person_outline
phone
Бібліотекар (завідувач бібліотеки)
1. Загальні положення
1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква­ліфікаційної характеристики завідувача бібліотеки і бібліотекаря.
1.2. Бібліотекар (завідувач бібліотеки) призначається на посаду і звільняється з неї директором школи.
1.3. Бібліотекар повинен мати вищу або середню спеціальну про­фесійну освіту (без вимог до стажу роботи) чи загальну середню освіту, курсову підготовку і стаж роботи на посаді бібліотекаря (бібліографа) не менше ніж 3 роки.
1.4.  Бібліотекар підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з навчально-виховної роботи.
1.5.  У своїй діяльності бібліотекар керується законодавством України про культуру, освіту і бібліотечну справу; постановами Уряду України з питань розвитку культури; керівними документа­ми органів управління освітою з питань бібліотечної роботи; прави­лами організації бібліотечної роботи, обліку, інвентаризації; пра­вилами з охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпоряд­ку школи і цією Інструкцією.
2. Функції
Основними напрямами діяльності бібліотекаря є:
2.1. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу в школі.
2.2. Пропаганда читання як форми культурного дозвілля та інте­лектуального розвитку.
3. Посадові обов'язки
Бібліотекар виконує такі посадові обов'язки: 
3.1. Організовує роботу бібліотеки школи, формування, облік і збереження бібліотечного фонду.
3.2. Складає каталоги, картотеки, довідники, тематичні списки та огляди літератури.
3.3. Обслуговує учнів і працівників школи на абонементі й у читальному залі, організовує і здійснює пов'язану з цим інфор­маційну роботу (виставки, оформлення вітрин та інші заходи щодо пропаганди книг); здійснює підбір літератури на вимогу читачів.
3.4. Веде облік роботи бібліотеки і подає відповідну звітність.
3.5. Приймає книжкові фонди на відповідне зберігання за ак­том та разовими документами і веде відповідний облік, бере участь в інвентаризації книжкових фондів, списанні застарілої і знищеної літератури з визначених причин та відповідно до чин­них норм.
3.6. Здійснює у встановленому порядку заходи щодо компенсу­вання шкоди, завданої книжковому та іншим фондам бібліотеки з вини читачів (користувачів) чи пов'язаної з нестачею, втратою або псуванням книг.
3.7. Встановлює і підтримує зв'язки з іншими бібліотеками, орга­нізовує міжбібліотечний обмін.
3.8. Оформляє передплату школи на періодичні видання, конт­ролює їх доставку.
3.9. Здійснює заходи щодо забезпечення бібліотеки необхідним обладнанням.
3.10. Організовує читацькі конференції, літературні вечори та інші масові заходи.
3.11. Дотримується правил з охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту; стежить за належним санітарним станом приміщень і фондів бібліотеки.
4. Права
Бібліотекар має право:
4.1. Давати обов'язкові для виконання вказівки учням і праців­никам школи з питань, які стосуються дотримання правил користу­вання бібліотечними фондами.
4.2. Контролювати й спрямовувати роботу прибиральника служ­бових приміщень і працівника з обслуговування і поточного ремон­ту приміщень, споруд та обладнання бібліотеки.
4.3. Брати участь у засіданнях педагогічної ради школи з пра­вом дорадчого голосу.
5.  Відповідальність
5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нор­мативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструк­цією, в тому числі за невикористання наданих йому прав, бібліоте­кар несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.
5.2. За навмисно завдані школі чи учасникам навчального про­цесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обо­в'язків збитки бібліотекар несе матеріальну відповідальність у по­рядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодав­ством. Бібліотекар несе повну матеріальну відповідальність у ви­падку нестачі, втрати чи псування книг, прийнятих на збереження на основі письмового договору про повну матеріальну відпові­дальність, якщо не доведе, що збитки завдані не з його вини.
6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою).
Бібліотекар:
6.1. Працює за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи за поданням за­ступника директора з навчально-виховної роботи.
6.2. Може бути залучений за розпорядженням заступника дирек­тора з навчально-виховної роботи до заміни тимчасово відсутніх учителів і вихователів у межах нормативної тривалості свого робо­чого часу з додатковою погодинною оплатою педагогічної роботи.
6.3. Отримує від директора школи і його заступників інформа­цію нормативно-правового і організаційно-методичного характе­ру, ознайомлюється з відповідними документами.
6.4. Працює в тісній взаємодії з учителями, батьками учнів (осо­бами, які їх заміняють); систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до його компетенції, з адміністрацією і педаго­гічними працівниками школи.