person_outline
phone
Керівник гуртка
1. Загальні положення
1.1. Керівник гуртка (педагог додаткової освіти) призначається на посаду та звільняється з неї начальником відділу освіти.
1.2. Керівник гуртка повинен мати повну або базову вищу осві­ту (без урахування стажу педагогічної роботи). Особа, що не має відповідної освіти, але має достатній практичний досвід, знання, вміння (наприклад у галузі народних промислів) та виконує якісно і в повному обсязі покладені на неї посадові обов'язки, за рекоменда­цією атестаційної комісії школи, як виняток, може бути призначена на посаду керівника гуртка (педагога додаткової освіти).
1.3. Керівник гуртка підпорядкований безпосередньо заступни­ку директора з виховної роботи.
1.4. У своїй діяльності керівник гуртка керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну осві­ту», «Про загальну середню освіту», наказами органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти й виховання учнів, правилами й нормами охорони праці, техніки безпеки, а також Статутом та ло­кальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внут­рішнього трудового розпорядку, наказами й розпорядженнями ди­ректора, цією Інструкцією), трудовим договором (контрактом). Ке­рівник гуртка дотримується Конвенції про права дитини.
2. Функції
Основними напрямами діяльності керівника гуртка є:
2.1. Додаткова освіта учнів школи.
2.2. Розвиток творчих здібностей учнів.
2.3. Сприяння саморозвитку і самореалізації учнів.
3.  Посадові обов'язки
Керівник гуртка виконує такі посадові обов'язки:
3.1. Комплектує склад учнів гуртка, секції, студії, клубного чи іншого дитячого об'єднання і вживає заходів щодо його збереження протягом строку навчання.
3.2. Здійснює додаткову освіту учнів.
3.3. Забезпечує педагогічне обґрунтований вибір форм, засобів і методів роботи (навчання) виходячи з психофізіологічної доціль­ності.
3.4. Забезпечує дотримання прав і свобод учнів.
3.5. Бере участь у розробці та реалізації освітніх програм.
3.6. Складає плани і програми занять, забезпечує їх виконання, веде встановлену документацію та звітність.
3.7.  Виявляє творчі здібності учнів, сприяє їхньому розвитку, формуванню стійких професійних інтересів та нахилів.
3.8. Підтримує обдарованих і талановитих учнів, у тому числі дітей із обмеженими можливостями здоров'я.
3.9. Організовує участь учнів у масових заходах.
3.10. Надає в межах своєї компетенції консультативну допомо­гу батькам (особам, що їх замінюють), а також педагогічним праці­вникам школи.
3.11. Забезпечує під час проведення занять дотримання правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, прово­дить інструктаж з охорони праці учнів з обов'язковою реєстрацією в журналі встановленого зразка.
3.12. Оперативно сповіщає адміністрацію школи про кожний нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарняної допомоги.
3.13.  Підвищує свою професійну кваліфікацію, бере участь у методичній роботі різних форм, в тому числі у діяльності методич­них об'єднань.
3.14. Бере участь у роботі педагогічної ради школи.
3.15.  Проходить періодично безкоштовний методичний огляд.
3.16. Дотримується етичних норм поведінки, що відповідають громадському статусу педагога, в школі, побуті, громадських місцях.
4. Права
Керівник гуртка має право на:
4.1. Участь в управлінні школою згідно із Статутом школи.
4.2. Захист професійної гідності та честі.
4.3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень.
4.4. Захист своїх інтересів самостійно чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм профе­сійної етики.
4.5. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду­вання, за винятком випадків, що передбачені законом.
4.6. Вільний вибір та використання методик навчання та вихо­вання, навчальних посібників і матеріалів, підручників, методів оцінювання знань учнів.
4.7.  Підвищення кваліфікації.
4.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповід­ну кваліфікаційну категорію.
4.9. Давання учням під час занять та перерв обов'язкових для виконання розпоряджень щодо організації занять і дотримання дис­ципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках та порядку, встановлених Статутом школи і Правилами заохочення й покарання учнів школи.
5. Відповідальність
5.1. Керівник гуртка несе відповідальність відповідно до зако­нодавства України за якість виконання освітніх програм, збережен­ня життя і здоров'я учнів під час занять, дотримання їхніх прав і свобод.
5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, вста­новлених цією Інструкцією, керівник гуртка несе дисциплінарну відповідальність у порядку, встановленому трудовим законодав­ством.
5.3. За застосування, в тому числі одноразове, методів вихован­ня, пов'язаних із фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку керівник гуртка може бути звільнений з посади, яку він обіймає, відповідно до тру­дового законодавства і Закону України «Про освіту».
5.4. За завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв'яз­ку з виконання (невиконанням) своїх посадових обов'язків збит­ки керівник гуртка несе матеріальну відповідальність в поряд­ку і межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодав­ством.
6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)
Керівник гуртка:
6.1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчаль­ного навантаження в повному обсязі відповідно до розкладу занять, участі в обов'язкових планових загальношкільних заходах і самопланування обов'язкової діяльності, для якої не встановлені норми обсягів виконання.
6.2. Самостійно планує свою роботу на кожний навчальний рік і кожний семестр. План роботи затверджує заступник директора з виховної роботи не пізніше ніж через п'ять днів після початку се­местру.
6.3. Подає заступнику директора школи з виховної роботи пись­мовий звіт про свою діяльність в обсязі не більше 5-ти сторінок дру­кованого тексту протягом 5-ти днів після закінчення навчального семестру.
6.4. Отримує від директора школи та його заступників інформа­цію нормативно-правового і організаційно-методичного характе­ру, ознайомлюється під розписку з відповідними документами.
6.5. Працює в тісній взаємодії з учителями, батьками учнів (осо­бами, що їх замінюють), систематично обмінюється інформацією з питань, що належать до його компетенції, з адміністрацією та педа­гогічними працівниками школи.