальним навантаженням;

3.1.5.3. Повідомляти про тих працівників, що вивільняються, службу зайнятості у встановленні законодавством терміни.

3.1.5.4. Передавати уроки з окремих предметів в початкових класах, у тому числі уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, тільки фахівцям за наявності об’єктивних причин і обов’язкової письмової згоди вчителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до норм п. 74 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 року № 102).

3.1.5.5. При вивільненні працівників враховувати норми Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» щодо рівності права на працю громадян пенсійного віку порівняно з іншими громадянами і заборони звільнення працівників з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з мотивів досягнення пенсійного віку.


3.1.6. При кожному зверненні до профспілкового комітету з клопотанням про одержання згоди на звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, коли його працевлаштування є обов’язковою умовою, надати письмову інформацію про наявність вільних робочих місць, забезпеченість педагогічних працівників роботою в обсязі тарифної ставки, про переведення працівників на неповний робочий час, роботу сумісників, а також суміщення професій (посад).

3.1.7. За відсутності повних тарифних ставок уникати прийому на роботу нових працівників, а також не укладати нові трудові договори за 3 місяці до початку масових (понад 5 % працюючих) вивільнень та на період таких вивільнень. Тільки у випадку відмови всіх працівників, що вивільняються з установи, від запропонованої роботи використовувати право прийому на роботу інших працівників.

3.1.8. При звільненні педагогічних працівників вивільненні години розподіляти в першу чергу між працівниками, що мають неповне навчальне навантаження (п.4.2.8 Галузевої угоди на 2007-2009 роки).

3.1.9. Працівникам, звільненим за п.1 ст. 40 КЗпП України, впродовж року з дня звільнення надавати право поворотного прийняття на роботу за умови потреби у працівниках, кваліфікація яких аналогічна із звільненими. Переважне право на укладання трудового договору при поворотному прийомі  на роботу надавати особам, зазначеним у ст.. 42 КЗпП України. Працівникам, до яких застосовано поворотний прийом на роботу, надавати такі ж, передбачені цим колективним договором, права, як і для решти працівників.

3.1.10. Забезпечувати працевлаштування педагогічних працівників з числа зареєстрованих в службі зайнятості на вільні і новостворені робочі місця відповідно до кваліфікаційних вимог, надаючи перевагу при цьому випускникам педагогічних навчальних закладів. 

3.2. Профспілковий комітет зобов’язується: 

3.2.1. Здійснювати роз’яснювальну роботу з питань трудових прав і соціально-економічних інтересів працівників, що вивільняються.

3.2.2. Забезпечувати захист працівників, що вивільняються, відповідно до чинного законодавства. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до вимог ст.. 42 КЗпП України.

При розгляданні подання про надання згоди на звільнення працівника особливу увагу приділяти умотивованості керівником обґрунтованості, доцільності та законності звільнення.


3.2.3. Не знімати з профспілкового обліку працівників, що вивільняються, до їх працевлаштування (крім випадків подання особистої заяви про зняття з обліку).

3.3. Сторони домовилися:

3.3.1. Що при звільненні з роботи за п. 1 ст. 40 КЗпП України переважне право на залишення на роботі при рівних результатах праці і кваліфікації, окрім випадків, передбачених КЗпП України, надавати також:

3.3.1.1. – особам перед пенсійного віку (1.5 роки до призначення пенсії за віком і за вислугу років);

3.3.1.2. – працівникам, в сім’ях яких є особи із статусом безробітних.

3.3.1.3. – особам які мають 2 і більше неповнолітніх дітей;

3.3.1.4. - в залежності від терміну прийому на роботу працівника.  

4. РОБОЧИЙ ЧАС

4.1. Керівник зобов’язується:

4.1.1. Встановити на час дії цього колективного договору нормальну тривалість робочого часу, що не перевищує встановлену чинним законодавством про працю (40 годин в тиждень) з двома (одним) вихідними днями – в суботу і неділю(в неділю).

4.1.2. Застосовувати режим скороченого робочого часу:

4.1.2.1. – для вчителів всіх спеціальностей, викладачів  - 18 годин на тиждень;

4.1.2.2. – для вихователів груп продовженого дня – 30 годин на тиждень;

Час, пов'язаний з виконанням обов’язків класного керівника, перевіркою зошитів , письмових робіт завідуванням майстернями, кабінетами, лабораторіями і т.д. у ці норми робочого часу не входить.

4.1.3. Організувати облік часу початку і закінчення роботи.

4.1.4. Час початку і закінчення роботи, режим змінної роботи, розподіл робочого часу, графіки роботи, відповідно до яких передбачається можливість створення умов для прийому працівниками їжі впродовж робочого дня на роботах, де особливості виробництва не дозволяють встановити  відповідні перерви і т.д. , встановлювати Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників установи. Всі питання , пов’язані  з особливостями режиму роботи установи, погоджувати з профспілковим комітетом до їх запровадження (п.5.2.15 Галузевої угоди на 2007-2009 роки).

4.1.5. Робочий час педагогічних працівників визначати розкладом занять і посадовими обов’язками, покладеними на них згідно із Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку установи. Розклад занять (внесення до нього змін) погоджувати з профкомом до початку його застосування, враховуючи під час його розробки принципи педагогічної доцільності, максимальної економії часу вчителя та дотримуючись санітарно-гігієнічних норм.

За умов неповного навантаження передбачати в розкладі занять надання вчителям вільних від навчальних занять днів («методичних днів») для здійснення методичної роботи, та підвищення кваліфікації і т.д.

В обов’язковому порядку надавати «методичний день»  керівникам методичних комісій і об’єднань всіх рівнів.

4.1.6. Забезпечити при складанні розкладу учбових занять оптимальний режим роботи для працівників:

4.1.6.1. – що мають 2 і більше дітей віком до 16 років або дитину-інваліда;

4.1.6.2. – що навчаються без відриву від виробництва;

4.1.6.3. – не звільнених від своїх основних обов’язків працівників, обраних головою і членами ПК, та ін..

4.1.7. Навчальне навантаження між учителями, іншими педагогічними працівниками розподіляти за погодженням з ПК залежно від кількості навчальних годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склалися в закладі.

Зважати, що обсяг навчального та іншого педагогічного навантаження, яке може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, максимальними розмірами не обмежується.

4.1.8. Попередній розподіл навчального навантаження на новий навчальний рік здійснювати за погодженням з ПК до початку надання працівникам відпусток. При цьому враховувати, що:

4.1.8.1. – у педагогічних працівників, як правило, повинна зберігатися наступність класів (груп) і об’єм навчального навантаження;

4.1.8.2. – молодих фахівців слід забезпечувати навчальним навантаженням не менше кількості годин, що відповідають ставці заробітної плати;

4.1.8.3. – встановлення навчального навантаження в обсязі менше ставки заробітної плати здійснювати лише в крайніх випадках, зумовлених об’єктивними обставинами, за письмовою згодою педагогічного працівника:

4.1.8.4. – вирішення питань щодо навчального навантаження педагогічних працівників пенсійного віку здійснювати з безумовним забезпеченням рівності їх трудових прав з рештою інших працівників.

4.1.9. Навчальне навантаження для педагогічних працівників остаточно затверджувати за погодженням з ПК не пізніше 5 вересня, зважаючи при цьому на збереження його стабільності впродовж усього навчального року. Розподіл класів на підгрупи здійснювати одночасно із затвердженням навчального навантаження (до 5 вересня), вживаючи заходів для збереження підгруп впродовж всього навчального року, зокрема й при зменшенні чисельності учнів в них.

4.1.10. Вчителям, викладачам та іншим педагогічним працівникам, у яких в незалежних від них причин протягом навчального року навантаження зменшується, порівняно з встановленим під час тарифікації, до кінця навчального року, відповідно до п.76 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102, виплачувати:

- У разі, коли  навантаження, що залишилося, вище встановленої норми на ставку – заробітну плату на фактичну кількість годин;

- У разі, коли навантаження, що залишилося, нижче встановленої норми на ставку – заробітну плату за ставку, якщо цих педагогічних працівників немає можливості довантажити навчальною роботою в даній місцевості,  за умови виконання іншої організаційно-педагогічної роботи;

- У разі, коли при тарифікації навчальне навантаження було встановлено нижче норми на ставку – заробітну плату, встановлену при тарифікації, за умови виконання іншої організаційно-педагогічної роботи.

4.1.11. Без нагальної необхідності та без згоди працівників не залучати їх до виконання невластивих обов’язків. У випадку згоди на виконання інших видів  робіт вирішувати питання про відповідну компенсацію на підставі угоди між керівником і працівником з виданням наказу про залучення до роботи та компенсацію.

4.1.12. Тимчасове переведення на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, або на час простою здійснювати тільки за згодою працівника з оплатою роботи відповідно до чинного законодавства.

4.1.13. У разі використання неповного робочого дня (тижня) норму робочого часу визначати угодою між керівником і працівником. При цьому не обмежувати обсягу трудових прав працівника, що працює на умовах неповного робочого часу (ст..56 КЗпП України)

4.2. ПК зобов’язується:

4.2.1. Роз’яснювати працівникам зміст нормативних актів про робочий час та нормування праці.

4.2.2. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним і правильним застосуванням керівником законодавства про працю, про освіту, положень цього договору в частині, що стосується режиму робочого часу, графіків роботи, розподілу навчального навантаження тощо.

4.2.3. Сприяти своєчасному вирішенню конфліктних ситуацій, пов’язаних з розподілом навчального навантаження та з інших питань, пов’язаних з режимом робочого часу.

4.3. Сторони домовилися, що:

4.3.1. – час осінніх, зимових і весняних канікул, а також час літніх канікул, що не співпадає з щорічною відпусткою, є робочим часом для педагогічних працівників.

В  ці періоди працівники залучаються до педагогічної і організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул. Залучення педагогічних працівників до виконання робіт, пов’язаних із забезпеченням підготовки до нового навчального року, що знаходяться за межами їх посадових обов’язків, здійснювати лише за письмовою згодою працівника з обов’язковим виданням відповідного наказу і проведенням інструктажу з техніки безпеки залежно від виду виконуваної роботи;

4.3.2. – навчально-допоміжний та обслуговуючий персонал установи в канікулярний час залучається до виконання дрібних господарських робіт, що не вимагають спеціальних занять та підготовки (дрібний ремонт, прибирання приміщень, охорона тощо), в межах встановленого їм робочого часу та з додержанням правил стосовно інструктажу.

ПРОДОВЖЕННЯ