person_outline
phone
Директор школи
1. Загальні положення
1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква­ліфікаційної характеристики керівника освітнього закладу.
1.2. Відповідно до статті 20 Закону України «Про освіту» керів­ник закладу освіти, що є у загальнодержавній власності і підпоряд­ковується Міністерству освіти України, обирається за конкурсом і призначається на посаду відділом освіти шляхом укладання з ним контракту відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
1.3. Директор школи повинен мати повну вищу педагогічну осв­іту і стаж роботи не менше ніж 5 років на педагогічних чи керівних посадах, а також пройти відповідну атестацію.
Директорові школи суміщення посади з іншими керівними поса­дами (крім наукового й науково-методичного керівництва) в межах школи чи поза нею не дозволяється.
Посадові обов'язки директора школи не можуть виконуватися за сумісництвом.
1.4. Директор школи підпорядковується безпосередньо (вказати кому).
1.5. Директорові школи безпосередньо підпорядковуються його заступники. Директор школи уповноважений у межах своєї компе­тенції давати обов'язкові для виконання вказівки (розпорядження) будь-якому працівнику школи чи учневі. Директор школи уповно­важений відмінити розпорядження будь-якого іншого працівника школи.
1.6. У своїй діяльності директор школи керується Конституцією та законами України, Указами Президента України, рішеннями Уряду України, органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання; правилами й нормами охорони праці, техніки безпеки та протипожежної охорони, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі цією Інструкцією), трудо­вим договором (контрактом).
Директор школи дотримується норм Конвенції про права ди­тини.
2.  Функції
До основних напрямів діяльності директора школи належать:
2.1.  Організація освітньої (навчально-виховної) діяльності школи.
2.2. Забезпечення адміністративно-господарської (виробничої) діяльності школи.
2.3. Забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в школі.
2.4. _________________________
2.5._________________________
3.  Посадові обов'язки
Директор школи виконує такі посадові обов'язки:
3.1. Здійснює загальне управління діяльністю школи в усіх на­прямах відповідно до її Статуту й законодавства України.
3.2. Спільно з радою школи визначає стратегію, мету й завдання розвитку школи, приймає рішення про програмне планування її ро­боти.
3.3. Здійснює розробку, затвердження і впровадження про­грам розвитку закладу, освітніх програм, навчальних планів, курсів, дисциплін, річних календарних навчальних графіків, Статуту і правил внутрішнього розпорядку школи та інших локальних нормативних актів і навчально-методичних доку­ментів.
3.4. Визначає структуру управління школою, штатний роз­пис.
3.5.  Вирішує наукові, навчально-методичні, адміністративні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності школи.
3.6. Планує, координує і контролює роботу педагогічних та інших працівників школи.
3.7. Здійснює підбір, прийом на роботу і розстановку кадрів.
3.8.  Визначає посадові обов'язки працівників, створює умови для підвищення рівня їхньої професійної майстерності.
3.9. Встановлює посадові оклади працівників школи в межах власних фінансових засобів з урахуванням обмежень, визначених державними та місцевими нормативами.
ЗЛО. Визначає надбавки й доплати до ставок і посадових ок­ладів працівників школи.
3.11. Затверджує розклад занять учнів, графіки роботи й педаго­гічне навантаження працівників школи, тарифікаційні списки і гра­фіки відпусток.
3.12.  Заохочує і стимулює творчу ініціативу працівників, підтримує сприятливий морально-психологічний клімат у колек­тиві.
3.13. Визначає спільно з органом громадського самоврядування порядок і розміри преміювання працівників школи.
3.14.  Формує контингент школярів у межах визначеної ліцен­зією квоти чи відповідно до Положення про загальноосвітні закла­ди, забезпечує соціальний захист і захист прав учнів.
3.15. Забезпечує державну реєстрацію школи, ліцензування освітньої діяльності, державну атестацію та акредитацію за­кладу.
3.16. Забезпечує створення в школі необхідних умов для роботи підрозділів організацій громадського харчування і медичних за­кладів, контролює їхню роботу з метою охорони й зміцнення здоро­в'я учнів та працівників школи.
3.17.  Забезпечує ефективну взаємодію і співпрацю з органами місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями, гро­мадськістю, батьками (особами, які їх замінюють).
3.18. Організовує і вдосконалює методичне забезпечення освіт­нього процесу, сприяє діяльності вчительських (педагогічних) това­риств і організацій, методичних об'єднань.
3.19. Керує діяльністю педагогічної ради школи.
3.20. Координує в школі діяльність громадських (в тому числі дитячих і молодіжних) організацій (об'єднань).
3.21. Забезпечує виконання колективного договору, створює не­обхідні умови для нормальної роботи органів громадського само­врядування, профспілкової організації.
3.22. Забезпечує раціональне використання бюджетних асигну­вань, а також коштів, які надходять з інших джерел; надає заснов­никові та громадськості щорічний звіт про забезпечення і витрати фінансових коштів і матеріальних засобів.
3.23. Забезпечує залучення з метою здійснення діяльності, пе­редбаченої Статутом школи, додаткових джерел коштів і мате­ріальних засобів, у тому числі використання банківського кре­диту.
3.24.  Представляє школу в державних, місцевих, громадських та інших органах, організаціях, закладах.
3.25.  Забезпечує облік, збереження й поповнення навчально-матеріальної бази, облік і збереження документації, організовує діловодство, ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності.
3.26.  Організовує у встановленому порядку роботу з при­значення допомоги, державного соціального забезпечення та пенсій.
3.27. Керує на правах оперативного управління майном, що є власністю школи, розпоряджається кредитами.
3.28.  Організовує роботу зі створення та забезпечення умов здійснення освітнього процесу відповідно до чинного законодав­ства про працю, міжгалузевих і відомчих нормативних документів та інших локальних актів з охорони праці і Статуту школи, очолює цивільну оборону школи.
3.29. Забезпечує безпечну експлуатацію інженерно-технічних ко­мунікацій, обладнання і вживає заходів з приведення їх у відповідність до чинних стандартів, правил і норм з охорони праці, своєчасно організовує огляди й ремонт приміщень освітнього за­кладу.
3.30. Призначає осіб, відповідальних за дотримання вимог з охо­рони праці в навчальних кабінетах, майстернях, спортзалі тощо, а також у підсобних приміщеннях.
3.31. Затверджує посадові обов'язки із забезпечення безпеки жит­тєдіяльності для педагогічного колективу.
3.32. Організовує заходи із впровадження пропозицій членів ко­лективу, спрямованих на подальше покращення й оздоровлення умов проведення освітнього процесу.
3.33. Виносить на обговорення педагогічним колективом пропо­зиції щодо організації роботи з охорони праці.
3.34. Звітує на зборах трудового колективу про стан охорони праці, забезпечення оздоровлення працівників та учнів, покращен­ня умов освітнього процесу, а також про вжиті заходи з усунення виявлених недоліків.
3.35. Організовує забезпечення працівників школи спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповід­но до чинних типових норм та інструкцій, а також учнів під час проведення суспільне корисної і продуктивної праці, практичних та лабораторних робіт тощо.
3.36. Проводить профілактичну роботу із запобігання травма­тизму та зниження рівня захворюваності працівників і учнів.
3.37. Оформляє прийом нових працівників тільки за наявності позитивного висновку медичного закладу, контролює своєчасне про­ведення диспансеризації працівників і учнів.
3.38. Організовує в установленому порядку роботу комісії щодо прийому школи до нового навчального року, підписує відповідні акти.
3.39. Забезпечує виконання директивних і нормативних доку­ментів з охорони праці, постанов органів управління освітою, дер­жавного нагляду і технічної інспекції.
3.40. Негайно повідомляє про груповий важкий нещасний випа­док і випадки зі смертельним наслідком безпосередньо керівникові органу управління освітою, батькам травмованої особи чи особам, що їх замінюють, вживає всіх можливих заходів щодо усунення при­чин, які викликали нещасний випадок, забезпечує необхідні умови для проведення своєчасного та об'єктивного розслідування відпо­відно до чинних положень.
3.41.  Укладає щорічну угоду з охорони праці й організовує спільно з профспілковим комітетом її виконання, підбиває підсумки виконання угод з охорони праці один раз на півріччя.
3.42.  Затверджує за узгодженням із профспілковим комітетом інструкції для працівників і учнів з охорони праці, в установленому порядку організовує перегляд чинних інструкцій.     
3.43. Проводить вступний інструктаж з охорони праці з прийня­тими на роботу особами, інструктаж на робочому місці з працівни­ками освітнього закладу, оформляє проведення інструктажів у відпо­відному журналі.                                                                           
3.44. Планує в установленому порядку періодичне навчання пра­цівників школи з питань забезпечення безпеки життєдіяльності та охорони праці на короткотермінових курсах і семінарах, що орга­нізовуються органами управління освітою.
3.45. Вживає заходів спільно з профспілковим комітетом, бать­ками щодо покращення організації харчування, асортименту продуктів, створення умов для якісного приготування їжі в їдальні, бу­феті школи.
3.46. Вживає заходів спільно з медичними працівниками щодо покращення медичного обслуговування та оздоровчої роботи в на­вчальному закладі.
3.47. Забезпечує навантаження працівників і учнів з урахуван­ням їхніх психо-фізіологічних можливостей, забезпечує оптималь­ний режим праці та відпочинку.
3.48. Забороняє проведення освітнього процесу за наявності не­безпечних умов для здоров'я учнів чи працівників.
3.49. Проходить періодичне медичне обстеження.
3.50. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога, в школі, побуті, громадських місцях.
3.51.          _____________________________
4. Права
Директор школи має право в межах своєї компетентності:
4.1.  Видавати накази й давати розпорядження працівникам школи.
4.2. Заохочувати і притягати до дисциплінарної та іншої відпов­ідальності працівників школи.
4.3. Вживати заходів дисциплінарного впливу на учнів за вчин­ки, які дезорганізують навчально-виховний процес, у порядку, встановленому Статутом школи та Правилами заохочення й пока­рання.
4.4. Укладати договори, в тому числі трудові.
4.5. Відкривати й закривати рахунки в банках.
4.6. Бути присутнім на будь-яких заняттях, що проводяться з уч­нями школи (без права входити в клас після початку заняття без термінової необхідності і робити зауваження вчителеві під час за­няття).
4.7. Вносити в необхідних випадках тимчасові зміни до розкла­ду занять, відміняти уроки, тимчасово об'єднувати групи й класи для проведення спільних занять.
4.8. Делегувати свої повноваження, давати доручення. 
4.9_____________________
4.10___________________.
5.  Відповідальність
5.1. Директор школи несе відповідальність за рівень кваліфі­кації працівників школи, реалізацію освітніх програм відповідно до навчального плану й графіка навчального процесу, якість ос­віти випускників, життя і здоров'я, дотримання прав і свобод учнів і працівників школи у встановленому законодавством України по­рядку.
5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку шко­ли, інших локальних нормативних документів, законних розпоря­джень органів управління освітою, посадових обов'язків, встанов­лених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, директор несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення тру­дової дисципліни як дисциплінарне покарання може бути застосо­ване звільнення.
5.3. За використання, в тому числі одноразове, методів вихован­ня, пов'язаних із фізичним і/або психічним насиллям над особисті­стю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку директор може бути звільнений з посади відповідно до чинного трудового законодавства.
5.4. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, са­нітарно-гігієнічних правил організації навчально-виховного про­цесу директор школи притягається до адміністративної відповідаль­ності в порядку і у випадках, передбачених адміністративним зако­нодавством.
5.5. За завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв'яз­ку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки директор школи несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодав­ством.
6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)                                         :
Директор школи:
6.1. Працює в режимі ненормованого робочого дня за графіком, встановленим відповідно до 40-годинного робочого тижня.
6.2. Директор школи взаємодіє:
6.2.1. З органами громадського самоврядування навчального закладу.  
Орієнтовні   посадові   інструкції...
6.2.2. З опікунською радою школи.
6.2.3. З педагогічною радою школи.
6.2.4.3 органами місцевого самоврядування (узгодження річних календарних навчальних графіків).
6.3. Директор школи самостійно планує свою роботу на навчаль­ний рік і навчальну чверть.
6.4. Директор школи надає у встановлені терміни та у визна­ченій формі звітність засновнику та іншим уповноваженим держав­ним і місцевим органам.
6.5.  Директор школи одержує від засновника, державних і місцевих органів інформацію нормативно-правового і організа­ційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними доку­ментами.
6.6. Директор навчального закладу систематично обмінюєть­ся інформацією зі своїми заступниками та іншими працівниками школи.